Twaalfde zondag door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
De Heer roept ons samen rond zijn Woord
en rond de tekenen van Brood en Wijn.
Laten we ons hart voor Hem openstellen, Hem danken
en Hem bidden dat Hij ons in wel en wee nabij blijft.
In het bijzonder wanneer ontmoediging en zwakheid dreigen:
Hij is onze toeverlaat!

EERSTE LEZING                      Jer. 20, 10-13

Hij heeft het leven van de arme uit de macht van de boosdoeners gered.

Uit de profeet Jeremia

Jeremia sprak:

“Ik hoor velen fluisteren:
Daar heb je ‘Ontzetting-overal’.
“Breng hem aan.
“Ja, we brengen hem aan.
“Al mijn vrienden willen niets liever
dan mij ten val brengen.
“Ze zeggen:
misschien laat hij zich misleiden;
dan overmeesteren we hem
en kunnen we ons op hem wreken.

“De Heer is bij mij als een machtig strijder.
“Mijn achtervolgers vallen neer,
ze zullen niet overwinnen.
“Ze worden diep beschaamd,
nooit bereiken ze iets.
“Hun schande duurt eeuwig,
ze wordt nooit vergeten!

“Heer van de hemelse machten, die alles rechtvaardig onderzoekt,
die hart en nieren doorgrondt,
laat mij zien hoe Gij U op hen wreekt.
“Ik heb immers mijn zaak in uw handen gelegd.

“Zingt een lied, en loflied voor de Heer,
want Hij heeft het leven van de arme
uit de macht van de boosdoeners gered.”

Antwoordpsalm               Ps. 69(68), 8-10, 1 en 17, 33-35

Keervers
Heer, verhoor mij omdat Gij barmhartig zijt.

Om U heb ik iedere smaad verdragen,
al steeg mij het schaamrood naar het gelaat.
Een vreemdeling werd ik voor mijn verwanten,
mijn eigen broers kennen mij niet meer.
De zorg voor uw huis heeft mij uitgeteerd,
op mij kwam de hoon neer van hen die U honen.

Maar mijn gebed, heer, richt ik tot U,
nu is het de tijd van genade.
Verhoor mij omdat Gij barmhartig zijt
en trouw in het hulp verlenen.
Verhoor mij, Heer, want mild is uw zegen,
sta mij met heel uw barmhartigheid bij.

Ziet toe, geringen, en weest verheugd,
schept moed, gij allen die God zoekt.
God luistert naar wat een arme Hem vraagt,
vergeet zijn gevangenen niet.
Laat hemel en aarde Hem prijzen,
de zee met al wat daar leeft.

TWEEDE  LEZING                          Rom. 5, 12-15

De genade laat zich niet afmeten naar de zonde.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Rome

Broeders en zusters,

Door één mens is de zonde in de wereld gekomen
en met de zonde de dood;
en zo is de dood over alle mensen gekomen,
aangezien allen gezondigd hebben.

Er was immers reeds zonde in de wereld,
voor de wet er was.
Maar zonde wordt niet aangerekend,
waar geen wet is.
Toch heeft de dood als koning geheerst
in de tijd van Adam tot Mozes,
dus ook over hen
die zich niet op de wijze van Adam schuldig hadden gemaakt
aan de overtreding van een gebod.
Adam nu is het beeld van Hem die komen moest.

Maar de genade van God
laat zich niet afmeten naar een misstap van Adam.
De fout van één mens bracht allen de dood,
maar God schonk allen rijke vergoeding
door de grote gave van zijn genade:
de ene mens Jezus Christus.

Vers voor het evangelie              Joh. 15, 26b.27a

Alleluia.
De Geest der waarheid zal over Mij getuigenis afleggen, zegt de Heer,
maar ook gij moet getuigen.
Alleluia.

EVANGELIE                        Mt. 10, 26-33

Weest niet bevreesd voor hen die het lichaam kunnen doden..

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen:

“Weest niet bang voor de mensen.
“Niets is bedekt of het zal onthuld,
niets verborgen of het zal bekend worden.
“Wat Ik u zeg in het duister, spreekt dat uit in het licht,
en wat ge u in het oor hoort fluisteren,
verkondigt dat van de daken.

“Weest niet bevreesd voor hen die wel het lichaam kunnen doden
maar niet de ziel;
vreest veeleer Hem
die èn ziel èn lichaam in het verderf kan storten in de hel.
“Verkoopt men niet twee mussen voor een stuiver ?
“En toch zal buiten de wil van uw Vader
niet één mus op de grond vallen.
“Bij u echter is zelfs ieder haar van uw hoofd geteld.
“Weest dus niet bevreesd;
gij zijt toch méér waard dan een zwerm mussen.

“Ieder die Mij bij de menen belijdt,
zal ook Ik als de mijne erkennen bij mijn Vader die in de hemel is.
“Maar ieder die Mij zal verloochenen tegenover de mensen,
zal,ook Ik verloochenen
tegenover mijn Vader die in de hemel is.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 85. God heeft een schitterend boek geschreven “waarvan de letters de menigte schepselen zijn die in het heelal aanwezig zijn”. De bisschoppen van Canada hebben goed tot uitdrukking gebracht dat geen enkel schepsel buiten deze manifestatie van God valt: “Van de meest weidse panorama’s tot de zwakste vormen van leven is de natuur een voortdurende bron van verwondering en eerbied. Zij is bovendien een voortdurende openbaring van het goddelijke”. De bisschoppen van Japan hebben van hun kant iets heel aansprekends gezegd: “Waarnemen dat ieder schepsel de lofzang van zijn bestaan zingt, betekent leven met vreugde in de liefde van God en de hoop”. Deze beschouwing van de schepping maakt het ons mogelijk in ieder ding een wijze les te ontdekken die God ons wil meedelen, omdat “voor een gelovige het kijken naar de schepping ook het luisteren naar een boodschap, het horen van een paradoxale en stille stem is”. Wij kunnen zeggen dat “er naast de eigenlijke openbaring, die vervat is in de Heilige Schrift, ook een goddelijke manifestatie is in het schitteren van de zon en het vallen van de nacht”. Wanneer de mens aandacht schenkt aan deze manifestatie, leert hij zichzelf in  relatie met de andere schepselen te zien: “Ik druk mijzelf uit, wanneer ik de wereld uitdruk; ik onderzoek mijn sacraliteit, wanneer ik die van de wereld ontcijfer”.

Wordt vervolgd      Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: