Maandag – HH. Petrus en Paulus, apostelen

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

In de eerste lezing wordt verhaald hoe Petrus door Herodes gevangen genomen wordt, met het oog op zijn veroordeling. Dat doet het ergste vermoeden, want eerder reeds werd Jakobus, de broer van Johannes, door de koning gedood. Terwijl Petrus in de kerker opgesloten zit, wordt er door de Kerk vurig voor hem gebeden. God verhoort het gebed van zijn Kerk, Petrus wordt op wonderbaarlijke wijze gered door Gods liefdevolle bijstand.
In de tweede lezing getuigt Paulus van een soortgelijke ervaring. Ook hij wordt door God beschermd en verlost; ook hij mag rekenen op Gods helpende kracht. Wij vieren op dit feest Petrus en Paulus precies omdat zij – na worsteling en bekering – zelf de weg van Jezus zijn gegaan.

EERSTE LEZING             Hand. 12, 1-11

Nu weet ik zeker dat de Heer mij heeft ontrukt
aan de macht van Herodes.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen
legde koning Herodes de hand op enkele leden van de kerk
om hen te mishandelen:
Jakobus, de broer van Johannes,
liet hij met het zwaard ter dood brengen.
Omdat hij bemerkte dat dit de Joden aangenaam was
liet hij ook nog Petrus gevangen nemen.
Het was juist in de dagen van het ongedesemde brood.
Toen hij hem in handen had gekregen
wierp hij hem in de gevangenis
en liet hem bewaken door vier groepen soldaten,
elk van vier man;
het was zijn bedoeling
Petrus na het paasfeest voor het volk te leiden.
Terwijl Petrus in de gevangenis zat
werd door de kerk vurig voor hem tot God gebeden.
In de nacht vóórdat Herodes hem wilde laten voorleiden,
lag Petrus met twee kettingen vastgebonden,
te slapen tussen twee soldaten,
terwijl ook voor de poort van de gevangenis
wacht werd gehouden.
Opeens stond een engel des Heren bij hem
en was de cel verlicht.
Hij stootte Petrus in de zij,
wekte hem en sprak:
“Sta vlug op.”
Meteen vielen de kettingen van zijn handen.
Vervolgens zei de engel:
“Doe uw gordel om
en bind uw sandalen onder.”
Petrus deed het.
De engel hernam:
“Sla uw mantel om en volg mij.”
Hij ging mee naar buiten
zonder nog te beseffen
dat het werkelijkheid was wat de engel deed:
hij meende een visioen te zien.
Zij passeerden de eerste en de tweede wacht
en kwamen aan de ijzeren poort die toegang gaf tot de stad;
deze ging vanzelf voor hen open.
Zij traden naar buiten,
liepen een straat ver
en eensklaps was de engel verdwenen.
Toe kwam Petrus tot zichzelf en zei:
“Nu weet ik zeker
dat de Heer zijn engel heeft gezonden
en mij heeft ontrukt aan de macht van Herodes
en aan alles wat het volk der Joden verwachtte.”

TUSSENZANG          Ps. 34(33), 2-3, 4-5, 6-7, 8-9

De Heer heeft mij gered uit al wat ik vreesde.

De Heer zal ik prijzen iedere dag,
zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
Mijn geest is fier op de gunst van de Heer,
laat elk die het hoort zich verheugen.

Verheerlijkt de Heer te samen met mij
en laat ons eendrachtig zijn Naam vereren.
Ik ging tot de Heer en Hij heeft mij verhoord,
Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde.

Verlaat u op Hem, dan wordt ge gelukkig,
want Hij stelt u niet teleur.
Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer
en redt hen uit hun ellende.

De engel van God legt een schans om hen heen,
om elk die God vreest te beschermen.
Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is,
gelukkig is hij die zijn heil zoekt bij Hem.

TWEEDE LEZING           II Tim. 4, 6-8.17-18

Nu wacht mij de krans der gerechtigheid.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timóteüs

Dierbare,

Wat mij betreft,
mijn bloed wordt weldra geplengd,
het uur van mijn heengaan is nabij.
Ik heb de goede strijd gestreden,
de wedloop voleind,
het geloof bewaard.
Nu wacht mij de krans der gerechtigheid
waarmee de Heer, de rechtvaardige Rechter
mij zal belonen op de grote dag, en niet alleen mij
maar allen die met liefde uitzien naar zijn komst.
De Heer heeft mij terzijde gestaan en mij kracht gegeven
om mijn ambt als prediker van het evangelie
ten einde toe te vervullen,
zodat alle volken ervan horen,
en ik werd verlost uit de muil van de leeuw.
De Heer zal mij blijven beschermen tegen alle boze aanslagen
en mij behouden overbrengen naar zijn hemels koninkrijk.
Hem zij de heerlijkheid in de eeuwen der eeuwen !
Amen.

ALLELUIA                Mt. 16, 18

Alleluia.
Gij zijt Petrus,
en op deze steenrots zal Ik mijn kerk bouwen,
en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.
Alleluia.

EVANGELIE                 Mt. 16, 13-19

Gij zijt Petrus en Ik zal u de sleutels geven
van het Rijk der hemelen

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd
toen Jezus in de streek van Caesarea van Filippus gekomen was
stelde Hij zijn leerlingen deze vraag:
“Wie is
volgens de opvatting van de mensen,
de Mensenzoon?”
Zij antwoordden:
“Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia,
weer anderen Jeremia of een van de profeten.”
“Maar gij
– sprak Hij tot hen –
wie zegt gij dat Ik ben?”
Simon Petrus antwoordde:
“Gij zijt de Christus,
de Zoon van de levende God.”
Jezus hernam:
“Zalig zijt gij Simon, zoon van Jona,
want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard
maar mijn Vader die in de hemel is.
“Op mijn beurt zeg Ik u:
“Gij zijt Petrus;
en op deze steenrots zal Ik mijn kerk bouwen
en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.
“Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen
en wat gij zult binden op aarde,
zal ook in de hemel gebonden zijn
en wat gij zult ontbinden op aarde,
zal ook in de hemel ontbonden zijn.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

VI. De gemeenschappelijke bestemming van de goederen

93. Vandaag zijn de gelovigen en niet-gelovigen het eens over het feit dat de aarde in wezen een gemeenschappelijke erfenis is waarvan de vruchten ten nutte moeten komen van allen. Voor gelovigen is dit een kwestie van trouw aan de Schepper, omdat God de wereld voor allen heeft geschapen. Dientengevolge moet iedere ecologische benadering een sociaal perspectief integreren dat rekening houdt met de fundamentele rechten van de meest benadeelden. Het beginsel van de onderschikking van privé-bezit aan de universele bestemming van goederen en daarom het universele recht op het gebruik ervan is “een gouden regel” van sociaal gedrag en het “eerste beginsel van iedere ethisch-maatschappelijke orde.” De christelijke traditie heeft het recht op privé-eigendom nooit als absoluut of onaantastbaar erkent en heeft de maatschappelijke functie van iedere vorm van privé-eigendom duidelijk beklemtoond. De heilige Johannes Paulus II heeft zeer nadrukkelijk aan deze leer herinnerd, toen hij zei dat “God de aarde aan heel het menselijk geslacht heeft gegeven, opdat zij alle leden ervan onderhoudt zonder iemand buiten te sluiten of te bevoorrechten”.  Dit zijn zwaarwegende en krachtige woorden. Hij heeft erop gewezen dat “een type van ontwikkeling dat de persoonlijke en maatschappelijke, economische en politieke rechten van de mens, met inbegrip van de rechten van de naties en de volken, niet zou eerbiedigen en bevorderen, werkelijk mensonwaardig zou zijn. Met grote duidelijkheid heeft hij uitgelegd dat “de Kerk wel het legitieme recht op privé-eigendom verdedigt, maar ook niet minder duidelijk leert dat op ieder privé-eigendom altijd een maatschappelijke hypotheek drukt, opdat de goederen dienen tot de algemene bestemming die God eraan heeft gegeven”. Daarom zegt hij dat “het niet overeenkomstig Gods plan is deze gave zo te beheren dat de weldaden ervan alleen maar ten voordele zijn van weinigen”. Dit stelt serieus de onrechtvaardige gewoonten van een gedeelte van de mensheid ter discussie.

Wordt vervolgd. Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag  

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: