Maandag – H. Maria Goretti, mgd. en mrt.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf  7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

Jezus vraagt van Jaïrus twee dingen: niet bang zijn en blijven geloven. Wie angstig wordt valt immers terug op zichzelf en rekent enkel op zichzelf. Dat biedt geen heil. Blijven geloven betekent ook als er iets onherroepelijks zoals een sterven gebeurt, toch met God verbonden zijn. De Heer neemt het meisje bij de hand en zegt: ‘Sta op’. Dat woord is tot ieder van ons gericht. Wij worden uitgenodigd ‘in het Verbond met God’ te blijven staan.

EERSTE LEZING      Hos. 2, 16.17b-18.21-22

Ik neem u als mijn bruid, voor altijd.

Uit de Profeet Hosea

Zo spreekt de Heer :
“Mijn ontrouwe bruid,
weldra lok Ik haar weer naar Mij toe,
zorg Ik dat zij naar de woestijn gaat
en spreek Ik tot haar hart.
“Daar wordt zij weer gewillig,
zoals in de dagen van haar jeugd
toen zij optrok uit Egypte.
“Op die dag – zo luidt de godsspraak van de Heer –
zult gij tot Mij roepen: Mijn man!
“Nooit roept gij Mij dan meer toe: Mijn Baäl!
“Ik neem u als mijn bruid, voor altijd,
als mijn bruid in recht en gerechtigheid,
in goedheid en erbarming,
als mijn bruid, in onverbrekelijke trouw:
dan zult gij de Heer leren kennen.”

TUSSENZANG         Ps. 145(144), 2-3, 4-5, 6-7, 8-9

De Heer is vol liefde en medelijden.

U wil ik prijzen, Heer, iedere dag,
uw Naam verheerlijken voor altijd.
De Heer is groot en alle lof waardig,
zijn grootheid is niet te doorgronden.

Uw daden verhaalt geslacht aan geslacht,
uw macht wordt alom verkondigd.
Men spreekt van uw luister en majesteit,
verspreidt de faam van uw wonderdaden.

Uw huiveringwekkende macht wordt vermeld,
uw grootheid door ieder geprezen.
Zij zingen de lof van uw grote mildheid
en juichen om uw rechtvaardigheid.

De Heer is vol liefde en medelijden,
lankmoedig en zeer goedgunstig.
De Heer is bezorgd voor iedere mens,
barmhartig voor al wat Hij maakte.

ALLELUIA       Ps. 25(24), 4c, 5a

Alleluia.
Leer mij uw paden kennen, Heer;
leid mij volgens uw woord.
Alleluia.

EVANGELIE       Mt. 9, 18-26

Mijn dochter is zo juist gestorven:
maar kom en zij zal weer levend worden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Terwijl Jezus eens tot de menigte sprak
kwam er een overste naar Hem toe,
wierp zich voor Hem neer en zei:
“Mijn dochter is zo juist gestorven:
maar kom haar de hand opleggen
dan zal zij weer levend worden.”
Jezus stond op en ging met hem mee,
vergezeld van zijn leerlingen.
Plotseling naderde Hem van achteren een vrouw
die al twaalf jaar lang aan bloedvloeiingen leed,
en raakte de zoom van zijn mantel aan.
Want ze zei bij zichzelf:
“Als ik alleen maar zijn mantel kan aanraken
zal ik genezen zijn.”
Maar Jezus keerde zich om,
en toen Hij haar zag sprak Hij:
“Heb goede moed dochter,
uw geloof heeft u genezen.”
En vanaf dat ogenblik was de vrouw gezond.
Toen Jezus in het huis van de overste kwam
en de fluitspelers en het misbaar makende volk zag
sprak Hij:
“Gaat heen,
want het meisje is niet gestorven maar slaapt.”
Doch ze lachten Hem uit.
Toen al dat volk buitengezet was,
trad Hij naderbij,
greep haar hand
en het meisje stond op.
Het verhaal hiervan deed de ronde door heel die streek.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 100. Uit het Nieuwe Testament spreekt ons niet alleen van de aardse Jezus en zijn zo concrete en liefdevolle relatie met de wereld. Het laat ons Hem ook zien als verrezen en verheerlijkt, aanwezig in heel de schepping met zijn universele heerschappij: “want in Hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid, om door Hem het heelal met zich te verzoenen en vrede te stichten door het bloed aan het kruis vergoten, om alles in de hemelen en op de aarde te verzoenen, door Hem alleen” (Kol. 1, 19-20). Dit richt ons op het einde der tijden, wanneer de Zoon de Vader alles in handen zal geven zodat “God alles in alles is” (1 Kor. 15, 28). Zo doen de schepselen van deze wereld zich aan ons niet meer voor als een puur natuurlijke werkelijkheid, omdat de verrezen Heer ze op mysterieuze wijze omgeeft en richt op een bestemming van volheid. Dezelfde bloemen op het veld en de vogels die Hij verwonderd zag met zijn menselijke ogen, zijn nu vol van zijn lichtende tegenwoordigheid.

 

Wordt vervolgd. Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag                 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: