http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag in de veertiende week

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Het is een troostende en sterkende gedachte te beseffen dat de Heer naar ons omziet. Hij wil ons nabij zijn, wie wij ook zijn, met wat wij in ons leven ook meedragen. Zijn wij niet allen schapen zonder herder? De Heer wil ons nabij zijn in zijn gezondenen. Dat zijn alle gedoopten! Het Rijk Gods groeit daar waar mensen gestalte geven aan hun geloof in Gods nabijheid voor allen. Daaraan mogen wij meewerken.

EERSTE LEZING      Hos. 8, 4-7.11-13
Zij zaaien wind, maar storm zullen zij oogsten.

Uit de Profeet Hosea

Zo spreekt de Heer :
“De kinderen van Israël hebben koningen aangesteld,
maar buiten Mij om;
zij hebben zich leiders gekozen,
maar buiten mijn weten.
“Van hun zilver en goud maakten zij afgodsbeelden,
goed om stukgeslagen te worden.
“Verwijder toch uw stierenbeeld, Samaria!
“Mijn toorn ontbrandt tegen hen.
“Hoelang zal het nog duren?
“Zijn zij dan niet tot onschuld in staat?
“Ja, die afgod komt uit Israël,
door een kunstenaar daar gemaakt,
maar het is geen god.
“Ja, het zal versplinterd worden,
dat stierenbeeld van Samaria!
“Ja, zij zaaien wind,
maar storm zullen zij oogsten;
de halmen waar geen groei in zit
geven geen meel,
en al gaven zij het wel,
vreemden vraten het op.
“Ja, Efraïm heeft zijn altaren talrijk gemaakt,
maar ze dienden om te zondigen,
altaren om te zondigen!
“Al schrijf Ik mijn wet ook nog zo vaak aan hem voor,
zij geldt als de wet van een vreemde.
“Zij brengen offers naar hun eigen welbehagen
en eten van het offervlees,
maar de Heer aanvaardt die niet.
“Nu herinnert Hij zich hun schuld
en straft Hij hun zonden:
zij gaan naar Egypte terug!”

TUSSENZANG         Ps. 115(113B), 3-4, 5-6, 7-8, 9-10

Israëls volk vertrouwt op de Heer.

De God van Israël is in de hemel,
Hij handelt zoals Hij verkiest.
Hun afgodsbeelden zijn zilver en goud,
dor mensenhanden vervaardigd.

Zij hebben een mond maar zij spreken niet,
zij hebben ogen en zien niet;
zij hebben oren maar horen niet,
zij hebben een neus maar zij ruiken niet.

Zij hebben handen en tasten niet,
zij hebben voeten en lopen niet,
er komt geen geluid uit hun keel.
Al even onnozel is hij die ze maakt,
en die nu vertrouwt op hun macht.

Israëls volk vertrouwt op de Heer,
Hij is hun helper en schild.
Aärons stam vertrouwt op de Heer,
Hij is hun helper en schild.

ALLELUIA        Ps. 27(26), 11

Alleluia.
Toon mij uw weg, Heer, bij tegenstand,
leid mij langs effen paden.
Alleluia.

EVANGELIE            Mt. 9, 32-38
De oogst is wel groot maar arbeiders zijn er weinig.

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd bracht men Jezus een stomme
die door de duivel bezeten was.
Zodra de duivel was uitgedreven begon de stomme te spreken.
De mensen zeiden vol verbazing:
“Nog nooit heeft men in Israël zo iets gezien”.
Maar de Farizeeën zeiden:
“De vorst der duivels stelt Hem in staat
de duivels uit te drijven.”

Jezus ging rond door alle steden en dorpen,
waar hij onderricht gaf in hun synagogen
en de Blijde Boodschap verkondigde van het Koninkrijk
en alle ziekten en kwalen genas.
Bij het zien van die menigte mensen
werd Hij door medelijden bewogen,
omdat ze afgetobd neerlagen
als schapen zonder herder.
Toen sprak Hij tot zijn leerlingen:
“De oogst is wel groot
maar arbeiders zijn er weinig.
“Vraagt daarom de Heer van de oogst
arbeiders te sturen om te oogsten.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

Hoofdstuk drie

De menselijke wortel van de ecologische crisis

101. Het dient ons tot niets de symptomen te beschrijven, als wij de menselijke oorsprong van de ecologische crisis niet erkennen. Er is een wijze van leven en menselijk handelen die tekort schiet en de werkelijkheid zodanig weerspreekt dat zij haar vernietigt. Waarom kunnen wij  niet hierbij blijven stilstaan om erover na te denken? Ik stel daarom dan ook voor ons te concentreren op het heersende technocratische paradigma en de plaats die de mens en zijn handelen in de wereld daarin innemen.

  

Wordt vervolgd. Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag                 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: