Vijftiende zondag door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
Als zomerse velden vol vruchten staan,
klaar voor de oogst,
dan mag er dankbaarheid zijn
om de groei en de wasdom van wat ooit gezaaid werd.
God zaait in ons zijn Woord.
Als we naar Gods stem in ons hart luisteren
kunnen wij zijn grote liefde ontdekken
en zijn scheppingswerk bewonderen.
En dan kan ook in ons zijn Woord vrucht dragen.
Maken wij dan nu van ons hart goede grond.
Keren wij ons tot de Heer in een geest van ontvankelijkheid.

EERSTE LEZING                      Jes. 55, 10-11

De regen maakt de aarde vruchtbaar.

Uit de profeet Jesaja

Zo spreekt de Heer:

“Zoals de regen en de sneeuw uit de hemel vallen
en daar pas terugkeren
wanneer zij de aarde hebben gedrenkt,
haar vruchtbaar hebben gemaakt
en haar met groen hebben bedekt,
wanneer zij het zaad aan de zaaier hebben gegeven
en het brood aan wie moet eten;
zo zal het ook gaan met het woord
dat komt uit mijn mond;
het keert niet vruchteloos naar Mij terug;
het keert pas wanneer het mijn wil heeft volbracht
en zijn zending heeft vervuld.”

Antwoordpsalm         Ps. 65(64), 10abcd, 10e-11, 12-13, 14

Keervers
Het zaad viel in goede aarde en droeg vrucht.

Gij hebt de aarde verzorgd en gedrenkt,
haar rijk en vruchtbaar gemaakt.
Gevuld tot de rand zijn uw regenbekkens,
de halmen hebt Gij bereid voor het graan.

Zo hebt Gij voor alles gezorgd.
Gij drenkt de voren en effent de kluiten,
doorweekt ze met regen en zegent het zaad.

Het hele jaar is omkranst met uw gaven,
uw voetsporen druipen van vruchtbaarheid.
Op eenzame steppen glinstert de dauw,
een gordel van heerlijkheid ligt om de heuvels.

De beemden dragen een kleed van kudden,
de dalen een deken van graan:
het is al jubel en lofzang.

TWEEDE  LEZING                    Rom. 8, 18-23

De schepping verlangt vurig naar de openbaring van Gods kinderen.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Rome

Broeders en zusters,

Ik ben ervan overtuigd
dat het lijden van deze tijd niet opweegt
tegen de heerlijkheid
waarvan ons de openbaring te wachten staat.
Ook de schepping verlangt vurig
naar de openbaring van Gods kinderen.
Want zij is onderworpen aan een zinloos bestaan,
niet omdat zij het zelf wil,
maar door de wil van Hem
die haar daaraan onderworpen heeft.
Maar zij is niet zonder hoop,
want ook de schepping zal verlost worden
uit de slavernij der vergankelijkheid
en delen in de glorierijke vrijheid van de kinderen Gods.

Wij weten immers
dat de hele natuur kreunt en barensweeën lijdt,
altijd door.
En niet alleen zij,
ook wij zelf
die toch reeds de eerstelingen van de Geest hebben ontvangen,
ook wij zuchten over ons eigen lot,
zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam.

Vers voor het evangelie

Alleuia.
Het zaad is het woord van God,
maar de zaaier is Christus.
Wie dit woord ontvangt,
zal leven in eeuwigheid.
Alleluia.

EVANGELIE                          Mt. 13, 1-23 of 1-9

Een zaaier ging uit om te zaaien.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Mateüs

Op zekere dag verliet Jezus zijn huis
en ging aan de oever van het meer zitten.
Toen verzamelde zich bij Hem een menigte zo talrijk
dat Hij in een boot moest stappen om daar plaats te nemen,
terwijl de hele menigte langs het strand bleef staan.
Hij sprak tot hen over vele dingen in gelijkenissen.

“Eens – zo begon Hij – ging een zaaier uit om te zaaien.
“Bij het zaaien viel een gedeelte op de weg
en de vogels kwamen het opeten.
“Een ander gedeelte viel op de rotsachtige plekken,
waar het niet veel aarde had;
het schoot snel op omdat het in ondiepe grond lag.
“Toen de zon was opgekomen,
kreeg het te lijden van de hitte,
zodat het verdorde bij gebrek aan wortel.
“Weer een ander gedeelte viel onder de distels en deze schoten op,
zodat het verstikte.
“Een ander gedeelte tenslotte viel op goede grond
en leverde vrucht op:
deels honderd-, deels zestig-, deels dertigvoudig.
“Wie oren heeft, hij luistere.”
Zijn leerlingen kwamen Hem vragen:
“Waarom spreekt Gij tot hen in gelijkenissen?”

Hij gaf ten antwoord:
“Aan u is het gegeven
de geheimen van het Rijk der hemelen te kennen,
maar aan hen is het niet gegeven.
“Aan wie heeft,
zal gegeven worden,
en wel in overvloed;
maar wie niet heeft,
hem zal nog ontnomen worden,
zelfs wat hij heeft.
“Als Ik tot hen spreek in gelijkenissen,
dan is het omdat zij,
ofschoon zij ogen hebben niet zien
en ofschoon zij oren hebben, niet horen of begrijpen.

“Zo wordt in hen de profetie van Jesaja vervuld die aldus luidt:
Met uw oren zult gij luisteren en toch niet verstaan,
met uw ogen zult gij kijken en toch niet zien.
“Want verhard is het hart van dit volk;
met hun oren luisteren ze slecht
en hun ogen doen ze dicht,
uit vrees dat zij zouden zien met hun ogen,
met hun oren zouden horen,
met hun hart zouden verstaan,
zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen.

“Maar gelukkig uw ogen, omdat zij zien,
en uw oren, omdat zij horen !
“Want voorwaar, Ik zeg u:
Vele profeten en rechtvaardigen hebben verlangd
te zien wat gij ziet, maar ze hebben het niet gezien;
en te horen wat gij hoort, maar ze hebben het niet gehoord.

“Gij dan, luistert naar de gelijkenis van de zaaier:
Zo dikwijls iemand het woord van het Koninkrijk wel hoort
maar niet begrijpt,
komt de boze en rooft weg wat gezaaid ligt in zijn hart;
dat is hij die op de weg gezaaid is.
“Die op rotsachtige plekken werd gezaaid,
is hij die het woord hoort
en het terstond met blijdschap opneemt:
maar hij heeft geen wortel geschoten, hij leeft bij het ogenblik,
en als hij omwille van het woord onderdrukt of vervolgd wordt,
komt hij onmiddellijk ten val.
“Die gezaaid werd tussen de distels is hij die het woord wel hoort,
maar dit wordt door de zorgen van de wereld
en de begoocheling van de rijkdom verstikt
en zo blijft het zonder vrucht.
“Maar die in goede aarde werd gezaaid,
is hij die het woord hoort en begrijpt
en daarom vrucht draagt;
bij de één is de opbrengst honderdvoudig,
bij een ander zestigvoudig en bij een ander dertigvoudig.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

II. De globalisering van het technocratisch paradigma

106. Het fundamentele probleem is een ander, nog dieper liggend probleem, namelijk de wijze waarop de mensheid in feite de technologie en de ontwikkeling ervan samen met een homogeen en eendimensionaal paradigma heeft verbonden. In een dergelijk paradigma komt een opvatting over het subject naar voren die steeds meer in het logisch-rationele proces het object dat zich daarbuiten bevindt, begrijpt en zo bezit. Dit subject manifesteert zich, door het vaststellen van de wetenschappelijke methode met haar experimenten, dat al expliciet een techniek van bezit, overheersing en verandering is. Het is alsof het subject tegenover een vormeloze werkelijkheid zou staan die geheel ter beschikking staat van zijn manipulatie. Het ingrijpen van de mens in de natuur heeft altijd plaatsgevonden, maar lange tijd heeft dit het karakter gehad van een begeleiden, een ondersteunen van de door de dingen zelf geboden mogelijkheden. Het betrof het ontvangen van hetgeen de natuurlijke werkelijkheid uit zichzelf aanbiedt. Daarentegen is de belangstelling daarop gericht, al het mogelijke uit de dingen te halen door ingrijpen van de mens, die ertoe neigt de werkelijkheid zelf te negeren of te vergeten. Daarom zijn de mens en de dingen opgehouden elkaar vriendschappelijk de hand te reiken en zijn zo elkaars tegenstanders geworden. Van hieruit komt men gemakkelijk tot het idee van een onbeperkte en grenzeloze groei, die de economen, de theoretici op het gebied van financiën en technologie zo enthousiast heeft gemaakt. Dat veronderstelt de leugen omtrent de oneindige beschikbaarheid van de goederen van de planeet, die ertoe leidt deze “uit te persen” tot aan de grens en daaroverheen. Het betreft de verkeerde veronderstelling dat “er een onbegrensde hoeveelheid energie en bruikbare middelen bestaat, dat de onmiddellijke regeneratie ervan mogelijk is en dat de negatieve effecten van het manipuleren van de natuur gemakkelijk kunnen worden gecompenseerd”.

 

Wordt vervolgd. Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag                 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: