http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag – H. Henricus

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
De Heer wil ons ontmoeten in mensen die onze wegen kruisen. In hen kunnen we een glimp van God opvangen. Onze ontmoetingen met anderen kunnen heftig zijn, vooral als ons geloof in Christus ter sprake komt. Het is van het grootste belang dat wij op zulke moeilijke momenten voor Christus blijven kiezen en Hem blijven zoeken in de ander. Dat is misschien wel ‘zijn kruis opnemen’…

EERSTE  LEZING            Jes. 1, 11-17
Gaat u reinigen! Uit mijn ogen met uw boze daden!

Uit de Profeet Jesaja

Zo spreekt de Heer, uw God:
“Waar dienen uw vele offers toe?
“Ik ben ze beu, uw brandoffers van rammen
en het vet van de gemeste kalveren.
“Het bloed van stieren en schapen en bokken
behaagt Mij niet langer.
“Wanneer gij voor mijn aangezicht verschijnt –
wie heeft het van u gevraagd,
dat ge mijn voorhoven platloopt?
“Staakt toch die zinloze offers!
“Ik walg van hun geur!
“Nieuwe maan en sabbat en hoogtijdag,
zij behagen Mij niet langer:
Ik wens geen feesten, gepaard met wangedrag!
“Uw nieuwe maanfeesten en uw hoogtijdagen,
ze liggen Mij zwaar op het hart
en Ik draag die last niet langer!
“Wanneer gij uw handen omhoogheft,
dan doe Ik mijn ogen dicht.
“Gij kunt bidden zoveel als gij wilt, Ik luister niet langer.
“Uw handen zitten vol bloed.
“Gaat u wassen, gaat u reinigen!
“Uit mijn ogen met uw boze daden!
“Houdt op met kwaad doen, leert het goede doen,
onderhoudt het recht, helpt de verdrukten,
verdedigt de wees, pleit voor de weduwe”,
zo spreekt de almachtige Heer.

TUSSENZANG        Ps. 50(49), 8-9, 16bc-17, 21, 23

Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.

Ik maak u over offers geen verwijt:
uw offerdieren zie Ik aldoor branden.
Ik wil geen stier meer hebben uit uw huizen
en rammen uit uw schaapskooi vraag Ik niet.

Wat spreekt ge aldoor over mijn geboden
en hebt ge mijn verbond steeds op de tong?
Gij die van tucht een afkeer hebt
en nimmer acht slaat op mijn woorden.

Zou Ik dan zwijgen als gij zoiets doet?
Of meent ge soms dat Ik aan u gelijk ben?
Ik klaag u aan. Ik leg u alles voor.

Wie offers brengt van lof, die eert Mij waarlijk,
wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.

ALLELUIA        Ps. 119(118), 34

Alleluia.
Geef mij begrip om uw wet na te leven, Heer,
om haar te volgen met heel mijn hart.
Alleluia.

EVANGELIE          Mt. 10,34-11,1
Ik ben geen vrede komen brengen, maar het zwaard.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Denkt niet dat Ik vrede ben komen brengen op aarde;
Ik ben geen vrede komen brengen, maar het zwaard.
“Tweedracht ben Ik komen brengen
tussen een man en zijn vader, tussen dochter en moeder,
schoondochter en schoonmoeder;
en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn.
“Wie vader of moeder meer bemint dan Mij,
is Mij niet waardig;
wie zoon of dochter meer bemint dan Mij,
is Mij niet waardig.
“En wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt,
is Mij niet waardig.
“Wie zijn leven vindt, zal het verliezen,
en wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden.
“Wie u opneemt, neemt Mij op;
en wie Mij opneemt, neemt Hem op die Mij gezonden heeft.
“Wie een profeet opneemt omdat het een profeet is,
zal ook het loon van een profeet ontvangen;
en wie een deugdzaam mens opneemt
omdat het een deugdzaam mens is,
zal ook het loon van een deugdzame ontvangen.
“En wie een van deze kleinen
al was het maar een beker koud water geeft
omdat hij mijn leerling is,
voorwaar, Ik zeg u:
Zijn loon zal hem zeker niet ontgaan.”
Toen Jezus zijn lessen aan zijn twaalf leerlingen had geëindigd,
vertrok Hij vandaar
om te onderrichten en te prediken in hun steden.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 107. Daarom kunnen wij stellen dat aan de basis van veel moeilijkheden van de huidige wereld vooral de, niet altijd bewuste, neiging ten grondslag ligt om de methoden en de doeleinden van de technische wetenschap vorm te geven in een paradigma dat het leven van mensen en het functioneren van de maatschappij bepaalt. De effecten van het toepassen van dit model op de gehele, menselijke en maatschappelijke werkelijkheid constateert men in milieuaantasting. Maar dit is alleen maar een teken van het reductionisme dat het menselijk leven en de maatschappij in al hun dimensies treft. Men moet erkennen dat de door techniek geproduceerde producten niet neutraal zijn, omdat zij een netwerk scheppen dat uiteindelijk de levensstijl conditioneert, en de maatschappelijke mogelijkheden sturen in de richting van de belangen van bepaalde machtsgroepen. Sommige keuzes die louter instrumenteel lijken, zijn in werkelijkheid keuzes die betrekking hebben op een type maatschappelijk leven dat men wil ontwikkelen.

 

Wordt vervolgd. Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag                 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: