H. Camillus de Lellis, pr.

Dinsdag – H. Camillus de Lellis, pr.

Overweging
Dat Jezus op zijn verkondigingstochten niet alleen succes heeft maar ook tegenstand oogst moge ons duidelijk zijn. De tekens die Hij heeft gegeven, worden door velen niet gezien. Jezus klaagt over het ongeloof in de steden waar Hij gepredikt heeft. Zij zijn voorbijgegaan aan de wonderen die Hij deed en die een openbaring van Gods liefde waren. Als er geen ontvankelijkheid is, kan men weinig doen. Het was toen zo, het is nu zo.

EERSTE LEZING         Jes. 7, 1-9
Als gij niet gelooft, dan houdt ge geen stand!

Uit de Profeet Jesaja

In die tijd dat Achaz koning van Juda was,
trok Resin, de koning van Aram,
samen met de koning van Israël,
tegen Jeruzalem op,
maar hij slaagde er niet in de stad te overmeesteren.
Toen aan het huis van David bericht werd,
dat Aram zich met Efraïm had verbonden,
beefde het hart van de koning en het hart van zijn volk,
zoals de bomen in het woud beven wanneer de wind waait.
De Heer sprak echter tot Jesaja:
“Gij moet Achaz tegemoet treden,
samen met uw zoon Sear-Jasub,
bij het einde van de waterleiding van de Bovenvijver,
op de weg naar het Blekersveld.
“Daar moet gij het volgende tegen hem zeggen:
Blijf maar rustig, wees niet bevreesd
en laat uw hart niet onthutst zijn
om die twee rokende stompen brandhout,
om de wilde woede van de koning van Aram
en de koning van Israël.
“Omdat Aram samen met Efraïm
en met de koning van Israël
onheil tegen u heeft beraamd
en het plan heeft gemaakt, tegen Juda op te trekken,
het schrik aan te jagen, het te overmeesteren
en er dan de zoon van Tabeal koning te maken,
daarom heeft God de Heer aldus gesproken:
“Dat zal niet doorgaan! Dat zal niet gebeuren!
“Want Damascus mag de hoofdstad van Aram zijn
en Resin het hoofd van Damascus,
Samaria mag de hoofdstad van Efraïm zijn
en de koning van Israël het hoofd van Samaria,
maar over vijfenzestig jaar
zal Efraïm ophouden een volk te zijn.
“Als gij niet gelooft, dan houdt ge geen stand!”

TUSSENZANG      Ps. 48(47), 2-3a, 3b-4, 5-6, 7-8

De stad van de Heer der hemelse legers,
God houdt haar voor eeuwig in stand.

Groot is de Heer, Hij zij hoog geprezen
in onze Godsstad Jeruzalem.
Zijn heilige berg rijst daar schitterend op,
een vreugde voor ieder op aarde.

Voor ons is de Sion de Godenberg,
de stad van de Grote Koning.
God zelf, die binnen haar burchten verblijft,
Hij toont zich een veilige vesting.

Zie, koningen kwamen te samen
en rukten tegen haar op.
Maar toen zij haar zagen werden zij bang
en sloegen verschrikt op de vlucht.

Opeens overviel hen de angst
als weeën een barende vrouw;
zoals de storm uit het oosten
de schepen voor Tarsis treft.

ALLELUIA     Ps. 119(118), 36a, 29b

Alleluia.
Mijn hart zij gericht op wat Gij verordent, Heer,
geef mij uw wet als gids.
Alleluia.

EVANGELIE             Mt. 11, 20-24
Het lot van Tyrus en Sidon
zal beter te dragen zijn op de oordeelsdag dan dat van u.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die dagen begon Jezus
de steden waarin de meeste van zijn wonderen waren gebeurd,
te verwijten dat zij zich niet bekeerd hadden.
“Wee u, Chorazin; wee u, Betsaïda!
“Tyrus en Sidon
zouden reeds lang, in zak en as, zich bekeerd hebben,
indien bij hen de wonderen waren gebeurd
die bij u hebben plaatsgevonden.
“Ja, Ik zeg u:
Het lot van Tyrus en Sidon
zal beter te dragen zijn op de oordeelsdag dan dat van u.
“En gij, Kafarnaüm,
zult ge soms tot de hemel toe verheven worden?
“Tot in de onderwereld zult ge neerzinken.
“Als in Sodom
de wonderen gebeurd waren die bij u zijn geschied,
het zou tot op de dag van vandaag zijn blijven bestaan.
“Toch, Ik zeg u:
Het lot van het land van Sodom
zal beter te dragen zijn op de oordeelsdag dan dat van u.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 108. Er bestaat geen mogelijkheid een ander cultureel paradigma te kiezen en zich van de techniek te bedienen als een louter instrument. Het technocratisch paradigma is heden ten dage zo dominant geworden dat het moeilijk is van zijn middelen af te zien, en het is nog moeilijker de middelen ervan te gebruiken zonder door de logica  ervan te worden overheerst. Het gaat tegen de cultuur  in om een levensstijl te kiezen met doeleinden die althans voor een gedeelte onafhankelijk kunnen zijn van de techniek, de kosten en de globaliserende en massificerende macht ervan. De techniek heeft immers de neiging ervoor te zorgen dat niets buiten haar ijzeren logica blijft en “de mens, die de hoofdrolspeler hierin is, weet dat het in laatste instantie noch om nut, noch om welvaart, maar om overheersing gaat; om overheersing in de extreme betekenis van het woord”. “De techniek grijpt naar zowel de elementen van de natuur als naar het menselijk bestaan”. Zo worden het beslissingsvermogen, de meest authentieke vrijheid en de ruimte voor alternatieve creativiteit van het individu beperkt.

Wordt vervolgd. Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag                 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: