http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag in de vijftiende week

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Welk offer mogen wij God brengen? Het offer van lof en dank omdat Jezus de mensgeworden barmhartigheid van God is. Het komt er op aan niet ‘iets’ te offeren, maar onszelf, ons eigen leven te offeren ten bate van de ander. Wij mogen God ons beleefd geloof aanbieden en beseffen op zulk een moment dat wij vaak weinig te offeren hebben. Jezus plaatst zich op de lijn van de grote profeten. Gods Woord radicaal beleven zal ons offer zijn…

EERSTE LEZING      Jes. 38, 1-6.21-22.7-8
Ik heb uw gebed gehoord en uw tranen gezien.

Uit de Profeet Jesaja

In die dagen werd Hizkia dodelijk ziek.
De profeet Jesaja, de zoon van Amos,
ging naar hem toe en zei tot hem:
“Zo spreekt de Heer:
Stel orde op uw huis,
want gij gaat sterven,
gij zult niet langer in leven blijven”.
Toen keerde Hizkia zijn gezicht naar de muur
en bad tot de Heer:
“Ach Heer,
bedenk toch, hoe ik onder uw ogen geleefd heb
met een trouw en toegewijd hart,
en hoe ik gedaan heb wat U behaagt!”
En Hizkia weende luid.
Toen kwam het woord van de Heer tot Jesaja:
“Ga naar Hizkia en zeg tot hem:
Zo spreekt de Heer, de God van uw vader David:
Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien.
Welnu, Ik zal aan uw leven vijftien jaar toevoegen;
Ik zal u en deze stad
uit de greep van de koning van Assur redden;
Ik neem deze stad onder mijn hoede.”

Daarop gaf Jesaja opdracht een vijgekoek te halen
en die op het gezwel te leggen:
dan zou hij genezen.
En Hizkia vroeg:
“Aan welk teken zal ik zien,
dat ik zal opgaan naar het huis van de Heer?”
Jesaja antwoordde:
“Dit teken dat de Heer u zal geven
om u te laten weten,
dat Hij zijn woord gestand zal doen:
De schaduw,
die door de zon de trappen van Achaz is afgedaald,
zal ik tien trappen terug laten gaan.”
En de zon ging op de zonnewijzer de tien trappen terug,
die zij reeds had afgelegd.

TUSSENZANG          Jes. 38, 10, 11, 12abcd, 16

Gij houdt mij terug van de kuil van de dood
en schudt van U af mijn zonden.

Ik sprak: in de bloei van mijn leven
bereik ik de poort van het dodenrijk,
beroofd van de rest van mijn jaren.

Ik sprak: de Heer zal ik nooit meer aanschouwen,
geen mens zal ik ooit nog zien.

Mijn woning op aarde wordt afgebroken
en neergehaald als een herderstent.
De wevers rollen mijn leven op
en snijden mij af van de schering.

Ik kan slechts leven door uw genade,
bij U alleen vindt mijn geest weer moed.
Gij kunt mij genezen, mijn leven bewaren.

EVANGELIE      Mt. 12, 1-8
De Mensenzoon is Heer van de sabbat.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Eens ging Jezus op een sabbat door de korenvelden;
zijn leerlingen nu kregen honger
en begonnen aren te plukken en te eten.
De Farizeeën zagen dat en zeiden tot Hem:
“Uw leerlingen doen daar iets wat op sabbat niet geoorloofd is.”
Hij gaf hun ten antwoord:
“Hebt gij niet gelezen wat David deed
toe hij en zijn metgezellen honger kregen?
“Hoe hij het huis van God binnenging en de toonbroden opat
die noch hij, noch zijn metgezellen,
maar alleen de priesters mochten eten?
“Of hebt gij niet in de Wet gelezen,
dat de priesters elke sabbat in de tempel de sabbat schenden
en toch niet schuldig zijn?
“Ik echter zeg u:
Hier is meer dan de tempel.
“Indien het maar
tot u doorgedrongen was wat het zeggen wil:
Ik wil liever barmhartigheid dan offers,
dan zoudt gij deze onschuldigen niet veroordeeld hebben.
“Want de Mensenzoon is Heer van de sabbat.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 111. De ecologische cultuur kan niet tevreden zijn met een serie deel-antwoorden op de problemen die zich met betrekking tot milieuschade, de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen en de vervuiling voordoen. Het zou een andere kijk, een ander denken, een andere politiek, een ander opvoedkundig programma, een andere levensstijl en een andere spiritualiteit moeten zijn die weerstand bieden aan de opmars van het technocratisch paradigma. Anders kunnen ook de beste ecologische initiatieven uiteindelijk gevangen raken binnen dezelfde geglobaliseerde logica. Alleen maar zoeken naar een technische remedie voor ieder milieuprobleem dat zich voordoet, betekent zaken isoleren die in werkelijkheid met elkaar verbonden zijn, en de ware en diepste problemen van het wereldsysteem verbergen.

 

Wordt vervolgd. Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag          

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: