http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag in de vijftiende week door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Wat staat ons te doen als wij tegenstand omwille van ons christelijk geloven ervaren? Jezus trekt weg. Hij vlucht niet maar onttrekt zich aan het gevaar. Hij kan zijn boodschap enkel aanbieden, niet opdringen. Jezus brengt zijn boodschap met zachtheid. Geweld beantwoordt Hij niet met geweld. Jezus is de Messias die hoop en toekomst brengt, vooral voor de zwaksten. Zo is Hij beeld van God zelf. Ons voorbeeld tot navolging.

EERSTE LEZING              Mich. 2, 1-5
Zij begeren akkers ; zij begeren huizen.

Uit de Profeet Micha

Wee over hen die onrecht beramen,
en in hun bed bedacht zijn op boze daden
die zij bij het eerste morgenlicht bedrijven,
machtig als hun handen zijn.
Begeren zij akkers, dan roven zij die,
begeren zij huizen, dan nemen zij die!
Zij leggen beslag op de man en zijn huis,
op de bezitter en op zijn bezit.
Daarom spreekt de Heer aldus:
“Ik ga tegen dat soort lieden
een boze daad bedenken,
iets dat gij niet van uw nek kunt schudden;
gij zult niet meer rechtop gaan,
want het wordt beslist een kwade tijd!
“Op die dag zal men een spotlied op u aanheffen
en zal er een droevige klaagzang klinken:
‘Wij zijn te gronde gericht, totaal te gronde gericht!
‘Het erfdeel van mijn volk geeft Hij aan vreemden!
‘Ach, Hij ontrukt het mij!
‘Aan de goddelozen deelt Hij onze akkers uit!”

“Dan zult gij niemand meer hebben
die u een erfdeel toewijst
in de gemeente van de Heer.”

TUSSENZANG          Ps. 10, 1-2, 3-4, 7-8, 14

Wil toch de arme niet vergeten, Heer.

Waarom houdt Gij u op een afstand, Heer,
verbergt Gij u in tijden van ellende;
terwijl de goddeloze in zijn overmoed de arme kwelt,
en hem verstrikt in listen en bedrog.

De zondaar pocht op zijn verdorven lusten,
en met zijn hebzucht lastert hij de Heer.
De goddeloze zegt hoogmoedig:
niemand zal het wreken,
er is geen God; en denkt niet verder na.

Zijn mond is vol bedrog en sluwheid,
onheil en kwelling heeft hij op de tong.
Hij ligt in hinderlaag tussen de struiken,
slaat heimelijk de schuldeloze neer.

Toch ziet Gij het, ons leed, onze ellende,
Gij hebt het immers in uw hand.
Aan U geeft de noodlijdende zich over,
de vaderloze rekent op uw hulp.

ALLELUIA        Ps. 130(129), 5

Alleluia.
Op de Heer stel ik mijn hoop,
op zijn woord vertrouw ik.
Alleluia.

EVANGELIE           Mt. 12, 14-21
Jezus drukte hen op het hart Hem niet bekend te maken.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd verlieten de Farizeeën de synagoge
en smeedden plannen om Jezus uit de weg te ruimen.
Maar omdat Jezus dit wist trok Hij vandaar weg.
Velen volgden Hem, en Hij genas ze allen.
Hij drukte hun echter op het hart Hem niet bekend te maken,
opdat in vervulling zou gaan
het woord door de profeet Jesaja gesproken:
“Zie mijn Dienaar die Ik heb verkoren,
mijn Welbeminde, in wie mijn ziel behagen vond.
“Ik zal mijn geest op Hem doen rusten,
Gods Wet zal Hij verkondigen aan de volkeren.
“Hij zal twisten noch schreeuwen
en op straat zal men zijn stem niet horen.
“Een geknakt riet zal Hij niet breken
en een smeulende vlaspit niet doven
voordat Hij Gods Wet ter overwinning heeft gevoerd;
en op zijn Naam zullen de volkeren hopen.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 112. Het is echter mogelijk de blik opnieuw te verruimen en de menselijke vrijheid is in staat de technologie te beperken, haar een richting te geven en haar ten dienste te stellen van een ander type vooruitgang, gezonder, menselijker, socialer en meer integraal. De bevrijding van het heersende technocratische paradigma vindt in feite in enkele situaties plaats. Bij voorbeeld, wanneer gemeenschappen van kleine producenten kiezen voor minder vervuilende productiesystemen en daarbij een niet op consumptie gericht model van geluk en samen leven voorstaan. Of wanneer de techniek zich allereerst erop richt de concrete problemen van de ander op te lossen, zich ervoor inzettend hem te helpen met meer  waardigheid en minder lijden te leven. En ook, wanneer het scheppend zoeken naar het schone en de beschouwing ervan erin slagen de objectiverende macht te overstijgen in een soort van redding die tot stand komt in het schone en in de persoon die het aanschouwt. Echte menselijkheid, die uitnodigt tot een nieuwe synthese, lijkt te wonen te midden van de technologische beschaving, hoewel nauwelijks waarneembaar zoals nevel die doordringt onder een gesloten deur. Zal het ondanks alles een blijvende belofte blijven die ontluikt als een hardnekkig verzet van wat echt is?

 

Wordt vervolgd. Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag                 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: