Maandag – H. Apollinaris, b. en mrt.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

Het is een steeds terugkerende vraag, die veel gelovigen wel eens overvalt: die naar een overduidelijk bewijs van Gods bestaan. Waarom schrijft Hij zijn Naam niet in grote letters aan het firmament? Waarom geeft Hij geen onomstootbaar bewijs dat Hij er is? Wellicht omdat wij een vertekend beeld hebben van wie Hij wil zijn voor ons. Het teken van God is: de dood van Jezus en zijn verrijzenis, de bekering van zovelen, en het heil dat ook voor ongelovigen weggelegd is. Het is aan ons om elkaar de tekenen van God te tonen, en om zelf een teken van God te zijn voor elkaar. Hoe doe ik dat?

EERSTE LEZING          Mich. 6, 1-4.6-8

De Heer heeft u gezegd wat goed is, mens,
en wat Hij van u verlangt.

Uit de Profeet Micha

Hoort wat de Heer zegt.
Sta op, begin een rechtsgeding
ten overstaan van de bergen!
Laat de heuvels uw stem vernemen!
Aanhoort, gij bergen, het rechtsgeding van de Heer,
en gij ook, onwrikbaren,
fundamenten der aarde:
De Heer heeft een rechtsgeding met zijn volk;
Hij wil afrekenen met Israël.

“Mijn volk, wat heb Ik u aangedaan
en waarmee ben Ik u lastig gevallen?
“Antwoord mij.
“Ik heb u toch uit Egypte geleid
en u uit het slavenkwartier verlost;
Ik heb Mozes voor u uit laten gaan
en Aäron en Mirjam.”

“Waarmee zal ik voor de Heer treden,
mij buigen voor God in den hoge?
“Zal ik voor Hem treden met brandoffers,
met eenjarige kalveren?
“Zal de Heer behagen vinden in duizenden rammen,
in tienduizenden beken olie?
“Moet ik voor mijn misdaden
mijn eerstgeborene offeren,
mijn kind voor de zonden die ik begaan heb?”
De Heer heeft u gezegd wat goed is, mens,
en wat Hij van u verlangt:
Hij wil niet anders
dan dat gij u houdt aan het recht,
dat gij de trouw eerbiedigt,
en u tegenover uw God ootmoedig gedraagt.

TUSSENZANG      Ps. 50(49), 5-6, 8-9, 16bc-17, 21, 23

Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.

Brengt allen hier die Mij zijn toegewijd,
die met een offer mijn verbond bekrachtigd hebben.
De hemelen betuigen zijn gerechtigheid;
het is God zelf, die oordeelt.

Ik maak u over offers geen verwijt:
uw offerdieren zie Ik aldoor branden.
Ik wil geen stier meer hebben uit uw huizen
en rammen uit uw schaapskooi vraag Ik niet.

Wat spreekt ge aldoor over mijn geboden
en hebt ge mijn verbond steeds op de tong?
Gij die van tucht een afkeer hebt
en nimmer acht slaat op mijn woorden.

Zou Ik dan zwijgen als gij zoiets doet?
Of meent ge soms dat Ik aan u gelijk ben?
Ik klaag u aan. Ik leg u alles voor.

Wie offers brengt van lof, die eert Mij waarlijk,
wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.

ALLELUIA        Hand. 16, 14b

Alleluia
Maak ons hart ontvankelijk, Heer,
en dat wij ons richten naar het woord van uw Zoon.
Alleluia.

EVANGELIE           Mt. 12, 38-42

De koningin van het Zuiden
zal bij het oordeel opstaan samen met dit geslacht.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Op zekere dag richtten enige Schriftgeleerden en Farizeeën
zich tot Jezus met de woorden:
“Meester, wij willen een teken van U zien.”
Maar Hij gaf hun ten antwoord:
“Een slecht en overspelig geslacht verlangt een teken,
maar geen ander teken zal hun gegeven worden
dan dat van profeet Jona.
“Zoals namelijk Jona drie dagen en drie nachten
verbleef in de buik van het zeemonster,
zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten
verblijven in de schoot van de aarde.
“De mensen van Nineve zullen bij het oordeel opstaan
samen met dit geslacht
en het veroordelen,
want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona:
welnu, hier is méér dan Jona.
“De koningin van het Zuiden zal bij het oordeel opstaan
samen met dit geslacht
en het veroordelen,
want zij kwam van het uiteinde der aarde
om te luisteren naar de wijsheid van Salomo:
welnu, hier is méér dan Salomo.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 114. Wat er actueel gebeurt, plaatst ons voor de noodzaak van een moedige culturele revolutie. Wetenschap en techniek zijn niet neutraal, maar bevatten van het begin tot het einde verschillende bedoelingen en mogelijkheden en kunnen op verschillende manieren gestalte krijgen. Niemand wil terugkeren naar de tijd van de holenmens, maar het is noodzakelijk de pas in te houden om op een andere wijze naar de werkelijkheid te kijken, de positieve en duurzame ontwikkelingen te verzamelen en tegelijkertijd de waarden en grote doeleinden die door een megalomane ongeremdheid zijn vernietigd, weer terug te krijgen.

 

Wordt vervolgd. Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag                 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: