Dinsdag – H. Laurentius van Brindisi, pr. en krkl.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

Het evangeliewoord van vandaag kan als hard en pijnlijk overkomen, vooral tegenover Maria, zijn moeder. Je kan het echter ook als een compliment zien. Maria hoort immers bij degenen die op een voortreffelijke wijze de wil van de Vader hebben vervuld. Zij is Jezus’ moeder en zijn zuster in het volbrengen van de wil van de Vader. Zo wil Hij haar als moeder zien: zoals Hijzelf, helemaal ten dienste van Gods Woord.

EERSTE LEZING          Mich.7, 14-15.18-20

God zal onze zonden naar de bodem van de zee verwijzen.

Uit de profeet Micha

Neem uw herdersstaf en weid uw volk, Heer,
de schapen die uw erfdeel zijn ;
tussen de bomen, midden in het woud,
zijn zij zo vereenzaamd.
Laat ze weiden in Bazan en Gilead,
zoals in vroegere dagen. Ik laat wonderen zien,

Ik laat wonderen zien,
zoals in de dagen dat gij uit Egypte wegtrokt.

Welke God is als Gij, die de schuld vergeeft,
die voorbijgaat aan de zonde,
door de rest van zijn erfdeel bedreven ;
die zijn toorn niet altijd laat duren,
maar zijn vreugde vindt in goedheid ?

Hij zal zich opnieuw over ons ontfermen,
Hij zal onze schuld
onder zijn voeten verpletteren.
Al hun zonden zal Hij
naar de bodem van de zee verwijzen.

Aan Jakob zult Gij uw trouw,
aan Abraham uw goedheid tonen,
zoals Gij het onze vaderen hebt gezworen,
in de dagen van weleer.

TUSSENZANG     Ps. 85(84), 2-4, 5-6, 7-8

Laat ons uw barmhartigheid zien, o Heer.

Heer, Gij hebt uw land begenadigd,
het lot van Jakob ten goede gekeerd.
Vergeven hebt Gij de schuld van uw volk
en al hun zonden bedekt.
Gij hebt uw gramschap teruggehouden,
de gloed van uw toorn gedoofd.

Doe ons herleven, God, onze redder,
en leg uw wrevel jegens ons af.
Zoudt Gij dan eeuwig vertoornd op ons zijn,
strekt Gij uw gramschap uit over geslachten ?

Zult Gij niet eerder ons leven hernieuwen,
zodat uw volk zich in U verblijdt ?
Laat ons uw barmhartigheid zien,
geef ons uw heil, o Heer.

ALLELUIA           Mt. 4, 4b

Alleluia.
Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van alles wat uit de mond van God voortkomt.
Alleluia.

EVANGELIE            Mt. 12, 46-50

Met een gebaar naar zijn leerlingen zei Jezus :
Ziedaar mijn moeder en mijn broeders.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd, terwijl Jezus tot het volk sprak,
gebeurde het dat zijn moeder en broeders buiten stonden
om te trachten met Hem te spreken.
Iemand kwam Hem nu zeggen :
“Uw moeder en broeders staan daarbuiten
en willen U spreken.”
Maar Hij antwoordde aan degene die Hem dit kwam zeggen :
“Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders ?”
En met een gebaar naar zijn leerlingen zei Hij :
“Ziedaar mijn moeder en mijn broeders ;
want mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder zijn zij
die de wil volbrengen van mijn Vader in de hemel.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

III. Crisis en gevolgen van het moderne antropocentrisme

115. Het moderne antropocentrisme heeft uiteindelijk paradoxaal de technische rede boven de werkelijkheid gesteld, want “deze mens accepteert de natuur niet meer als geldige norm, noch als levende toevlucht. Hij ziet haar zonder hypothese objectief als ruimte en materie waarbinnen een werk moet worden verwezenlijkt waarop men zich volledig moet storten, en het maakt niet uit wat het resultaat daarvan zal zijn”. Zo wordt de intrinsieke waarde van de wereld gebagatelliseerd. Maar als de mens zijn ware plaats niet opnieuw ontdekt, begrijpt hij niet op een adequate wijze zichzelf en weerspreekt hij uiteindelijk de eigen werkelijkheid. “Niet alleen de aarde is aan de mens gegeven, die haar gebruiken moet met eerbiediging van de oorspronkelijke bedoeling, volgens welke ze hem geschonken is als een goed, maar ook is de mens aan zichzelf gegeven door God en hij moet daarom de natuurlijke en zedelijke structuur respecteren waarmee hij begiftigd is”.

Wordt vervolgd. Voor voorgaande publicaties scroll omlaag

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: