http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag in de zeventiende week

 

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking.

Overweging
Dikwijls klampen wij ons vast aan wat wij zien, aan wat mensen realiseren. Dat kan ons moedeloos maken. God ziet het anders! Hij is werkzaam aanwezig in de samenleving, in de Kerk, in ons eigen leven. Het eigenlijke werk wordt door Hem gedaan. Gods Geest is actief bezig met de mens. Wij mogen er in geloven: het rijk Gods zal uitgroeien tot een grote boom.

EERSTE LEZING            Jer. 13, 1-11

Dit volk wordt als een lendendoek die nergens meer voor deugt.

Uit de Profeet Jeremia

Dit zegt de Heer tot mij:
“Ga een linnen lendendoek kopen,
sla die om uw middel
en zorg dat hij niet nat wordt.”
Ik kocht dus een lendendoek,
zoals de Heer had gevraagd,
en sloeg die om mijn middel.
Weer kwam het woord van de Heer tot mij:
“Ga naar de Eufraat
met de lendendoek die gij gekocht hebt, om uw middel,
en verberg hem daar in een rotsspleet.”
Ik ging naar de Eufraat en verborg hem daar,
zoals de Heer mij bevolen had.
Geruime tijd nadien zei de Heer tot mij:
“Ga naar de Eufraat en haal de lendendoek op
die gij daar op mijn bevel hebt verborgen.”
Ik ging naar de Eufraat,
zocht de plek op waar ik de lendendoek had verborgen
en haalde hem weer te voorschijn.
Maar de lendendoek was vergaan,
hij deugde nergens meer voor.
Daarna kwam het woord van de Heer tot mij:
“Dit zegt de Heer:
Op dezelfde manier
zal Ik de trots van Juda
en van Jeruzalem laten vergaan.
“Dit verdorven volk dat niet naar mijn woorden wil luisteren,
dat hardnekkig zijn eigen weg gaat,
dat achter vreemde goden aanloopt,
hen dient en vereert,
het wordt als deze lendendoek die nergens meer voor deugt.
“Want zo vast
als een lendendoek zit om het middel van een man,
zo vast had Ik heel Israël en heel Juda aan Mij gehecht
– zegt de Heer -;
ze zouden mijn volk, mijn eer, mijn roem en mijn glorie zijn.
“Maar ze hebben niet geluisterd.”

TUSSENZANG        Deut. 32, 18-19, 20,  21

De rots die u voortbracht hebt ge verlaten!

De rots die u voortbracht hebt ge verlaten,
vergeten de God die u heeft verwekt!
De Heer zag het aan en in toorn ontbrand
verwierp Hij zijn zonen en dochters.

Hij sprak: mijn gelaat verberg Ik voor hen,
Ik wil eens zien hoe dat afloopt.
Het is een geslacht dat verdorven is,
het zijn onbetrouwbare lieden.

Zij tarten Mij met hun goden van niets,
zij tergen Mij met armzalige wezens:
dan tart Ik hen ook met een volk van niets,
dan terg Ik hen ook met armzalige mensen.

ALLELUIA     Ps. 119(118), 27

Alleluia.
Leid mij op de weg van uw bevelen, Heer,
dan zal ik uw daden indachtig zijn.
Alleluia.

EVANGELIE         Mt 13, 31-35

Het mosterdzaadje wordt een boom,
zodat de vogels in zijn takken komen nestelen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd hield Jezus de menigte deze gelijkenis voor:
“Het Rijk der hemelen
gelijkt op een mosterdzaadje
dat iemand op zijn akker zaaide.
“Weliswaar is dit het allerkleinste zaadje,
maar wanneer het is opgeschoten
is het groter dan de andere tuingewassen;
het wordt een boom,
zodat de vogels in zijn takken komen nestelen.”
Nog een andere gelijkenis vertelde Hij hun:
“Het Rijk der hemelen
gelijkt op gist, die een vrouw in drie maten bloem verwerkte,
totdat deze in hun geheel gegist waren.”

Dit alles sprak Jezus tot het volk in gelijkenissen
en zonder gelijkenissen leerde Hij hun niets,
opdat in vervulling zou gaan
het door de profeet gesproken woord:
Ik zal mijn mond openen in gelijkenissen,
Ik zal openbaren
wat verborgen is geweest vanaf de grondvesting der wereld.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 121. Men wacht nog op de ontwikkeling van een nieuwe synthese die de valse vormen van dialectiek van de laatste eeuwen overwint. Het christendom, zich trouw houdend aan zijn identiteit en de schat aan waarheid die het van Jezus Christus heeft ontvangen, denkt steeds over zichzelf na en drukt zich opnieuw uit in dialoog met de nieuwe historische situaties en laat zo zijn eeuwige nieuwheid opbloeien.

 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: