http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag in de zeventiende week.

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking.

EERSTE LEZING           Jer. 14, 17-22

Denk toch, Heer, aan uw verbond met ons en verbreek het niet.

Uit de Profeet Jeremia

Ik zou moeten wenen,
dag en nacht, zonder ophouden,
want een vreselijke ramp heeft mijn dochter getroffen,
door een zware slag ligt mijn volk geveld.
Ga ik de stad uit,
dan zie ik ze daar geveld door het zwaard.
Ga ik de stad in,
dan zie ik ze daar, uitgeteerd door de honger.
Zelfs profeten en priesters
worden weggesleept naar een onbekend land.
Hebt Gij, Heer, Juda verworpen,
hebt Ge van Sion een afkeer gekregen?
Waarom hebt Ge ons zo geslagen
dat er geen genezing meer is?
We hoopten op vrede, maar die bleef uit,
op een tijd van herstel,
maar de verschrikking bleef duren.
Heer, wij erkennen onze misdaden
en de schuld van onze voorvaderen.
Wij hebben inderdaad tegen U gezondigd.
Omwille van uw Naam, verwerp ons niet,
haal uw roemrijke troon niet door het slijk.
Denk toch aan uw verbond met ons
en verbreek het niet.
Brengen de goden der volken soms regen
of laat de hemel die zelf neerstromen?
Neen, Gij zijt het,
Heer onze god.
Wij hopen op U,
want dit alles komt van U.

TUSSENZANG            Ps. 79(78), 8, 9, 11, 13

God van ons heil, om Uw Naam, bevrijd ons.

Laat ons niet boeten voor vroegere zonden,
kom met uw barmhartigheid ons tegemoet,
want wij zijn maar zwakke mensen.

Ach help ons, God van ons heil, om uw Naam,
bevrijd ons, vergeef onze zonden;
laat niemand zeggen: waar is nu hun God?

Tot U stijge op het gekerm der geboeiden,
bevrijd met uw macht die de dood zijn gewijd.

Maar wij zijn uw volk, Heer, uw eigen kudde,
wij zullen U prijzen in eeuwigheid,
uw lof van geslacht tot geslacht bezingen.

ALLELUIA             Ps. 119(118), 18

Alleluia.
Ontsluit mijn ogen om te aanschouwen, Heer,
de heerlijkheid van uw wet.
Alleluia.

EVANGELIE                 Mt. 13, 36-43

Zoals het onkruid wordt bijeengebracht en in het vuur verbrand,
zo zal het ook gaan op het einde van de wereld.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd liet Jezus de menigte gaan en keerde naar huis terug.
Zijn leerlingen kwamen nu naar Hem toe en zeiden:
“Leg ons de gelijkenis uit van dat onkruid op de akker.”
Hij gaf hun ten antwoord:
“Die het goede zaad zaait, is de Mensenzoon;
de akker is de wereld.
“Het goede zaad, dat zijn de kinderen van het Rijk;
het onkruid zijn de kinderen van het kwaad,
en de vijand die het zaaide, is de duivel.
“De oogst is het einde van de wereld
en de maaiers zijn de engelen.
Zoals nu het onkruid wordt bijeengebracht
en in het vuur verbrand,
zo zal het ook gaan op het einde van de wereld.
“De Mensenzoon zal zijn engelen uitzenden,
en zij zullen uit zijn Rijk bijeenbrengen
allen die tot zonde verleiden en ongerechtigheid bedrijven
om hen in de vuuroven te werpen,
waar geween zal zijn en tandengeknars.
“Dan zullen de rechtvaardigen
in het Koninkrijk van hun Vader schitteren als de zon.
“Wie oren heeft, hij luistere.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

Het praktisch relativisme

122. Een scheefgegroeid antropocentrisme veroorzaakt een verkeerde levensstijl. In de apostolische exhortatie Evangelii gaudium heb ik verwezen naar het praktisch relativisme dat onze tijd kenmerkt en dat “nog gevaarlijker is dan dat op theoretisch niveau”. Wanneer de mens zichzelf in het middelpunt plaatst geeft hij uiteindelijk de absolute voorrang aan zijn toevallige belangen en het overige wordt betrekkelijk. Daarom zou het niet hoeven te verbazen dat zich samen met de alomtegenwoordigheid van het technocratisch paradigma en de verering van de onbeperkte menselijke macht dit relativisme zich ontwikkelt, waarbij alles irrelevant wordt, als het niet de eigen onmiddellijke belangen dient. Hierin zit een logica die het mogelijk maakt te begrijpen hoe verschillende houdingen die zowel de milieuvervuiling als het maatschappelijk verval veroorzaken, elkaar voeden.

Wordt vervolgd  Voor alle voortgaande publicaties scroll omlaag

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: