Woensdag – H. Marta

 

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking.

Overweging
Indien onze ziel een huis is, dan moeten er ook twee vrouwen in wonen. De ene zal zich neerzetten aan de voeten van Jezus om te luisteren naar zijn woord, de andere zal Hem bedienen, opdat Hij zich zou kunnen voeden. Maria is het teken van rust in Christus, van gebed en lezing, Marta is de handeling waarbij de mens zich inspant voor Christus. Zolang Christus arm is en over de wereld wandelt met honger en dorst, moeten die beide vrouwen gestalte krijgen in één en dezelfde persoon. Actie en contemplatie kunnen nooit gescheiden worden. (Adelbert van Rievaulx)

EERSTE LEZING                      1 Joh. 4, 7-16

Als wij elkaar liefhebben, woont God in ons.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,

Laten wij elkander liefhebben
want de liefde komt van God.
Iedereen die liefheeft is een kind van God,
en kent God.
De mens zonder liefde kent God niet,
want God is liefde.
En de liefde die God is,
heeft zich onder ons geopenbaard
doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft,
om ons het leven te brengen.
Hierin bestaat de liefde :
niet wij hebben God liefgehad,
maar Hij heeft ons liefgehad,
en Hij heeft zijn Zoon gezonden
om door het offer van zijn leven
onze zonden uit te wissen.

Vrienden,
als God ons zozeer heeft liefgehad,
moeten ook wij elkander liefhebben.
Nooit heeft iemand God gezien,
maar als wij elkaar liefhebben,
woont God in ons,
en is zijn liefde in ons volmaakt geworden.
Dit is het bewijs dat wij in Hem verblijven
zoals Hij verblijft in ons,
dat Hij ons deel heeft gegeven aan zijn Geest.
En wij, wij hebben gezien en wij getuigen,
dat de Vader zijn Zoon heeft gezonden
om de Heiland van de wereld te zijn.
Als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is,
woont God in hem en woont hij in God.
Zo hebben wij de liefde leren kennen die God voor ons heeft,
en wij geloven in haar.
God is liefde : wie in de liefde woont,
woont in God en God is met hem.

EVANGELIE                        Lc. 10, 38-42

Martha, wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd kwam Jezus in een dorp
waar een vrouw die Martha heette Hem in haar woning ontving.
Ze had een zuster, Maria die
– gezeten aan de voeten van de Heer –
luisterde naar zijn woorden.
Martha werd in beslag genomen door de drukte van het bedienen,
maar ze kwam er een ogenblik bij staan en zei :
“Heer, laat het U onverschillig
dat mijn zuster mij alleen laat bedienen ?
“Zeg haar dan dat ze mij moet helpen.”
De Heer gaf haar ten antwoord :
“Martha, Martha,
wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen.
“Slechts één ding is nodig.
“Maria heeft het beste deel gekozen
en het zal haar niet ontnomen worden.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 123. De cultuur van het relativisme is dezelfde ziekte als die welke iemand ertoe brengt van iemand anders te profiteren en hem louter te behandelen als object door hem tot gedwongen werk te verplichten of hem vanwege een schuld tot slaaf te maken. Dezelfde logica leidt ertoe kinderen seksueel te misbruiken of ouderen in de steek te laten die voor eigen belangen niet van nut zijn. Het is ook de innerlijke logica van wie zegt: laten wij de onzichtbare hand van de markt de economie laten regelen. De effecten ervan op maatschappij en natuur zijn onvermijdelijk schadelijk. Als er buiten de bevrediging van de eigen plannen en de onmiddellijke behoeften geen objectieve waarheden, noch vaste beginselen zijn, wat voor grenzen kunnen dan de mensenhandel, de georganiseerde misdaad, de drugshandel, de handel in bloeddiamanten en huiden van dieren die gevaar lopen uit te sterven, hebben? Is het niet dezelfde relativistische logica die de aanschaf van organen van de armen rechtvaardigt om ze te verkopen of ze te gebruiken voor experimenten of het afdanken van kinderen, omdat zij niet beantwoorden aan de wens van hun ouders? Het is dezelfde logica van “gebruiken en weggooien”, die zoveel afval produceert alleen maar door het ongeordende verlangen om meer te gebruiken dan wat men werkelijk nodig heeft. En dan mogen wij niet denken dat politieke programma’s of de kracht van de wet voldoende zullen zijn om gedrag te vermijden die het milieu treffen; immers, wanneer de cultuur ontaardt en men geen enkele objectieve waarheid of universeel geldige beginselen meer erkent, zullen wetten alleen maar worden verstaan als iets dat willekeurig wordt opgelegd, en als hindernissen die moeten worden vermeden.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: