Woensdag – Kerkwijdingsfeest van de basiliek van Maria de Meerdere

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking.

Overweging

Aanvankelijk verstaat Jezus zijn zending in dienst van Gods plan met het volk van Israël. Dit beeld wordt door een buitenlandse vrouw doorbroken. De gebeurtenis onderbouwt het idee dat het geloof niet uitsluitend een Joodse aangelegenheid is, maar dat het zal verspreid worden over alle volkeren. Jezus kijkt over grenzen heen. In het land van de heidenen vindt Hij zelfs meer geloof dan in Israël. Wat betekent dat voor mij? Over welke grenzen kan ik kijken, en welke hindernissen beletten me soms het zicht?

EERSTE LEZING          Jer. 31, 1-7

Mijn liefde voor u duurt eeuwig.

Uit de Profeet Jeremia

Zo spreekt de Heer :
“In die tijd
zal Ik de God zijn van alle stammen van Israël
en zij zullen mijn volk zijn.”
Dit zegt de Heer :
“Het volk dat ontkwam aan het zwaard,
vond genade in de woestijn.
“Aan Israël, op zoek naar rust,
is de Heer reeds van verre verschenen.
“Mijn liefde voor u duurt eeuwig,
Ik blijf u altijd trouw.
“Israël, Ik richt u weer op.
“Weer slaan uw jonge vrouwen de tamboerijn
en gaan vrolijk ten dans.
“Weer legt ge wijngaarden aan
op de bergen van Samaria ;
en die ze planten, zullen er de vruchten van eten.
“De dag breekt aan dat de wachters
in het gebergte van Efraïm roepen :
Kom, wij trekken naar Sion,
naar de Heer, onze God.”
Want dit zegt de Heer :
“Jubel van vreugde om Jakob,
juich om de heerser der volken.
“Verkondig overal Gods lof met deze woorden :
De Heer heeft redding gebracht aan zijn volk,
aan wat Israël nog rest.”

TUSSENZANG           Jer. 31, 10, 11-12AB, 13

De Heer zal ons behoeden
zoals een herder zijn kudde hoedt.

Volkeren, hoort dan het woord van de Heer,
geeft er bericht van op verre kusten.
Hij die Israël eens heeft verstrooid
zal het verzamelen, zal het behoeden
zoals een herder zijn kudde hoedt.

Jakob zal worden bevrijd door de Heer,
los uit de greep van hem die het roofde.
Juichend betreden zij Sion weer,
zetten zich neer waar de Heer hen zegent.

Meisjes dansen een vreugdedans
samen met jongens en grijsaards.
Dan breng Ik vreugde in plaats van rouw,
troost en blijdschap na al hun droefheid.

ALLELUIA                    Joh. 14, 23

Alleluia.
Als iemand Mij liefheeft,
zal hij mijn woord onderhouden ;
mijn Vader zal hem liefhebben
en Wij zullen tot hem komen.
Alleluia.

EVANGELIE             Mt. 15, 21-28

Vrouw, ge hebt een groot geloof !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die dagen
trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon.
Op een gegeven ogenblik
trad een Kananese vrouw uit dat gebied naar voren,
luid roepend :
“Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David !
“Mijn dochter is van een duivel bezeten
en wordt verschrikkelijk gekweld.”
Maar Hij gaf haar in het geheel geen antwoord.
Toen wendden zijn leerlingen zich tot Hem met het verzoek :
“Stuur die vrouw toch weg,
want ze blijft ons achterna roepen.”
Hij antwoordde :
“Ik ben alleen maar
tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden.”
Maar de vrouw kwam naderbij,
wierp zich voor zijn voeten neer en zei :
“Heer, help mij !”
Hij gaf haar ten antwoord :
“Het is niet goed
het brood dat voor de kinderen bestemd is
aan de honden te geven.”
“Wel waar Heer,
-sprak zij –
want de honden eten immers toch ook de kruimels
die van de tafels van hun meesters vallen.”
Daarop zei Jezus haar :
“Vrouw, ge hebt een groot geloof!
Uw verlangen wordt ingewilligd.”
En van dat ogenblik was haar dochter genezen.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

Biologische vernieuwing door onderzoek

130. In de filosofische en theologische visie op de schepping die ik heb trachten voor te houden, blijkt duidelijk dat de menselijke persoon met de bijzondere eigenschap van zijn rede en zijn wetenschap geen externe factor is die volkomen moet worden buiten gesloten. Hoewel de mens in de planten- en dierenwereld kan ingrijpen en zich ervan kan bedienen, wanneer dat noodzakelijk is voor zijn leven, leert de Catechismus toch dat proefnemingen op dieren alleen maar gewettigd zijn, als “ze binnen redelijke perken blijven en ertoe bijdragen mensen te verzorgen of mensenlevens te redden”. Hij herinnert er met kracht aan dat de macht van de mens grenzen heeft en dat “dieren nutteloos laten lijden of hun leven verspillen in strijd is met de menselijke waardigheid”. Ieder gebruik en iedere proefneming ” vereist een religieuze eerbied voor de heelheid van de schepping”.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

<span>%d</span> bloggers liken dit: