http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag – H. Juliana van Cornillon, mgd. HH. Sixtus II, paus, en gezellen, mrt. H. Cajetanus, pr.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Het beeld van de graankorrel spreekt ons aan. Jezelf geven, sterven aan jezelf om rijke vrucht te dragen. De graankorrel die in de aarde valt is Jezus. In zijn voetspoor zijn dat ook alle christenen die hun leven aan anderen hebben gegeven. Het sterven van de graankorrel gebeurt voor ons onzichtbaar. Pas als de aar opschiet en open bloeit zien wij de vruchten van het verborgen sterven. Het brengt leven voort, honderdvoudig. Gestorven graan wordt voedsel voor velen.

EERSTE LEZING       Nah 2, 1.3; 3, 1-3. 6-7

Wee de bloedstad !

Uit de Profeet Nahum

Zie, op de bergen gaan de voeten
van de vreugdebode die vrede meldt !
Vier, Juda, uw feesten,
volbreng uw geloften !
Nooit meer zal de boosdoener door u heen trekken :
hij wordt volkomen vernietigd.
Voorwaar, de Heer herstelt de glorie van Jakob,
ja, de glorie van Israël,
omdat rovers hen hebben beroofd
en hun wijnranken hebben vernield.
Wee de bloedstad,
een en al leugen,
volgepropt met prooi,
die stad die het roven nooit staakte !
Hoor ! Zweepslagen !
Hoor ! Gedender van wielen,
rennende paarden, ratelende wagens,
ruiters op galopperende paarden,
vlammende zwaarden,
flitsende lansen,
gewonden bij hopen, stapels doden :
er is geen eind aan de lijken ;
men struikelt erover.
Ik begooi u met vuilnis,
Ik zet u voor gek
en maak een kijkspel van u.
Dan zal iedereen die u ziet
van u weglopen en zeggen :
“Nineve is neergeslagen.”
Wie is daar rouwig om ?
Waar zou ik troosters voor u moeten zoeken ?

TUSSENZANG      Deut. 32, 35cd-36ab, 39abcd, 41

Ik dood en maak levend, Ik sla en genees.

De dag van hun ondergang komt al nader,
nabij is het treurige lot dat hen wacht.
De Heer staat borg voor het recht van zijn volk,
Hij zal zich ontfermen over zijn dienaars.

Let op : hier ben Ik, hier sta Ik alleen,
naast Mij bestaan er geen goden.
Ik dood en maak levend, Ik sla en genees.

Wanneer Ik mijn bliksemend zwaard heb gewet,
mijn hand gereed is de straf te voltrekken ;
dan daalt mijn wraak op mijn vijanden neer,
dan zal Ik hen die Mij haten vergelden.

ALLELUIA       cf. Ef. 1, 17-18

Alleluia.
De God van onze Heer Jezus Christus
moge ons innerlijk oog verlichten,
om te zien, hoe groot de hoop is
waartoe Hij ons roept.
Alleluia.

EVANGELIE         Mt. 16, 24-28
Wat zal een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Wie mijn volgeling wil zijn,
moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen
en zijn kruis op te nemen.
“want wie zijn leven wil redden zal het verliezen.
“Maar wie zijn leven verliest om mijnentwil zal het vinden.
“Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen,
als dit ten koste gaat van eigen leven ?
“Of wat zal een mens kunnen geven in ruil
voor zijn leven ?
“Want de Mensenzoon
zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader,
vergezeld van zijn engelen,
en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.
“Voorwaar, Ik zeg u :
Er zijn er onder de hier aanwezigen,
die de dood niet zullen ervaren
voordat zij de Mensenzoon
zullen zien komen in zijn koninklijke macht.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

 132. In dit kader moet iedere reflectie worden geplaatst omtrent het menselijk ingrijpen in de dieren- en plantenwereld, dat tegenwoordig genetische veranderingen inhoudt die door de biotechnologie worden veroorzaakt, met als doel de in de materiële werkelijkheid aanwezige mogelijkheden te exploiteren. Het respect van het geloof in de rede vraagt aandacht te schenken aan hetgeen de biologische wetenschap zelf, die onafhankelijk met betrekking tot economische belangen is ontwikkeld, kan leren over de biologische structuren en hun mogelijkheden en veranderingen. In ieder geval is een ingreep in de natuur “om haar te helpen zich te ontwikkelen overeenkomstig haar wezen, die van de schepping, die welke door God is gewild”.

 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: