http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag H. Clara, mgd.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De lezing heeft een sterke beeldspraak: Ezechiël moet een boekrol opeten. Zij bevat de treurige inhoud van zijn prediking: onheil. Daarom wordt hem gevraagd te luisteren en niet weerspannig te zijn want zijn opdracht is zwaar en hij zal gaan naar een volk dat niet luistert en weerspannig is. ‘Nu gaat gij naar het volk Israël en brengt gij hem zijn woorden over’.

EERSTE LEZING      Ez. 2.8-3.4
Ik at de boekrol en zij werd in mijn mond als honing, zo zoet.

Uit de Profeet Ezechiël

Zo spreekt de Heer :
“Gij, mensenkind, gij moet luisteren naar wat Ik u zeg ;
gij moet niet weerspannig zijn, zoals dat weerspannige volk.
“Doe uw mond open en eet wat ik u geef.”
Ik keek en ik zag een hand,
die naar mij werd uitgestoken,
en in die hand een boekrol.
Hij rolde die voor mij uit ;
zij was aan de voor- en aan de achterkant beschreven :
Klachten, treurliederen en weegeroep, dat stond erop geschreven.
Toen zei de Heer tot mij :
“Mensenkind, wat u wordt voorgehouden, eet dat op.
“Eet deze boekrol op en ga dan
en spreek tot het volk Israël.”
Ik deed mijn mond open
en Hij gaf mij die rol te eten.
En de Heer zei tot mij :
“Mensenkind, vul uw buik
en verzadig uw binnenste met deze rol, die Ik u geef.”
Ik at de rol en zij werd in mijn mond als honing, zo zoet.
Toen zei de Heer tot mij :
“En nu, mensenkind,
nu gaat gij naar het volk Israël
en breng gij hun mijn woorden over !”

TUSSENZANG  Ps. 119(118), 14, 24, 72, 103, 111, 131

Hoe heerlijk smaken mij uw beloften !

Mijn vreugde vind ik in wat Gij verordent,
dat is mijn rijkste bezit.

Ik neem uw verordeningen ter harte,
zij geven mij goede raad.

De wet uit uw mond is mij meer waard
dan schatten van zilver en goud.

Hoe heerlijk smaken mij uw beloften,
als honing zijn zij in mijn mond.

Mijn erfdeel is altijd wat Gij verordent,
dat is de vreugd van mijn hart.

Mijn mond sper ik hijgend open,
zo snak ik naar uw gebod.

ALLELUIA       Ps. 145(144), 13cd

Alleluia.
Waarachtig is God in al zijn woorden
en heilig in al wat Hij doet.
Alleluia.

EVANGELIE            Mt. 18, 1-5.10.12-14

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd richtten de leerlingen tot Jezus de vraag :
“Wie is nu wel de grootste in het Rijk der hemelen ?”
Hij riep een klein kind,
zette het in hun midden en zei :
“Voorwaar, Ik zeg u :
als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen,
zult gij het Rijk der hemelen zeker niet binnengaan.
“Wie dus zichzelf gering acht zoals dit kind,
is de grootste in het Rijk der hemelen.
“En wie in mijn Naam zulk een kind opneemt
neemt Mij op.
“Hoedt u er voor een van deze kleinen te minachten,
want Ik zeg u :
zij hebben engelen in de hemel
en deze aanschouwen voortdurend
het aangezicht van mijn Vader die in de hemel is.
“Wat dunkt u ?
“Wanneer een man honderd schapen heeft
en één daarvan verdwaalt,
zal hij dan niet
de negenennegentig in de bergen alleen laten
om op zoek te gaan naar het verdwaalde ?
“En gelukt het hem dat te vinden, voorwaar Ik zeg u,
dan zal hij over dat ene meer verheugd zijn
dan over de negenennegentig die niet verdwaald waren.
“Zo ook wil uw hemelse Vader niet
dat een van deze kleinen verloren gaat.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

136. Van de andere kant is het verontrustend te zien dat sommige ecologische bewegingen de integriteit van het milieu verdedigen en terecht eisen grenzen te stellen aan wetenschappelijk onderzoek, terwijl zij soms dezelfde beginselen niet toepassen op het menselijk leven. Dikwijls rechtvaardigt men dat alle grenzen worden overschreden, men experimenteert met levende menselijke embryo’s. Men vergeet dat de onvervreemdbare waarde van een menselijk wezen veel verder gaat dan de graad van zijn ontwikkeling. Eveneens zal de techniek uiteindelijk elke praktijk als gewettigd beschouwen, wanneer zij de grote ethische beginselen niet erkent. Zoals wij in dit hoofdstuk hebben gezien, zal de techniek, wanneer zij van de ethiek wordt gescheiden, moeilijk in staat zijn de eigen macht zelf te beperken.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: