http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag in de twintigste week

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Ezechiël gedraagt zich soms heel vreemd, vb. bij de dood van zijn geliefde vrouw laat hij de gebruikelijke rouw achterwege. De bedoeling is verwondering op te wekken en vragen uit te lokken. Het antwoord luidt: uw geliefde tempel, de lust van uw ogen, zal verdwijnen en de inwoners zullen evenmin in staat zijn de gebruikelijke rouw te onderhouden.

EERSTE  LEZING       Ez. 24, 15-24
Ezechiël zal voor u een teken zijn;

wanneer het komt, moet gij juist zo doen als hij gedaan heeft.

Uit de Profeet Ezechiël

Het woord van de Heer werd tot mij gericht :
“Mensenkind, met een plotselinge slag
ga Ik u thans de lust van uw ogen ontnemen.
“Gij moogt echter niet jammeren,
gij moogt niet schreien en geen tranen storten.
“Gij moogt alleen zwijgend zuchten,
maar rouwmisbaar moogt ge niet maken.
“Bind uw hoofddoek om, doe uw schoenen aan uw voeten,
bedek niet uw baard
en eet niet het brood dat de mensen u brengen.”

’s Morgens had ik tot het volk gesproken
en ’s avonds stierf mijn vrouw.
De volgende morgen deed ik wat mij was opgedragen.
Toen vroeg het volk mij :
“Wilt gij ons niet eens uitleggen,
wat die dingen die ge daar doet, voor ons betekenen ?”
Ik zei tot hen :
“Het woord van de Heer werd tot mij gericht :
Zeg aan het volk van Israël :
Zo spreekt God de Heer :
Nu ga Ik mijn heiligdom ontwijden,
die sterkte waarop gij zo trots zijt,
de lust van uw ogen, het verlangen van uw hart.
“En uw zonen en dochters, die gij hebt moeten achterlaten,
zullen vallen door het zwaard.
“En dan zult gij moeten doen, wat Ik nu gedaan heb :
uw baard niet bedekken,
het brood niet eten dat de mensen u brengen,
uw hoofddoek om het hoofd dragen
en uw schoenen aan uw voeten.
“Gij moogt dan niet jammeren en niet schreien.
“Gij zult wegkwijnen om uw schuld
en gij zult onder elkander zuchten.
“Ezechiël zal voor u een teken zijn ;
wanneer het komt, moet gij juist zo doen als hij gedaan heeft.
“Dan zult gij erkennen, dat Ik de Heer ben.”

TUSSENZANG       Deut. 32, 18-19, 20, 21

De rots die u voortbracht hebt ge verlaten !

De rots die u voortbracht hebt ge verlaten,
vergeten de God die u heeft verwekt !
De Heer zag het aan en in toorn ontbrand
verwierp Hij zijn zonen en dochters.

Hij sprak : mijn gelaat verberg Ik voor hen,
Ik wil eens zien hoe dit afloopt.
Het is een geslacht dat verdorven is,
het zijn onbetrouwbare lieden.

Zij tarten Mij met hun goden van niets,
zij tergen Mij met armzalige wezens :
dan tart Ik hen ook met een volk van niets,
dan terg Ik hen ook met armzalige mensen.

ALLELUIA     1 Tess. 2, 13

Alleluia.
Ontvangt het goddelijk woord,
niet als een woord van mensen
maar als wat het inderdaad is : het woord van God.
Alleluia.

EVANGELIE     Mt. 19, 16-22
Wilt ge volmaakt zijn, verkoop wat ge bezit,
en daarmee zult ge een schat in de hemel bezitten.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 

Eens kwam iemand naar Jezus toe om te vragen :
“Meester, wat voor goeds moet ik doen
om het eeuwig leven te verwerven ?”
Hij zei hem :
“Waarom wilt ge van Mij weten wat goed is ?
“Eén slechts is er goed.
“Als gij het Leven wilt binnengaan,
onderhoud dan de geboden.”
“Welke” – vroeg hij.
Jezus antwoordde :
“De bekende :
Gij zult niet doden,
gij zult geen echtbreuk plegen,
gij zult niet stelen,
gij zult niet vals getuigen,
eer uw vader en uw moeder
en gij zult uw naaste beminnen als uzelf.
“Dat heb ik allemaal onderhouden
– verklaarde de jonge man –
waarin schiet ik nog tekort ?”
Jezus sprak tot hem :
“Wilt ge volmaakt zijn,
ga dan naar huis,
verkoop wat ge bezit en geef het aan de armen ;
daarmee zult ge een schat in de hemel bezitten.
“En kom dan terug om Mij te volgen.”
Maar toen de jongeman deze raad hoorde
ging hij ontdaan heen
omdat hij vele goederen bezat.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.
Laudato Si  Officiële Nederlandse vertaling

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

 

142. Als alles met elkaar in relatie staat, brengt ook de kwaliteit van de instituties van een samenleving gevolgen met zich mee voor het milieu en de kwaliteit van menselijk leven: “iedere beschadiging van solidariteit en vriendschap schaadt het milieu”. In die zin heeft een maatschappelijke ecologie noodzakelijkerwijze een institutionele dimensie en bereikt geleidelijk de verschillende andere dimensies, te beginnen met het gezin als elementaire sociale cel via de lokale gemeenschap en de natie tot aan het internationale leven. Binnen iedere maatschappelijke laag en tussen de verschillende lagen ontwikkelen zich de instellingen die de menselijke relaties regelen. Alles wat deze instellingen schaadt, brengt schadelijke effecten met zich mee, zoals het verlies van vrijheid, ongerechtigheid en geweld. Verschillende landen worden bestuurd door een wankel institutioneel systeem ten koste van het lijden van de bevolking en ten gunste van hen die verdienen aan deze stand van zaken. Zowel binnen het staatsbestuur als in de verschillende delen van de burgermaatschappij of in de relaties van de bewoners onderling constateert men met een buitengewone regelmaat onwettig gedrag. De wetten kunnen in een correcte vorm worden opgesteld, maar vaak blijven zij een dode letter. Kan men dan hopen dat de wetgeving en de normen betreffende het milieu werkelijk doeltreffend zijn? Wij weten bijvoorbeeld dat landen met een heldere wetgeving voor de bescherming van de bossen zwijgende getuigen blijven van de regelmatige schending ervan. Bovendien is wat in de ene streek gebeurt, direct of indirect van invloed op andere streken. Zo veroorzaakt drugsgebruik in de welvarende maatschappijen een constante of groeiende vraag naar producten die uit verarmde gebieden afkomstig zijn, waar gedrag ontaardt, levens worden vernietigd en men uiteindelijk het milieu verpest.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: