Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Jezus spreekt met zijn leerlingen over de rijkdom die een hinderpaal op de weg naar het Rijk Gods kan zijn. Zijn woorden komen hard aan en maken sommigen wanhopig. Zij zijn zoekende mensen, zoals wij. Jezus leert hen dat zij niet uit eigen kracht het eeuwig leven verwerven. Uiteindelijk is het eeuwig leven een geschenk van God zelf.

EERSTE  LEZING      Ez. 28, 1-10

Terwijl gij een mens zijt, geen god, stelt gij in uw hart u gelijk met een god !

Uit de Profeet Ezechiël

Het woord van de Heer werd tot mij gericht :
“Mensenkind,
tot de vorst van Tyrus moet gij het volgende zeggen :
Zo spreekt God de Heer :
Uw hart is hoogmoedig geworden en gij hebt gezegd :
Ik ben een god,
ik zit op een godenzetel, omgeven door de zee !
“En terwijl gij een mens zijt, geen god,
stelt gij in uw hart u gelijk met een god !
“Zeker, gij zijt wijzer dan Daniël,
en geen geheim is voor u verborgen !
“Met uw wijsheid en uw doorzicht
hebt gij u macht verworven
en hebt gij goud en zilver bijeengebracht in uw kluizen.
“Met uw overvloed aan wijsheid
en met uw koopmanschap hebt gij uw macht vergroot,
en toen is uw hart hoogmoedig geworden
vanwege uw macht.
“Daarom spreekt God de Heer aldus :
Omdat gij in uw hart
u met een god gelijk hebt gesteld,
daarom laat Ik vreemden op u los,
de hardhandigste onder de volken.
“Zij zullen hun zwaarden trekken
tegen de luister van uw wijsheid
en uw heerlijkheid zullen zij besmeuren.
“Zij stoten u de grafkuil in
en gij zult sterven
de bittere dood van de verslagenen,
daar, door de zee omgeven !
“Zult gij dan nog blijven zeggen, dat gij een god zijt
in het gezicht van hem die u doodt?
“En dat terwijl gij een mens zijt, geen god,
overgeleverd aan hem die u neerslaat !
“De dood van de onbesnedene zult gij sterven
door de hand van vreemden,
omdat Ik het heb gezegd.”
Zo spreekt God de Heer.

TUSSENZANG   Deut. 32, 26-27ab, 27cd-28, 30,
35cd-36ab

Ik dood en maak levend, Ik sla en genees.

Zo  zou Ik hen zeker hebben verstrooid,
hun naam geschrapt hebben onder de volken ;
indien Ik de spot van de vijand niet duchtte,
dat die het verkeerd zou verstaan.

Dan zouden zij snoeven : wij hebben gewonnen,
het was niet de Heer die dit alles deed.
Het zijn immers mensen zonder verstand,
zij hebben er geen begrip voor.

Hoe kan het dat één man er duizend doet vluchten,
dat twee er tienduizend verslaan ;
wanneer hun God hen niet overlevert,
wanneer de Heer zijn volk niet verkoopt ?

De dag van hun ondergang komt al nader,
nabij is het treurige lot dat hen wacht.
De Heer staat borg voor het recht van zijn volk,
Hij zal zich ontfermen over zijn dienaars.

ALLELUIA           II Tim. 1, 10b

Alleluia.
Onze Heiland Christus Jezus heeft de dood vernietigd,
en onvergankelijk leven doen aanlichten
door het evangelie.
Alleluia.

EVANGELIE       Mt. 19, 23-30

Voor een kameel is het gemakkelijker
door het oog van een naald te gaan
dan voor een rijke in het Koninkrijk Gods te komen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen :
“Voorwaar, Ik zeg u :
voor een rijke is het moeilijk
het Rijk der hemelen binnen te gaan.
“Nog sterker : voor een kameel is het gemakkelijker
door het oog van een naald te gaan
dan voor een rijke in het Koninkrijk Gods te komen.”
Toen de leerlingen dit hoorden stonden zij verbijsterd en vroegen :
“Wie kan er nu eigenlijk gered worden ?”
Jezus keek hen aan en zei :
“Dit ligt niet in de macht der mensen,
maar voor God is alles mogelijk.”
Waarop Petrus zei :
“Zie, wij hebben alles prijsgegeven om U te volgen.
Wat zullen wij dus krijgen ?”
Jezus sprak tot hen :
“Voorwaar, Ik zeg u :
bij de wedergeboorte, wanneer de Mensenzoon
zal gezeten zijn op de troon van zijn heerlijkheid,
zult ook gij die Mij gevolgd zijt gezeten zijn op twaalf tronen
en heersen over de twaalf stammen van Israël.
“En ieder die zijn huis, broers of zusters, vader of moeder,
vrouw, kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn Naam,
zal het honderdvoudig terugkrijgen
en eeuwig leven ontvangen.
“Veel eersten zullen laatsten
en veel laatsten zullen eersten zijn.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

II Culturele ecologie

143. Naast het natuurlijk erfgoed is er een historisch, artistiek en cultureel erfgoed, dat evenzeer wordt bedreigd. Het maakt deel uit van de gemeenschappelijke identiteit van een plaats en is een basis om een bewoonbare stad te bouwen. Het gaat er niet om af te breken en nieuwe, schijnbaar meer ecologische, steden te bouwen, waar het niet altijd aangenaam is te leven. Men moet de geschiedenis, de cultuur en de architectuur van een bepaalde plaats integreren en daarbij de oorspronkelijke identiteit ervan waarborgen. Daarom vraagt ecologie ook om zorg voor de culturele rijkdommen van de mensheid in ruimste betekenis van het woord. Meer direct vraagt zij aandacht te besteden aan locale culturen op het ogenblik dat er kwesties in verband met het milieu worden geanalyseerd, en daarbij een dialoog tot stand te brengen tussen de taal van de deskundigen en taal van het volk. Het gaat om cultuur niet alleen begrepen als de monumenten van het verleden, maar vooral in haar levende, dynamische en participatieve betekenis, die men niet mag uitsluiten op het ogenblik dat men opnieuw nadenkt over de relatie van de mens met het milieu.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag