http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag H. Bernardus van Clairvaux, abt en krkl.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Wat bewerkt nu de goede Geest in ons om ons tot het goede aan te zetten?
Hij wekt ons op, Hij beweegt ons en onderricht ons. Hij wekt ons geheugen op (cf. Joh. 14,26). Hij onderricht ons verstand en Hij beweegt onze wil; uit deze drie vermogens bestaat immers heel onze ziel. Aan het geheugen houdt de Geest in heilige gedachten het goede voor en verdrijft zo onze laksheid en traagheid. Telkens ge dus zo’n ingeving tot het goede in uw hart gewaar wordt, geef dan eer aan God (cf. Joh. 9,24) en betuigt eerbied aan de heilige Geest, wiens stem in uw oren weerklinkt (cf. Hgl. 2,14). Hij is immers die recht verkondigt (cf. Jes. 45,19), en in het Evangelie leest ge: “Hij zal u alles in herinnering brengen wat ik u gezegd heb” (Joh. 14,26).
(Bernardus, eerste toespraak over Pinksteren nr 5)

EERSTE  LEZING      Ez. 36, 23-28
Ik geef u een nieuw hart en een nieuwe geest in uw binnenste.

Uit de Profeet Ezechiël

Zo spreekt de Heer :
“Ik zal heiligen mijn grote naam
die onder de heidenvolken ontheiligd is,
die tegenover hen door u ontheiligd is.
“Dan zullen de heidenvolken erkennen, dat Ik de Heer ben
– zo spreekt God de Heer -,
wanneer Ik tegenover hen aan u mijn heiligheid bewijzen zal.
“Ik zal u uit de heidenvolken weghalen
en uit alle landen u samenbrengen
en u laten terugkeren naar uw eigen grond.
“Ik zal u met zuiver water besprenkelen
en gij zult rein worden ;
van al uw onreinheden
en van al uw afgoden zal Ik u reinigen.
“Ik geef u een nieuw hart en een nieuwe geest in uw binnenste :
uw hart van steen haal Ik uit u weg
en Ik geef u een hart van vlees.
“Mijn geest stort Ik in uw binnenste en Ik bewerk
dat gij gaat wandelen naar mijn wetten
en dat gij mijn geboden nauwgezet naleeft.
“Dan zult ge wonen in het land
dat Ik uw vaderen gegeven heb,
en gij zult mijn volk zijn en Ik uw God.”

TUSSENZANG     Ps. 51(50), 12-13, 14-15, 18-19

Ik zal u met zuiver water besprenkelen
en gij zult rein worden van al uw onreinheden.

Schep in mij een zuiver hart, mijn God,
geef mij weer een vastberaden geest.
Wil mij niet verstoten van uw Aanschijn,
neem uw heilige Geest niet van mij weg.

Geef mij weer de weelde van uw zegen,
maak mij sterk in edelmoedigheid.
Dan zal ik de dwalenden uw wegen leren,
alle schuldigen terugvoeren tot U.

In geschenken hebt Gij geen behagen,
wat ik u ook bied, Gij wilt het niet.
Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid,
een vermorzeld en vernederd hart wijst Gij niet af.

ALLELUIA      I Sam. 3, 9; Joh. 6, 69b

Alleluia.
Spreek, Heer, uw dienaar luistert ;
uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.
Alleluia.

EVANGELIE      Mt. 22, 1-14
Gaat naar de kruispunten der wegen
en nodigt wie ge er maar vindt tot de bruiloft.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd nam Jezus het woord
en sprak tot de hogepriesters en de oudsten van het volk
in gelijkenissen.
Hij zei :
“Het Rijk der hemelen
gelijkt op een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon.
“Hij stuurde zijn dienaars uit
om allen te roepen die hij tot de bruiloft had uitgenodigd,
maar zij wilden niet komen.
“Daarop zond hij andere dienaars met de opdracht :
Zegt aan de genodigden :
Zie ik heb mijn maaltijd klaar,
mijn ossen en het gemeste vee zijn geslacht ;
alles staat gereed.
“Komt dus naar de bruiloft.
“Maar zonder er zich om te bekommeren gingen zij weg,
de een naar zijn akker
de ander naar zijn zaken.
“De overigen grepen zijn dienaars vast,
mishandelden en doodden hen.
“Nu ontstak de koning in toorn,
stuurde zijn troepen
en liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken.
“Toen sprak hij tot zijn dienaars :
Het bruiloftsmaal staat klaar
maar de genodigden waren het niet waard.
“Gaat dus naar de kruispunten der wegen
en nodigt wie ge er maar vindt tot de bruiloft.
“Zijn dienaars gingen naar de wegen
en brachten allen mee die zij er aantroffen
slechten zowel als goeden,
en de bruiloftszaal liep vol met gasten.
“Toen nu de koning binnenkwam
om de aanliggenden te bezoeken,
merkte hij daar iemand op
die niet voor een bruiloft gekleed was.
“En hij sprak tot hem :
Vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen
zonder bruiloftskleed ?
“Maar de man bleef het antwoord schuldig.
“Toen sprak de koning tot de bedienden :
Bindt hem aan handen en voeten
en werpt hem buiten in de duisternis.
“Daar zal geween zijn en tandengeknars.
“Velen zijn geroepen
maar weinigen uitverkoren.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

145. Veel vormen van intense uitbuiting en beschadiging van het milieu kunnen niet alleen de lokale middelen van bestaan uitputten, maar ook de maatschappelijke hulpbronnen die een levenswijze hebben toegestaan die een culturele identiteit en een zin van het bestaan en samenleven lange tijd hebben ondersteund. Het verdwijnen van een cultuur kan even ernstig of nog ernstiger zijn dan het verdwijnen van een dier – of een plantensoort. Het opleggen van een naar hegemonie strevende levensstijl die verbonden is met een wijze van produceren, kan even schadelijk zijn als de aantasting van de ecosystemen.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: