Vrijdag – H. Pius X, paus

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking


 

Overweging

Een van de meest aangrijpende teksten bij Ezechiël was het tafereel van de ontwijding van de tempel door de dode lichamen. Hierop komt een antwoord in het visioen van de dorre beenderen die weer tot leven komen. Het is een van de meest aangrijpende teksten van Ezechiël. Het slot van het visioen maakt de betekenis duidelijk. Graf is beeldspraak voor ballingschap. Het gaat hier nog niet over de verrijzenis van de doden maar over de terugkeer van Israël naar het Land van Belofte.

EERSTE LEZING       Ez. 37, 1-14

Dorre beenderen, Ik ga mijn geest over u brengen
en gij zult leven.

Uit de Profeet Ezechiël

In die dagen legde de hand des Heren zich op mij :
in een sterke wind nam Hij mij op
en Hij plaatste mij midden in een vallei
en deze vallei was vol beenderen.
In alle richtingen geleidde Hij mij langs de beenderen :
het was een ontzaglijke hoeveelheid
en heel de oppervlakte van de vallei was ermee bedekt ;
droog waren ze en dor.
Toen sprak de Heer tot mij :
“Mensenkind,
kunnen die beenderen tot leven gewekt worden ?”
Ik antwoordde :
“Heer God, U weet het.”
Daarop beval Hij mij :
“Profeteer dan over die beenderen
en spreek hun toe als volgt :
Dorre beenderen, luistert naar het woord des Heren.
“Zo spreekt God de Heer :
Beenderen, hier aanwezig :
Ik ga mijn geest over u brengen en gij zult leven !
“Ik leg weer spieren over u, met vlees bedek Ik u
en Ik span een huid over u heen
en mijn geest stort Ik uit over u en gij zult leven.”
En ik profeteerde precies zoals mij bevolen was
en terwijl ik profeteerde
hoorde ik een geruis en het was heel sterk :
de beenderen bewogen zich naar elkaar toe
juist zoals ze bij elkaar hoorden.
En voor mijn ogen
bedekten de beenderen zich met spieren en vlees
en er spande zich een huid overheen ;
maar er was nog geen geest in.
En opnieuw sprak de Heer tot mij :
“Profeteer tot de geest ; profeteer, mensenkind,
en spreek tot de geest :
Zo spreekt de Heer God :
Kom, geest, van de vier windstreken
en blaas over deze gevallenen
opdat ze weer leven.”
En ik profeteerde zoals Hij bevolen had :
en de geest blies over de gevallenen
en ze begonnen te leven ;
ze richtten zich op hun benen op :
een leger was het, onafzienbaar groot !
Hij sprak tot mij :
“Mensenkind,
deze beenderen zijn het huis van Israël.
“Ze zeggen alsmaar : Onze beenderen zijn verdord,
onze hoop vervlogen, het is met ons gedaan !
“Profeteer daarom en spreek tot hen :
Zo spreekt God de Heer :
Ik ga uw graven openen ;
in massa’s zal Ik u uit uw graven wegvoeren
en u brengen naar de grond van Israël.
“En wanneer Ik dan uw graven geopend heb
en u in massa’s zal hebben weggevoerd uit uw graven
zult gij weten dat Ik de Heer ben .
“Mijn geest zal Ik over u uitstorten en gij zult leven;
Ik zal u vestigen op uw eigen grond
en gij zult weten dat Ik, de Heer ben :
Wat Ik zeg, dat volbreng Ik !”
Zo luidt de godsspraak des Heren.

TUSSENZANG    Ps. 107(106), 2-3, 4-5, 6-7, 8-9

Brengt dank aan de Heer, want Hij is goedgunstig,
barmhartig is Hij altijd.

Laat ieder dat zeggen die God heeft verlost,
die Hij uit de hand van de vijand bevrijdde ;
of die Hij terugbracht uit verre landen,
van oost of west, uit het noorden of zuiden.

Zij doolden rond in de barre woestijn,
ze vonden geen weg naar bewoonbare plaatsen.
Ze hadden honger en leden dorst ;
ze waren de dood nabij.

Toen riepen zij tot de Heer in hun nood
en Hij bevrijdde hen uit hun ellende.
Hij leidde hen langs een veilige weg,
zodat ze een woonplaats vonden.

Zij moeten de Heer voor zijn goedheid danken,
voor al zijn weldaden jegens de mensen.
Omdat Hij de dorstige heeft gelaafd,
de hongerige verzadigd.

ALLELUIA        Ps. 145(144), 13cd

Alleluia.
Waarachtig is God in al zijn woorden
en heilig in al wat Hij doet.
Alleluia.

EVANGELIE       Mt. 22, 34-40

Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart,
geheel uw ziel en geheel uw verstand.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd toen de Farizeeën vernamen
dat Jezus de Sadduceeën de mond gesnoerd had,
kwamen zij bijeen en een van hen, een wetgeleerde,
vroeg Jezus om Hem op de proef te stellen :
“Meester, wat is het voornaamste gebod in de Wet ?”
Hij antwoordde hem :
“Gij zult de Heer uw God beminnen
met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand.
“Dit is het voornaamste en eerste gebod.
“Het tweede, daarmee gelijkwaardig :
Gij zult uw naaste beminnen als uzelf.
“Aan deze twee geboden hangt heel de Wet en de Profeten.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling.

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

146. In deze zin is het onontbeerlijk in het bijzonder aandacht te besteden aan de oorspronkelijke gemeenschappen met hun culturele tradities. Zij zijn niet eenvoudigweg één van de minderheden onder de anderen, maar zij moeten veeleer de belangrijkste gesprekspartners worden, vooral op het ogenblik dat men overgaat tot grote projecten die hun grond omvat. Voor hen is immers de grond geen economisch goed, maar een gave van God en van de voorouders, die daar in rusten, een heilige ruimte waarmee zij interactie moeten hebben om hun identiteit en waarden te voeden. Wanneer zij in hun gebieden blijven, zijn zij het die het beste hiervoor zorgen. In verschillende delen van de wereld staan zij onder druk om hun land op te geven en deze voor ontginnings-, landbouw en veeteeltprojecten vrij te geven, die geen aandacht besteden aan het verval van natuur en cultuur.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: