Vrijdag – H. Augustinus, b. en krkl.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De twisten tussen de verschillende groepen in Korinte vallen in de daglezing weg (wellicht omdat ze in de zondagsliturgie voorkomen). Onmiddellijk zitten we in de diepe problematiek die achter dit alles schuilgaat: wereldse wijsheid of dwaasheid van het kruis? Korinte was voor Paulus een unieke confrontatie. Hij stond voor een verbijsterend mengsel van de meest verschillende strekkingen in een hellenistische grootstad. Maar al hun wijsheid en welsprekendheid, al hun pretentie botst op de werkelijkheid van een gekruisigde Christus. Paulus zal bondig antwoorden op een aantal problemen maar op dit punt is elk compromis onmogelijk.

EERSTE LEZING     I Kor. 1, 17-25

Wij verkondigen een gekruisigde Christus,
voor de mensen een aanstoot,
maar voor hen die geroepen zijn, Gods wijsheid.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christen van Korinte

Broeders en zusters,

Christus heeft mij niet gezonden om te dopen.
hij heeft mij gezonden om het evangelie te verkondigen,
en dat niet met fraaie en geleerde woorden ;
anders zou het kruis van Christus zijn kracht verliezen.

De prediking van het kruis namelijk
is een dwaasheid voor hen die verloren gaan,
maar voor hen die gered worden, voor ons
is zij een goddelijke kracht.
Er staat immers geschreven :
“Verdelgen zal Ik de wijsheid der wijzen
en het verstand der verstandigen zal Ik tenietdoen.”
De wijze, de geleerde, de redetwister van deze tijd,
waar zijn zij?
Heeft God de wijsheid van de wereld
niet tot dwaasheid gemaakt ?
In Gods wijsheid heeft de wereld met al haar wijsheid
God niet gevonden ;
daarom heeft God besloten hen die geloven te redden
door de dwaasheid van de verkondiging.
Joden eisen wonderen, Grieken verlangen wijsheid.
Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus,
voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid ;
maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken,
is die Christus Gods kracht en Gods wijsheid.
Want de dwaasheid van God is wijzer dan de mensen
en de zwakheid van God is sterker dan de mensen.

TUSSENZANG     Ps. 33(32), 1-2, 4-5, 10-11

De aarde is vol van de mildheid des Heren.

Jubelt, gerechtigen, voor de Heer,
wie vroom is dient Hem te loven.
Eert dan de Heer met citerspel,
en speelt voor Hem op de harp.

Oprecht is immers het woord van de Heer
en al wat Hij doet is betrouwbaar.
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief,
de aarde is vol van zijn mildheid.

Plannen van naties doet Hij teniet,
verijdelt wat volken beramen.
Eeuwig blijft staan het plan van de Heer,
wat Hij heeft beraamd geldt voor alle geslachten.

ALLELUIA        Joh. 6, 64b, 69b

Alleluia.
Uw woorden, Heer, zijn geest en leven.
uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.
Alleluia

EVANGELIE   Mt. 25, 1-13

Daar is de bruidegom ! Trekt hem tegemoet !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen in gelijkenissen.
Hij zei :
“Dan zal het met het Rijk der hemelen zijn
als met tien meisjes die met hun lampen uittrokken,
de bruidegom tegemoet.
“Vijf van hen waren dom,
de andere vijf verstandig.
“Want de dommen namen wel hun lampen mee
maar geen olie ;
de verstandigen echter namen met hun lampen
tevens kruiken olie mee.
“Toen nu de bruidegom op zich liet wachten
dommelden zij allen in en sliepen.
“Maar midden in de nacht klonk er geroep :
Daar is de bruidegom ! Trekt hem tegemoet !
“Meteen waren al de meisjes wakker
en maakten hun lampen in orde.
“De dommen zeiden tegen de verstandigen :
Geeft ons wat olie
want onze lampen gaan uit.
“Maar de verstandigen antwoordden :
Neen, er mocht eens niet genoeg zijn voor ons en jullie samen.
“Gaat liever naar de verkopers en haalt wat voor jezelf.
“Maar terwijl zij onderweg waren om te gaan kopen
kwam de bruidegom,
en die klaar stonden
traden met hem binnen om bruiloft te vieren ;
en de deur ging op slot.
“Later kwamen ook de andere meisjes en zeiden :
Heer, heer, doe open !
“Maar hij antwoordde :
Voorwaar, ik zeg u : Ik ken u niet.
“Weest dus waakzaam, want gij kent dag noch uur.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

 

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

153. De kwaliteit van leven in de steden heeft alles van doen met het vervoer, dat vaak een oorzaak is van groot leed voor de inwoners. In de stad rijden veel auto’s rond die door een of twee personen worden gebruikt, waardoor het verkeer druk wordt, het niveau van de vervuiling omhoog gaat, enorme hoeveelheden niet hernieuwbare energie worden verbruikt en het bouwen van meer wegen en parkeerplaatsen, die de stad schaden, noodzakelijk wordt. Veel deskundigen zijn het eens over de noodzaak prioriteit te geven aan het openbaar vervoer. Sommige noodzakelijke maatregelen zullen echter met moeite vreedzaam worden geaccepteerd zonder een wezenlijke verbetering van dat vervoer, die ten gevolge van de overbevolking in veel steden een onwaardige behandeling van de mensen, ongemak of schaarse frequentie van verkeersvoorzieningen en onzekerheid met zich meebrengt.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

Overweging

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: