Tweeëntwintigste zondag door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord
In deze wereld draait het vaak
om ‘sterk en onafhankelijk zijn’,
om hebben, om profiteren waar het kan.
Jezus was er voor de anderen.
Hij deed de wil van God en gaf zich radicaal, tot op het kruis.
Zo ging Hij ons voor naar het volle leven,
en wij proberen Hem achterna te gaan, telkens opnieuw.
Moge Hij ons in deze viering sterken en bemoedigen.

EERSTE LEZING         Jer. 20, 7-9

Het woord van de Heer brengt mij schande en smaad.

Uit de profeet Jeremia

De profeet Jeremia bad als volgt:

“Heer God, Gij hebt mij verleid, Ik ben bezweken;
Gij waart mij te sterk,
ik kan niet tegen U op.
“De hele dag lacht men mij uit,
iedereen drijft de spot met mij.
“Telkens als ik het woord neem, moet ik schreeuwen,
‘geweld en onderdrukking’ roepen.
“Het woord van de Heer brengt mij
iedere dag schande en smaad.
“Soms denk ik:
Ik wil er niets meer van weten,
ik spreek niet meer in zijn naam.
“Maar dan laait er een vuur op in mijn hart,
het brandt in mijn gebeente.
“Ik doe alle moeite om het in bedwang te houden
maar het lukt me niet.”

Antwoordpsalm   Ps. 63(62), 2, 3-4, 5-6, 8-9

Keervers
Naar U, Heer, dorst mijn ziel en hunkert mijn hart.

God, mijn God zijt Gij,
ik zoek U reeds bij het ochtendgloren.
Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart
als dorre akkers naar regen.

Zo zie ik omhoog naar de plaats waar Gij woont,
beschouw ik uw macht en glorie.
Meer waard dan het leven is mij uw genade,
mijn mond verkondigt uw lof.

Ik zal U prijzen zolang ik leef,
mijn handen uitstrekken naar U.
Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs,
mijn mond zal U jubelend danken.

Want Gij zijt altijd mijn beschermer geweest,
ik koester mij onder uw vleugels.
Met heel mijn hart houd ik vast aan U,
het is uw hand die mij steunt.

TWEEDE LEZING     Rom. 12, 1-2

Wijdt uzelf toe als een levende offergave.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

Ik smeek u bij Gods erbarming:
wijdt uzelf aan God toe
als een levende, heilige offergave,
die Hij kan aanvaarden.
Dat is de geestelijke eredienst die u past.
Stemt uw gedrag niet af op deze wereld.
Wordt andere mensen, met een nieuwe visie.
Dan zijt ge in staat
om uit te maken wat God van u wil,
en wat goed is, wat zéér goed is en volmaakt.

Vers voor het evangelie    Vgl. Ef. 1, 17-18

Alleluia.
Moge de Vader van onze Heer Jezus Christus
ons innerlijk oog verlichten
om te zien hoe groot de hoop is waartoe Hij ons roept.
Alleluia.

EVANGELIE          Mt. 16, 21-27

Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken
dat Hij naar Jeruzalem moest gaan;
dat Hij daar veel zou moeten lijden van de oudsten,
de hogepriesters en de schriftgeleerden,
maar dat Hij na ter dood gebracht te zijn,
op de derde dag zou verrijzen.

Toen nam Petrus Jezus terzijde
en begon Hem ernstig daarover te onderhouden:
“Dat verhoede God, Heer! Zoiets mag U nooit overkomen!”

Maar Jezus keerde zich om en zei tot Petrus:
“Ga weg, satan, terug!
“Gij zijt Mij een aanstoot,
want gij laat u leiden door menselijke overwegingen
en niet door wat God wil.”

En daarna tot zijn leerlingen:
“Wie mijn volgeling wil zijn,
moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen
en zijn kruis op te nemen.
“Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen.
Maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden.
“Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen,
als dit ten koste gaat van eigen leven?
“Of wat zal een mens kunnen geven
in ruil voor zijn eigen leven?
“Want de Mensenzoon zal komen
in de heerlijkheid van zijn Vader,
vergezeld van zijn engelen,
en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

155. De menselijke ecologie houdt ook een diepgaand aspect in: de noodzakelijke relatie van het menselijk leven met de morele wet die in zijn eigen natuur staat geschreven, een onontbeerlijke relatie om een waardiger omgeving te kunnen creëren. Paus Benedictus stelde dat er “een sociologie van de mens” bestaat, omdat “ook de mens een natuur heeft die men moet eerbiedigen en niet naar believen kan manipuleren”. In deze lijn moet men erkennen dat ons lichaam ons in een directe relatie met de omgeving en de andere levende wezens plaatst. Het accepteren van het eigen lichaam als een gave van God is noodzakelijk om de hele wereld als een gave van de Vader en gemeenschappelijk huis te aanvaarden en te accepteren. De logica van de heerschappij over het eigen lichaam verandert daarentegen in een soms subtiele logica van de heerschappij over de schepping. Het leren aanvaarden van het eigen lichaam, ervoor te zorgen en de betekenis ervan te respecteren is essentieel voor een ware menselijke ecologie. Ook het accepteren van het eigen mannelijk of vrouwelijk lichaam is noodzakelijk om zichzelf te kunnen herkennen in het andere geslacht. Zo is het mogelijk met vreugde de specifieke gave van de ander, man of vrouw, als werk van God de Schepper, te accepteren en elkaar te verrijken. Daarom is een houding die pretendeert “het seksuele verschil op te heffen, omdat men zich daar niet meer mee uiteen kan zetten” ongezond.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: