http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag – Maria, Moeder en Middelares van genade

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

Van de tegenstelling tussen wijsheid van de wereld en kracht van God, vormt Paulus zelf een sprekend voorbeeld. Bij zijn eerste verblijf in Korinte
(cf. ook Hnd 18, 1-17) steunde zijn prediking niet op welsprekendheid of geleerdheid, maar alleen op de kracht van Gods Geest en op het onwrikbaar fundament van Jezus’kruis en verrijzenis. Paulus geeft zich hier prijs in de betekenis van zijn menselijke zwakheid. Wanneer ervaren wij dat Gods kracht ons helpt in wat we doen?

EERSTE LEZING       I Kor. 2, 1-5
Ik had mij voorgenomen u geen enkele wetenschap te brengen
dan die van Jezus Christus en zijn kruis.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Toen ik, Paulus, u het getuigenis van God kwam verkondigen
deed ik dat niet met vertoon van welsprekendheid of geleerdheid.
Ik had mij voorgenomen u geen enkele wetenschap te brengen
dan die van Jezus Christus en zijn kruis.
Bovendien gevoelde ik mij toen zwak, nerveus en angstig.
Het woord dat ik u verkondigde
had niets te danken aan de overredingskracht van de ‘wijsheid’
maar het getuigde van de kracht van de Geest :
uw geloof moest niet steunen op menselijke wijsheid
maar op de kracht van God.

TUSSENZANG  Ps. 119(118), 97, 98, 99, 100, 101, 102

Hoe zeer is uw wet mij lief, Heer.

Hoe zeer is uw wet mij lief, Heer,
de hele dag denk ik daaraan.

Mijn vijanden overtref ik in wijsheid,
want uw gebod blijft mij bij.

Verstandiger ben ik dan zij die mij leerden,
omdat ik aan uw verordening denk.

Mijn inzicht is groter dan dat van grijsaards,
omdat ik steeds let op wat Gij beveelt.

Van slechte wegen weerhoud ik mijn schreden,
om steeds aan uw woord te voldoen.

Nooit wijk ik van uw bepalingen af,
want Gij hebt mij wijsheid gegeven.

ALLELUIA           I Tes. 2, 13

Alleluia.
Ontvangt het goddelijk woord,
niet als een woord van mensen
maar als wat het inderdaad is : het woord van God.
Alleluia.

EVANGELIE       Lc. 4, 16-30

De Heer heeft mij gezonden
om aan armen de Blijde Boodschap te brengen.
Geen profeet wordt aanvaard in zijn eigen vaderstad.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd kwam Jezus in Nazaret,
waar Hij was grootgebracht.
Hij ging volgens zijn gewoonte
op de sabbatdag naar de synagoge
en stond op om voor te lezen.
Ze reikten Hem de boekrol van de profeet Jesaja aan.
Hij opende de rol
en vond de plaats waar geschreven stond :
“De geest des Heren is over mij gekomen,
omdat Hij mij gezalfd heeft.
“Hij heeft mij gezonden
om aan armen de Blijde Boodschap te brengen,
aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan blinden dat zij zullen zien ;
om verdrukten te laten gaan in vrijheid,
om een genadejaar af te kondigen van de Heer.”
Daarop rolde Hij het boek dicht,
gaf het terug aan de dienaar en ging zitten.

In de synagoge waren aller ogen gespannen op Hem gevestigd.
Toen begon Hij hen toe te spreken :
“Het Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt
is thans in vervulling gegaan.”
Allen betuigden Hem hun instemming
en verbaasden zich,
dat woorden, zo vol genade uit zijn mond vloeiden.
Ze zeiden :
“Is dat niet de zoon van Jozef?”
Hij zei hun :
“Natuurlijk zult ge Mij dit spreekwoord voorhouden :
Geneesheer, genees uzelf :
doe al wat, naar wij hoorden in Kafarnaüm gebeurd is
nu ook hier in uw vaderstad.”
Maar Hij gaf er dit antwoord op :
“Voorwaar, Ik zeg u :
geen profeet wordt aanvaard in zijn eigen vaderstad.
“En het is waar wat Ik u zeg :
in de tijd van Elia immers,
toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten bleef
en een grote hongersnood uitbrak over het hele land,
waren er veel weduwen in Israël ;
toch werd Elia tot niemand van haar gezonden
dan tot een weduwe te Sarepta, in het gebied van Sidon.
“En in de tijd van de profeet Elisa
waren er veel melaatsen in Israël ;
toch werd niemand van hen gereinigd,
behalve de Syriër Naäman.”
Toen ze dit hoorden
werden allen die in de synagoge waren woedend.
Ze sprongen overeind,
joegen Hem de stad uit
en dreven Hem voort
tot aan de steile rand van de berg waarop hun stad gebouwd was,
om Hem daar in de afgrond te storten.
Maar Hij ging midden tussen hen door en vertrok.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

IV Het beginsel van het algemeen welzijn

156. De menselijke ecologie is niet te scheiden van het begrip algemeen welzijn, een beginsel dat een centrale en één makende rol speelt in de sociale ethiek. Het is “het totaal van die sociale voorwaarden waardoor zowel groepen als individuen hun eigen volmaaktheid vollediger en vlugger kunnen bereiken”.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: