Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
Als iemand wil roemen, laat hem roemen op de Heer. Paulus wil dit verder uitwerken in de tegenstelling tussen de geest die van de wereld komt en de Geest die van God komt. Hij wil hun de geestelijke rijkdom en weelde uit het hoofd praten. Van nature laat de mens zich niet leiden door God, maar steunt hij op eigen vermogen. Steunen op zichzelf brengt meteen het risico mee om Gods liefde en verlossing af te wijzen.

EERSTE  LEZING    Kor. 2, 10b-16

Een ongeneeslijk mens aanvaardt niet wat komt van de
Geest van God ; een geestelijk mens echter kan alles beoordelen.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

De Geest van God doorgrondt alles,
zelfs de diepste geheimen van God.
Ook , onder ons, mensen, wordt iemand alleen gekend
door zijn eigen geest in hem, niet door een ander.
Zo kent niemand het wezen van God.

Wij echter hebben niet de geest van de wereld ontvangen
maar de Geest die van God komt.
Hij doet ons inzien
al wat God ons in zijn genade gegeven heeft.
En daarover spreken wij,
niet met woorden ontleend aan menselijke wijsheid
maar onderricht door de Geest,
geestelijke gaven uitleggend aan geestelijke mensen.
Een ongeneeslijk mens aanvaardt niet
wat komt van de Geest van God ;
het is dwaasheid voor hem,
hij is niet in staat deze dingen te vatten
want ze kunnen alleen beoordeeld worden
in het licht van de Geest.
Een geestelijk mens kan alles beoordelen,
maar niemand oordeelt over hém.
Wie kent de gedachte van de Heer ?
Wie kan Hem raad geven ?
Maar onze gedachte is de gedachte van Christus.

TUSSENZANG        Ps. 145(144), 8-9, 10-11, 12-13ab, 13bc-14

De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen.

De Heer is vol liefde en medelijden,
lankmoedig en zeer goedgunstig.
De Heer is bezorgd voor iedere mens,
barmhartig voor al wat Hij maakte.

Uw werken zullen U prijzen, Heer,
uw vromen zullen U loven.
Zij roemen de glorie van uw heerschappij,
uw macht verkondigen zij.

Zij maken uw kracht aan de mensen bekend,
de pracht van uw koninkrijk.
Uw rijk is een rijk voor alle eeuwen,
uw heerschappij geldt voor ieder geslacht.

Waarachtig is God in al zijn woorden
en heilig in al wat Hij doet.
De Heer ondersteunt die dreigen te vallen,
richt alwie gebukt gaat weer op.

ALLELUIA           Joh. 10, 27

Alleluia.
Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer,
en Ik ken ze en zij volgen Mij.
Alleluia.

EVANGELIE      Lc. 4, 31-37

Ik weet wie Gij zijt ; de Heilige Gods.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd ging Jezus naar Kafarnaüm, een stad in Galilea
en trad daar op de sabbat voor de mensen als leraar op.
Zij waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer,
omdat Hij sprak met gezag.

Eens bevond zich in de synagoge een man
die bezeten was door een onreine geest
en die luid begon te schreeuwen :
“Jezus van Nazaret,
wat hebben wij met elkaar te maken ?
“Zijt Ge gekomen om ons in het verderf te storten ?
“Ik weet wie Gij zijt : de Heilige Gods.”
Jezus voegde hem toe :
“Zwijg stil en ga van hem weg.”
De boze geest slingerde hem tussen de mensen
en ging van hem weg
zonder hem enig letsel te hebben toegebracht.
Ze stonden allen met verbazing geslagen en zeiden tot elkaar :
“Wat is dat voor een woord,
dat met gezag en macht aan de onreine geesten een bevel geeft
dat ze weggaan ?”
En zijn faam verspreidde zich over alle plaatsen van die streek.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

157. Het algemeen welzijn veronderstelt het respect voor de menselijke persoon als zodanig, met fundamentele en onvervreemdbare rechten die gericht zijn op zijn integrale ontwikkeling. Het vereist ook de instrumenten voor maatschappelijk welzijn en maatschappelijke zekerheid en de ontwikkeling van middengroepen door de toepassing van het beginsel van de subsidiariteit. Hieronder komt in het bijzonder het gezin naar voren als primaire cel van de maatschappij. Tenslotte vereist het algemeen welzijn maatschappelijke vrede, dat wil zeggen stabiliteit en veiligheid van een bepaalde orde, die niet wordt verwezenlijkt zonder aandacht voor verdelende gerechtigheid. Schending hiervan heeft altijd geweld ten gevolge. Heel de maatschappij – en daarin vooral de staat – heeft de plicht het algemeen welzijn te verdedigen en te bevorderen.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag