Woensdag in de tweeëntwintigste week

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
Men vermoedt dat er in Korinte verschillende huiskerken waren en dat er onderlinge spanningen en rivaliteiten bestonden. We hoorden van Paulus zelf dat hij een niet zo onderlegd redenaar was. Van Apollos wordt in de Handelingen (18, 28) gezegd dat hij een heel knap en welsprekend man was. Dat is voldoende om sympathieën en antipathieën los te maken in een christengemeenschap. Wat doen wij wanneer wij geconfronteerd worden met een dergelijke verdeeldheid ?

EERSTE LEZING     I Kor. 3, 1-9

Wij zijn Gods medewerkers, gij zijt Gods akker,
Gods bouwwerk.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
van Korinte

Broeders en zusters,

Het was mij destijds niet mogelijk
tot u te spreken als waart gij reeds geestelijk
en niet langer egoïstisch.
In Christus waart gij nog zo jong !
Melk moest ik u geven, geen vaste spijs ;
die kondt gij nog niet verdragen.
Zelfs nu kunt gij het niet,
want gij laat u nog altijd leiden door zelfzucht.
Of is het geen uiting van egoïsme en klein-menselijk gedrag
dat er onder u naijver en twist voorkomt ?
Als de een zegt :
“Ik ben voor Paulus”,
en de ander :
“Ik voor Apollos”,
zijt gij dan niet al te menselijk ?

Wat zijn Apollos en Paulus eigenlijk ?
Niet meer dan ondergeschikten,
die behulpzaam waren bij uw bekering,
en wel ieder van ons op zijn eigen manier
zoals de Heer het ons vergund heeft :
ik heb geplant,
Apollos heeft begoten
maar God gaf de groei.
Noch hij die plant betekent iets
noch hij die begiet
maar alleen God die de wasdom geeft.
Die plant en die begiet staan op één lijn
al ontvangt wel ieder loon naar eigen arbeid.
Wij zijn Gods medewerkers,
gij zijt Gods akker, Gods bouwwerk.

TUSSENZANG  Ps. 33(32), 12-13, 14-15, 20-21

Zalig het volk dat de Heer heeft als God,
de natie door Hem tot zijn erfdeel gekozen.

Zalig het volk dat de Heer heeft als God,
de natie door Hem tot zijn erfdeel gekozen.
Hoog uit de hemel schouwt God omlaag,
blikt neer op de zonen der mensen.

Scherp ziet Hij toe van de plaats waar Hij woont
op alle bewoners der aarde.
Hij heeft de harten van allen gevormd
en let op hun doen en laten.

Daarom vertrouwt ons hart op de Heer,
is Hij ons een schild en een helper.
Daarom is Hij de vreugd van ons hart,
zijn heilige Naam onze toevlucht.

ALLELUIA          Joh. 14, 5

Alleluia.
Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer ;
niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.
Alleluia.

EVANGELIE       Lc. 4, 38-44

Ik moet ook aan andere steden de Blijde Boodschap brengen,
want daarvoor ben Ik gezonden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd verliet Jezus de synagoge van Kafarnaüm
en ging het huis van Simon binnen.
Omdat de schoonmoeder van Simon hoge koorts had
riepen ze voor haar zijn hulp in.
Hij kwam aan het hoofdeinde van haar bed staan
en gaf een streng bevel aan de koorts.
Zij werd ervan bevrijd
en ogenblikkelijk stond zij op en bediende hen.
Bij zonsondergang brachten allen hun zieken naar Hem toe ;
die zieken leden aan velerlei kwalen.
Hij genas hen door ze een voor een de handen op te leggen.
Uit velen gingen ook duivels weg, die schreeuwden :
“Gij zijt de Zoon van God.”
Hij gaf een streng bevel en liet niet toe dat zij spraken,
want zij wisten dat Hij de Messias was.
Toen het dag geworden was ging Hij naar buiten
en begaf zich naar een eenzame plaats.
De mensen zochten Hem echter,
kwamen waar Hij was
en poogden Hem vast te houden
om te verhinderen dat Hij hen zou verlaten.
Maar Hij sprak tot hen :
“Ik moet ook aan andere steden
de Blijde Boodschap van het Godsrijk brengen,
want daarvoor ben Ik gezonden.”
En Hij predikte in de synagogen van het Joodse Land.
De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

158. In de huidige situatie van de wereld, waar men zoveel ongerechtigheid tegenkomt en het aantal mensen dat terzijde wordt geschoven, beroofd van de fundamentele mensenrechten, steeds meer toeneemt, verandert het beginsel van het algemeen welzijn onmiddellijk als logische en onvermijdelijke consequentie in een oproep tot solidariteit en een voorkeursoptie voor de allerarmsten. Deze optie vraagt erom de consequenties te trekken uit de gemeenschappelijke bestemming van de goederen der aarde, maar vereist, zoals ik heb trachten aan te tonen in de apostolische exhortatie Evangelii gaudium, vóór alles rekening te houden met de immense waardigheid van de arme in het licht van de diepste geloofsovertuigingen. Men hoeft maar te kijken naar de werkelijkheid om te begrijpen dat vandaag deze keuze een fundamentele ethische vereiste is voor een daadwerkelijke verwerkelijking van het algemeen welzijn.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

<span>%d</span> bloggers liken dit: