Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
‘Blijf niet aan de oppervlakte van de dingen en hoed u voor de wereldse geest van schijn, voor het maquilleren van uw ziel om beter te lijken. Leg daarentegen de meest stabiele verbinding: die van een hart die het goede ziet en doorgeeft, zonder het moe te worden. En geef deze vreugde die ge belangeloos van God gekregen hebt, belangeloos door, want velen wachten erop!’
(uit een homilie van Paus Franciscus)

EERSTE LEZING      I Kor. 4, 1-5

God zal openbaar maken wat er in de harten omgaat.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
van Korinte

Broeders en zusters,

Zo moet men ons beschouwen :
als helpers van Christus,
belast met het beheer van Gods geheimen.
Welnu, van een beheerder wordt geëist dat hij betrouwbaar blijkt.
Mij is echter heel weinig gelegen aan uw oordeel
of dat van enige menselijke instantie.
Ik oordeel niet eens over mijzelf.
Want al ben ik mij van niets bewust,
daarom ga ik nog niet vrijuit.
De Heer is het die over mij oordeelt.
Oordeelt dus niet voorbarig
voordat de Heer gekomen is.
Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen
en openbaar maken wat er in de harten omgaat.
Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt.

TUSSENZANG       Ps. 37(36), 3-4, 5-6, 27-28, 39-40

Het heil van de vromen komt van de Heer.

Vertrouw op de Heer en doe wat goed is,
dan zult gij veilig uw land bewonen.
Zoek uw geluk bij de Heer,
Hij geeft wat uw hart begeert.

Vertrouw aan de Heer uw levensweg toe,
verlaat u op Hem, Hij zal er voor zorgen.
Uw eerzaamheid zal als de dageraad stralen,
uw recht als de middagzon.

Blijf ver van het kwaad en doe wat goed is,
dan moogt ge voor eeuwig hier wonen ;
want God bemint de gerechtigheid,
verlaat zijn getrouwen niet.

Het heil van de vromen komt van de Heer ;
Hij is hun toevlucht in tijden van kwelling.
De Heer staat hen bij en bevrijdt hen,
Hij redt die zich tot Hem wenden.

ALLELUIA        Joh. 15, 15b

Alleluia.
Ik heb u vrienden genoemd, zegt de Heer,
want Ik heb u alles meegedeeld
wat Ik van de Vader heb vernomen.
Alleluia.

EVANGELIE         Lc. 5, 33-39

Wanneer de bruidegom van hen is weggenomen,
dan zullen zij vasten.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zeiden de schriftgeleerden en Farizeeën tot Jezus :
“De leerlingen van Johannes
vasten dikwijls en verrichten gebeden ;
die van de Farizeeën doen dat ook,
maar de uwen eten en drinken.”
Jezus antwoordde :
“Kunt gij soms de vrienden van de bruidegom laten vasten
zolang de bruidegom bij hen is ?
“Er zullen echter dagen komen,
dat de bruidegom van hen is weggenomen
en dan, in die tijd zullen ze vasten.”

Hij gaf hun ook nog een gelijkenis :
“Niemand scheurt een lap van een nieuw kleed
om daarmee een oud te verstellen ;
anders verscheurt hij immers niet alleen het nieuwe kleed,
maar de lap uit het nieuwe past bovendien niet bij het oude.
“En niemand doet jonge wijn in oude zakken ;
anders doet de jonge wijn de zakken bersten,
hij loopt eruit en de zakken gaan verloren.
“Maar jonge wijn moet men in nieuwe zakken doen.
“En niemand die oude wijn gedronken heeft wenst jonge ;
hij zal zeggen : de oude is best.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

160. Wat voor soort wereld willen wij doorgeven aan hen die na ons zullen komen, aan de kinderen die aan het opgroeien zijn? Deze vraag betreft niet alleen het milieu afzonderlijk, omdat zij niet stuksgewijs kan worden gesteld. Wanneer wij ons de vraag willen stellen omtrent de wereld die wij willen achterlaten, verwijzen wij vooral naar de algemene doelgerichtheid, naar de zin en de waarden ervan. Als in onze ecologische inspanningen deze fundamentele vraag niet doorklinkt, geloof ik niet dat zij belangrijke effecten kunnen hebben. Maar als deze vraag moedig wordt gesteld, dan brengt zij ons onherroepelijk tot andere zeer directe vragen. Met welk doel leven wij in deze wereld? Waartoe zijn wij in dit leven geroepen? Met wat voor doel werken en strijden wij? Waarom heeft deze aarde ons nodig? Daarom is het niet alleen voldoende dat we ons zorgen maken om de toekomstige generaties. Wij moeten ons realiseren dat ook onze eigen waardigheid op het spel staat. Wij zijn de eerste belanghebbenden om een planeet door te geven die bewoonbaar is voor de mensheid die na ons zal komen. Het is een opdracht voor onszelf, omdat dit verwijst naar de betekenis van onze eigen levensweg op deze aarde.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag