Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging

Paulus is de stichter van de gemeente in Korinte. Daarom is hij hun geestelijke vader. Daarom ook heeft hij een eigen onvervreemdbare verantwoordelijkheid tegenover hen. Vanuit die verantwoordelijkheid gispt hij hun verwaande houding. ‘Gij zijt blijkbaar al verzadigd; gij zijt al rijk; gij regeert zonder ons’. Daarop volgt een geweldig contrast tussen de zelfvoldane houding van de Korintiërs en het leven van een apostel. Dit is een striemende tekst maar Paulus zou Paulus n

iet zijn als hij niet eindigt op een beminnelijk woord van verzoening.

 EERSTE LEZING     I Kor. 4, 6-15

Wij lijden honger en dorst en zijn naakt.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
van Korinte

Broeders en zusters,

Deze uiteenzetting over mij en Apollos
is bedoeld als een les voor u.
Van ons moet gij leren
niet uit te gaan boven hetgeen geschreven staat ;
dan zal niemand van u zich nog opwinden
om de ene persoon te verheerlijken ten koste van de andere.

Trouwens vriend, wie vindt jou zo belangrijk ?
Wat heb je dat je niet gekregen hebt ?
En als je alles cadeau gekregen hebt,
waarom die drukte alsof alles van jouzelf kwam ?
Gij zijt blijkbaar al verzadigd,
gij zijt al rijk, gij regeert reeds zonder ons !
Ach was het maar waar,
dan mochten wij misschien wel delen in uw koningschap !
Want ons, apostelen, heeft God, dunkt mij,
de minste plaats aangewezen : die van ter dood veroordeelden.
Wij zijn een schouwspel geworden voor heel de wereld,
voor engelen en voor mensen :
wij zijn dwaas terwille van Christus,
gij zijt zo verstandig in Christus ;
wij zijn zwak, gij sterk ;
gij geëerd, wij geminacht.
Tot op dit ogenblik lijden wij honger en dorst,
zijn wij naakt en krijgen wij slagen,
zijn wij dakloos en matten ons af met handenarbeid.
Worden wij beschimpt, wij zegenen ;
worden wij vervolgd, wij dulden het ;
smaad beantwoorden wij met minzaamheid.
Tot nu toe worden wij behandeld als het schuim der aarde,
als het uitvaagsel van de maatschappij.

Dit schrijf ik niet om u beschaamd te maken
maar om u terecht te wijzen als mijn dierbare kinderen.
Want al hadt gij in Christus duizend opvoeders,
gij hebt maar één vader.
Ik ben het die u door het evangelie
in Christus Jezus heb verwekt.

TUSSENZANG   Ps. 145(144), 17-18, 19-20, 21

Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept.

De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen,
en heilig in al wat Hij doet.
Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept,
voor elk die oprecht tot Hem bidt.

De wensen van hen die Hem eren vervult Hij,
Hij hoort hun geroep en komt hen te hulp.
De Heer bewaart alwie Hem bemint,
maar ieder die kwaad doet verstoot Hij.

Mijn mond bezingt de lof van de Heer
en alles wat leeft prijze eeuwig zijn Naam.

ALLELUIA          Joh. 17, 17b, a

Alleluia.
Uw woord is waarheid, Heer,
wijd ons U toe in de waarheid.
Alleluia.

EVANGELIE      Lc. 6, 1-5

Waarom doet ge iets dat op sabbat niet mag ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Eens ging Jezus op een sabbat door de korenvelden
en om te eten plukten zijn leerlingen aren
die ze met hun handen uitwreven.
Sommige Farizeeën vroegen :
“Waarom doet ge iets wat op sabbat niet mag ?”
Jezus gaf hun ten antwoord :
“Hebt ge dan niet gelezen wat David deed
toen hij en zijn metgezellen honger kregen ?
“Hoe hij het huis van God binnenging,
de toonbroden nam en opat
en er ook van gaf aan zijn metgezellen,
terwijl toch alleen de priesters daarvan mogen eten ?”
En Hij voegde er aan toe :
“De Mensenzoon is de Heer van de sabbat.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

161. Men kan intussen niet meer met minachting en ironie naar de catastrofale voorspellingen kijken. Wij zouden voor de komende generaties teveel puinhopen, woestijnen en vuil kunnen achterlaten. Het ritme van de consumptie, de verspilling en aantasting van het milieu is de mogelijkheid van de planeet te boven gegaan, en wel zodanig dat de huidige levensstijl, omdat hij onhoudbaar is, alleen maar kan uitlopen op catastrofen, zoals feitelijk al periodiek gebeurt in verschillende streken. De vermindering van de effecten van de huidige onevenwichtigheid hangt af van wat wij nu doen, vooral als wij aan de verantwoordelijkheid denken die degenen die de ergste gevolgen zullen lijden, aan ons zullen toeschrijven.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag