Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking


 

Overweging

Na de verdeeldheid zal Paulus nu één voor één andere thema’s aanraken, onder meer de ontucht. Korinte was wel berucht voor zijn losse zeden, maar dit, zegt Paulus, gaat toch wel alle perken te buiten. We hebben hier een eerste geval van excommunicatie in de Kerk. Iemand wordt uit de Kerk gestoten, maar ten diepste als remedie, als hoop op ommekeer: ‘tot redding van zijn geest op de dag des Heren’. Paulus gebruikt tevens de symboliek van het paasfeest waarbij de joden alle sporen van zuurdesem uit hun huizen verwijderen.

EERSTE LEZING       I Kor. 5, 1-8

Doet het oude zuurdeeg weg,
want ons paaslam is geslacht : Christus zelf.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Men hoort algemeen spreken van ontucht onder u
en wel van de soort
die zelfs bij de heidenen niet voorkomt :
dat iemand leeft met de vrouw van zijn vader.
En gij verheft u nog boven anderen?
Waarom zijt gij niet in de rouw gegaan?
Dan zou de man die zo iets heeft bedreven,
uit uw midden verwijderd zijn.
Ik voor mij,
hoewel lichamelijk afwezig maar in de geest aanwezig,
heb reeds – als was ik bij u – het vonnis geveld
over hem die dat heeft durven doen.
En het luidt :
in de naam van de Heer Jezus moeten wij bijeenkomen,
gij en ik in de geest,
samen met de kracht van onze Heer Jezus,
en die man uitleveren aan de satan,
tot ondergang van zijn lichaam
maar tot redding van zijn geest
op de dag des Heren.
Uw zelfvoldaanheid staat u niet fraai.
Ge weet toch dat een beetje zuurdeeg genoeg is
om het hele deeg zuur te maken ?
Doet het oude zuurdeeg weg om vers deeg te worden;
ge moet immers zijn als ongezuurde paasbroden,
want ook ons paaslam is geslacht :
Christus zelf.
Wij moeten ons feest niet vieren met het oude zuurdeeg,
met het bederf van slechtheid en ontucht
maar met het zuivere brood van reinheid en waarheid.

TUSSENZANG         Ps. 5, 5-6, 7, 12

Geleid mij langs veilige wegen,
maak effen het pad dat ik ga.

Met aandrang wend ik mij, Heer, tot U,
reeds vroeg in de morgen hoort Gij mijn stem,
reeds vroeg mijn hoop en verlangen.
Gij zijt toch geen God die onrecht verdraagt,
bij U kan geen booswicht vertoeven.

Geen zondaar kan U in de ogen zien,
Gij haat hen die onrecht bedrijven.
Die leugentaal spreken vernietigt Gij,
Gij gruwt van bloeddorst en wreedheid ;

Maar zegent hen die zich wenden tot U
en maakt hen voor altijd gelukkig.
Wees Gij hun beschermer en schenk hen uw troost
omdat zij uw Naam beminnen.

ALLELUIA          cf. Hand. 16, 14b

Alleluia.
Maak ons ontvankelijk, Heer,
en dat wij ons richten naar het woord van uw Zoon.
Alleluia.

EVANGELIE           Lc. 6, 6-11

Men hield Jezus in het oog
of Hij op sabbat een genezing zou verrichten.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

Het gebeurde op een sabbat,
toen Jezus de synagoge binnenging om daar te onderrichten,
dat er een man aanwezig was
met een verschrompelde rechterhand.
De schriftgeleerden en Farizeeën hielden Jezus in het oog
of Hij op sabbat een genezing zou verrichten,
om iets te vinden waarvan zij Hem zouden kunnen beschuldigen.
Maar Hij wist wat ze dachten
en zei tot de man met de verschrompelde hand :
“Sta op en kom in het midden.”
De man stond op en trad naderbij.
Daarop sprak Jezus tot de Farizeeën :
“Ik vraag u :
is het niet eerder geoorloofd op sabbat goed te doen dan kwaad,
iemand te redden dan te laten omkomen ?”
Toen liet Hij zijn blik rondgaan over hen allen en zei tot de man :
“Steek uw hand uit.”
Hij deed het, en zijn hand was weer gezond.
Toen waren ze buiten zichzelf van woede
en ze bespraken met elkaar wat ze tegen Jezus konden doen.

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

Hoofdstuk vijf

Enkele richtlijnen voor oriëntatie en handelen

163. Ik heb de huidige situatie van de mensheid trachten te onderzoeken, zowel wat de breuken betreft die de planeet die wij bewonen, vertoont, als de diep menselijke oorzaken van de milieuverwoesting. Hoewel deze beschouwing van de werkelijkheid ons op zich al wijst op de noodzaak van een koerswijziging en suggereert maatregelen te nemen, willen wij nu wegen voor een dialoog schetsen die ons moeten helpen uit de spiraal van zelfvernietiging te komen waarin wij terecht aan het komen zijn.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag