http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag in de drieëntwintigste week

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging

We lezen een stuk uit hoofdstuk 9, een apologie van Paulus. Wat betekent het voor hem, een ‘vrij’ man te zijn? Het is die vrijheid, die hij aan de Korintiërs toewenst. Hun hellenistische noties van vrijheid moeten wel enigszins bijgewerkt worden en herbepaald in een christelijke context zowel van gemeenschapsleven als van individueel leven.

EERSTE  LEZING      I Kor.  9, 16-19.22b-27

Alles ben ik voor allen om er tot elke prijs
enkelen te redden.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
van Korinte

Broeders en zusters,

Dat ik het evangelie predik is voor mij geen reden om te roemen :
ik kan niet anders.
Wee mij als ik het evangelie niet verkondig !
Deed ik het uit eigen beweging dan had ik recht op loon ;
maar zo is het niet :
het is een taak die mij is toevertrouwd.
Wat is dan mijn verdienste ?
Dat ik het evangelie kosteloos verkondig
en geen gebruik maak van het recht aan die prediking verbonden.

Van allen onafhankelijk, heb ik mij de slaaf van allen gemaakt
om er zoveel mogelijk voor Christus te winnen.
Met de zwakken ben ik zwak geworden
om de zwakken te winnen.
Alles ben ik voor allen
om er tot elke prijs enkelen te redden.

En ik doe alles voor het evangelie
om er ook zelf deel aan te krijgen.
Gij weet het :
de hardlopers in het stadion lopen allen
maar slechts één wint de race.
Loopt zo dat ge wint !
En de atleten ontzeggen zich bij de training allerlei dingen.
Zij doen dat om een vergankelijke krans,
wij om een onvergankelijke.
Ik loop dan ook niet in den blinde,
ik boks niet als een die in de lucht slaat.
Ik beuk mijn lichaam en houd het in bedwang
om niet, na anderen gepredikt te hebben zelf te worden verworpen.

TUSSENZANG       Ps. 84(83), 3, 4, 5-6a, 8a, 12

Hoe lief is mij uw woning, Heer der hemelmachten.

Mijn ziel verlangt en hunkert naar uw heiligdom.
Mijn hart en heel mijn wezen
gaan juichend uit naar U, de God die leeft.

Want zelfs de mussen vinden wel een schuilplaats,
de zwaluwen een nestje voor hun broed ;
voor mij is dat uw altaar, Heer der hemelmachten,
mijn koning en mijn God !

Gelukkig zij, die wonen in uw huis, o Heer,
die U daar altijd mogen prijzen.
gelukkig die op U mag steunen,
hij zal zijn weg vervolgen met hernieuwde kracht.

Want God de Heer is als een zon en als een schild,
Hij geeft ons zegen en bescherming.

ALLELUIA      Kol. 3, 16a, 17c

Alleluia.
Het woord van Christus moge
in volle rijkdom onder u wonen ;
dankt God de Vader door Hem.
Alleluia.

EVANGELIE        Lc. 6, 39-42

Kan soms de ene blinde de andere leiden ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor :
“Kan soms de ene blinde de andere leiden ?
“Vallen dan niet beiden in de kuil ?
“De leerling staat niet boven zijn meester ;
maar hij zal ten volle gevormd zijn als hij is gelijk zijn meester.
“Waarom kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder
en waarom slaat ge geen acht op de balk in uw eigen oog ?
“Hoe kunt ge tot uw broeder zeggen :
Broeder, laat mij de splinter uit uw oog halen,
terwijl ge de balk in uw eigen oog niet opmerkt ?
“Huichelaar,
haal eerst die balk uit uw eigen oog ;
dan zult ge scherp genoeg zien
om de splinter te kunnen verwijderen
die in het oog van uw broeder zit.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

167. De topconferentie over de aarde die in 1992 in Rio de Janeiro werd gehouden dient vermeld te worden. Daar is verklaard dat “de mensen in het middelpunt staan van de zorg betreffende de duurzame ontwikkeling”. De inhoud van de Verklaring van Stockholm (1972) hernemend, heeft Rio onder andere de internationale samenwerking bekrachtigd inzake de zorg voor het ecosysteem van de hele aarde, de verplichting dat wie vervuilt, daarvoor financieel verantwoordelijk is en de plicht om het effect van ieder werk of project op het milieu te toetsen. Zij heeft als doel voorgesteld de concentraties broeikasgas in de atmosfeer te stabiliseren om de tendens van wereldwijde opwarming terug te dringen. Zij heeft ook een agenda met een actieprogramma en een verdrag over de biodiversiteit uitgewerkt en principes vastgelegd inzake de bossen. Hoewel die top voor zijn tijd werkelijk innovatief en profetisch was, zijn de afspraken maar beperkt verwezenlijkt, omdat er geen adequaat mechanisme van controle, periodiek onderzoek en sanctie op plichtsverzuim was vastgesteld. De geformuleerde principes blijven vragen om doeltreffende en snelle wegen voor een concrete realisatie.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: