http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag H. Naam van Maria

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

Paulus komt terug op het eten van offervlees en op offermaaltijden. Akkoord, offervlees is gewoon vlees vermits de afgoden niet bestaan. Maar deelnemen aan een heidense cultische maaltijd is toch heel bedenkelijk. Deelnemen aan een joodse offermaaltijd is zich bekeren tot het joodse geloof. Deelnemen aan de eucharistie is toch in gemeenschap treden met de levende Heer in ons midden. Hoe kan het deelnemen aan een heidense offermaaltijd dan goed geïnterpreteerd worden? Men bekeert zich tot het heidendom!

EERSTE LEZING      I Kor. 10, 14-22
Omdat het brood één is vormen wij allen te zamen één
lichaam, want allen hebben wij deel aan het ene brood.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
van Korinte

Broerders en zusters,

Houdt u ver van alle afgoderij.
Ik spreek toch tot verstandige mensen ;
vormt gerust uw eigen oordeel over wat ik ga zeggen.
Geeft niet de beker der zegening die wij zegenen,
gemeenschap met het bloed van Christus ?
Geeft niet het brood dat wij breken,
gemeenschap met het lichaam van Christus ?
Omdat het brood één is
vormen wij allen te zamen één lichaam,
want allen hebben wij deel aan het ene brood.
Kijkt ook naar het Joodse volk :
treden zij die offers nuttigen
niet in gemeenschap met het altaar?

Ik beweer niet
dat het aan de afgoden geofferde vlees
als zodanig iets bijzonders is
of dat er afgoden bestaan.
Maar wat de heidenen offeren
offeren zij aan boze geesten en niet aan God,
en ik wil niet dat gij gemeenschap aangaat met de boze geesten.
Gij kunt niet de beker des Heren drinken
én de beker der demonen ;
gij kunt niet deel hebben aan de tafel des Heren
én aan de tafel der demonen.
Of willen wij de Heer tot naijver prikkelen?
Zijn wij sterker dan Hij?

TUSSENZANG      Ps. 116(115), 12-13, 17-18

Met offers zal ik U loven, Heer.

Hoe kan ik mijn dank betuigen
voor al wat de Heer mij gaf ?
Ik hef de offerbeker,
de Naam van de Heer roep ik aan.

Met offers zal ik U loven,
de Naam van de Heer roep ik aan.
Ik zal mijn geloften volbrengen
waar heel zijn volk het ziet.

ALLELUIA      I Tess. 2, 13

Alleluia.
Ontvangt het goddelijk woord
niet als een woord van mensen,
maar als wat het inderdaad is : het woord van God.
Alleluia.

EVANGELIE     Lc. 6, 43-49
Waarom toch noemt gij Mij : Heer, Heer !
als gij niet doet wat Ik zeg ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Er bestaat geen goede boom die zieke vruchten voortbrengt
en evenmin een zieke boom die goede vruchten voortbrengt.
“Iedere boom immers wordt gekend aan zijn vruchten ;
men plukt geen vijgen van dorens,
men oogst geen druiven van een braamstruik.
“Een goed mens brengt het goede te voorschijn
uit de schat van goedheid in zijn hart ;
maar een slechte brengt het slechte te voorschijn
uit zijn schat van slechtheid ;
want zijn mond spreekt waar zijn hart van overloopt.
“Waarom toch noemt gij Mij : Heer, Heer !
als ge niet doet wat ik zeg ?
“Ieder die tot Mij komt,
naar mijn woorden luistert en er naar handelt,
Ik zal u duidelijk maken op wie hij gelijkt.
“Hij gelijkt op de man
die bij het bouwen van zijn huis diep had gegraven
en het fundament had gelegd op de rotsgrond.
“Toen de stortvloed kwam, beukte de storm op dat huis ;
maar de storm had niet de kracht om het te doen wankelen
omdat het zo goed gebouwd was.
“Wie luistert maar niet doet,
gelijkt op de man die zijn huis op de grond bouwde,
zonder fundering.
“De storm beukte erop en ogenblikkelijk stortte het in
en de verwoesting van dat huis was volkomen.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

168. Onder de positieve ervaringen kan bijvoorbeeld de Conventie van Bazel over gevaarlijk afval met een meldingssysteem, vastgestelde niveaus en controles worden vermeld, evenals het verplichtende verdrag over de internationale handel in met uitsterven bedreigde wilde dier-en plantensoorten, dat voorziet in het sturen van delegaties ter controle van een daadwerkelijke uitvoering . Dankzij de Conventie van Wenen voor de bescherming van de ozonlaag en de uitvoering ervan door het Protocol van Montreal en de amendementen hierop, lijkt het probleem van het dunner worden van deze laag tot een oplossing te zijn gekomen.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: