http://kerkengeloof.wordpress.com

Vijfentwintigste zondag door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord

Jezus wil ons de ware God leren kennen:
God wiens gedachten en wegen de onze overstijgen…
God is niet krenterig of berekenend,
Hij houdt niet de goede punten die we verdienen bij.
Hij nodigt uit.
In zijn wijngaard is er plaats voor iedereen.
God bemint elke mens met volle aandacht en liefde.
Als wij die goddelijke logica willen volgen,
kan er vrede groeien in onze wereld.
Om die vrede willen wij vandaag bijzonder bidden,
bij de start van de Vlaamse Vredesweek.
Keren we ons eerst tot Hem die onze Vrede is.

EERSTE LEZING       Jes. 55, 6-9
Uw gedachten zijn niet mijn gedachten.

Uit de profeet Jesaja

Zoekt de Heer nu Hij zich laat vinden,
roept Hem aan nu Hij nabij is.
De ongerechtige moet zijn weg verlaten,
de zondaar zijn gedachten;
hij moet naar de Heer terugkeren
– de Heer zal zich erbarmen –
Uw gedachten zijn nu eenmaal niet mijn gedachten,
mijn wegen niet uw wegen
– is de godsspraak van de Heer –
maar zoals de hemel hoog boven de aarde is,
zo hoog gaan mijn wegen uw wegen te boven
en mijn gedachten uw gedachten.

Antwoordpsalm     Ps. 145(144), 2-3, 8-9, 17-18

Keervers
Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept.

U wil ik prijzen iedere dag,
uw Naam verheerlijken voor altijd.
De Heer is groot en alle lof waardig,
zijn grootheid is niet te doorgronden.

De Heer is vol liefde en medelijden,
lankmoedig en zeer goedgunstig.
De Heer is bezorgd voor iedere mens,
barmhartig voor al wat Hij maakte.

De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen,
en heilig in al wat Hij doet.
Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept,
voor elk die oprecht tot Hem bidt.

TWEEDE LEZING     Fil. I, 20c-24.27a
Voor mij is het leven Christus.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Filippi

Broeders en zusters,

Of ik leven moet of sterven,
Christus zal in mij verheerlijkt worden.
Voor mij toch is het leven Christus
en het sterven een winst,
maar blijf ik leven, dan wacht mij vruchtbare arbeid.
Daarom weet ik niet wat ik moet kiezen.
Ik word naar twee kanten getrokken:
ik verlang heen te gaan om met Christus te zijn,
want dat is verreweg het beste.
maar voor u is het nuttiger dat ik nog hier blijf.
Alleen, gij moet een leven leiden
dat het evangelie van Christus waardig is.

Vers voor het evangelie     Vgl. Hand. 16, 14b

Alleluia.
maak ons hart ontvankelijk, Heer,
opdat wij de woorden van uw Zoon zouden begrijpen.
Alleluia.

EVANGELIE             Mt. 20, 1-16a
Zijt gij kwaad, omdat Ik goed ben?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd vertelde Jezus aan zijn leerlingen
de volgende gelijkenis:

“Met het Rijk der hemelen is het als met een landeigenaar
die vroeg in de morgen uitging
om arbeiders te huren voor zijn wijngaard.
“Hij werd het met de arbeiders eens voor een tienling per dag
en stuurde ze naar zijn wijngaard.

“Rond het derde uur ging hij er weer op uit
en zag nog anderen werkeloos op de markt staan.
“En Hij zei tot hen:
Gaat ook naar mijn wijngaard
en ik zal u geven wat billijk is.
“En zij gingen.

“Rond het zesde en negende uur ging hij nog eens uit
en deed hetzelfde.

“Rond het elfde uur ging hij opnieuw uit
en vond er weer anderen staan.
“Hij zei tot hen:
Wat staat ge hier de hele dag werkeloos?
“Ze antwoordden hem:
Niemand heeft ons gehuurd.
“Daarop zei hij tot hen:
Gaat ook gij naar mijn wijngaard.
“Bij het vallen van de avond
sprak de eigenaar van de wijngaard tot zijn rentmeester:
Roep de arbeiders en betaal hen uit,
te beginnen met de laatsten en zo tot de eersten.
“Toen de arbeiders van het elfde uur kwamen,
kregen zij elk een tienling;
toen nu ook de eersten kwamen,
meenden deze dat zij meer zouden krijgen,
maar ook zij kregen ieder de overeengekomen tienling;
“Ze namen hem wel aan,
maar begonnen tegen de landeigenaar te morren
en zeiden:
Dezen hier die het laatst gekomen zijn,
hebben maar één uur gewerkt
en gij stelt ze gelijk met ons
die de last van de dag en de brandende hitte hebben gedragen.
“Maar hij antwoordde een van hen:
“Vriend, ik doe u toch geen onrecht?
“Zijt gij niet met mij overeengekomen voor een tienling?
“Neem wat u toekomt en ga heen.
“Ik wil aan degene die het laatst gekomen is,
evenveel geven als aan u.
“Mag ik soms met het mijne niet doen wat ik verkies
of zijt gij kwaad, omdat ik goed ben?

“Zo zullen de laatsten de eersten
en de eersten de laatsten zijn.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

II. De dialoog met het oog op een nieuwe nationale en lokale politiek

176. Niet alleen onder de landen zijn er overwinnaars en verliezers, maar ook binnen de arme landen waar verschillende verantwoordelijkheden moeten worden vastgesteld. Daarom kunnen kwesties met betrekking tot het milieu en de economische ontwikkeling niet alleen maar ter sprake worden gebracht uitgaande van de verschillen tussen de landen, maar vragen zij erom aandacht te schenken aan de nationale en lokale politiek.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: