http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag in de vijfentwintigste week

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
De lezingen zijn wat misleidend: ze geven de indruk een doorlopende tekst te zijn, terwijl we in feite vaak te maken hebben met een spreuk die slechts twee verzen beslaat – bij uitstek de semitische stijl. Verder houdt een dergelijke spreuk ook geen verband met wat volgt. We lezen dus spreuk per spreuk. Het meermaals voorkomen van dezelfde spreuken in het boek bewijst de aangroei van collecties tot een geheel.

EERSTE LEZING     Spr. 21, 1-6. 10-13
Verschillende raadgevingen

Uit het Boek der Spreuken

Als een waterloop, zo is het hart van de koning
in de hand van de Heer ;
Hij leidt het waarheen Hij maar wil.
Een mens mag menen dat al zijn gangen recht zijn,
de Heer weegt toch de harten.
Door naar recht en billikheid te handelen
is men de Heer aangenamer dan door offers.
Verwaande ogen en een trots hart :
de glans van de boosdoeners is de zonde.
Het overleg van een ijverig man brengt enkel winst,
maar de onbedachtzame vindt niets dan armoe.
Schatten, met een leugentong verworven,
zijn verwaaiende dampen, valstrikken van de dood.
Het hart van de boosdoener haakt naar het kwade
en hij kent geen deernis met zijn naaste.
Straft men een spotter, dan wordt de onverstandige wijzer ;
onderricht men een wijze, dan wint hij aan weten.
De Rechtvaardige let op het huis van de boosdoener
en Hij stort de boosdoener in het verderf.
Wie zijn oren sluit voor het hulpgeroep van de arme,
zal zelf ook nog eens aan dovemans oren roepen.

TUSSENZANG     Ps. 119(118), I, 27, 30, 34, 35, 44

Leid mij, Heer, langs de paden van uw geboden.

Gelukkig degenen wier levensweg rein is,
die voortgaan volgens de wet van de Heer.

Leid mij op de weg van uw bevelen,
dan zal ik uw daden indachtig zijn.

Ik heb de weg van de trouw gekozen,
ik houd mij aan wat Gij bepaalt.

Geef mij begrip om uw wet na te leven,
om hem te volgen met heel mijn hart.

Leid mij langs de paden van uw geboden,
daar vind ik mijn vreugde in.

Uw wet zal ik altijd trouw onderhouden,
te allen tijde, in eeuwigheid.

ALLELUIA          Ps. 27(26), 11

Alleluia.
Toon mij uw weg, Heer, bij tegenstand,
leid mij langs effen paden.
Alleluia.

EVANGELIE          Lc. 8, 19-21
Mijn moeder en mijn broeders zijn zij
die het woord van God horen en er naar handelen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd kwam zijn moeder met zijn broeders bij Jezus,
maar vanwege de menigte konden zij Hem niet bereiken.
Men liet Hem dus weten :
“Uw moeder en uw broeders staan buiten en willen u spreken.”
Maar Hij gaf hun ten antwoord :
“Mijn moeder en mijn broeders zijn zij
die het woord van God horen en ernaar handelen.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

178. Het drama van een politiek die gefocust is op onmiddellijk resultaat die ook door de consumptiemaatschappij wordt bevorderd, maakt het noodzakelijk groei op korte termijn te produceren. Omwille van electorale belangen, wagen regeringen zich er niet gemakkelijk aan om de bevolking te irriteren met maatregelen die het consumptieniveau kunnen aantasten of buitenlandse investeringen in gevaar kunnen brengen. Een kortzichtig machtsdenken remt het opnemen van een vooruitziende milieu-agenda binnen de publieke agenda van regeringen. Zo vergeet men dat ” tijd boven ruimte gaat”, dat het meer vruchtbaar is, wanneer wij er ons om bekommeren processen ten goede te bevorderen in plaats van machtsposities te bekleden. Politieke grandeur manifesteert zich wanneer men op moeilijke ogenblikken handelt op basis van grootse beginselen en denkend aan het algemeen welzijn op lange termijn. De politieke macht heeft er grote moeite mee deze plicht op te nemen in een project van de natie.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: