http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag – H. Pius van Pietrelcina, pr.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

OVERWEGING

‘Gebed is het beste wapen dat wij hebben; het is de sleutel tot Gods hart. Spreek met Jezus niet alleen met de lippen, maar ook met je hart. In bepaalde gevallen dien je zelfs enkel met je hart te spreken’.- Padre Pio

EERSTE LEZING           Spr. 30, 5-9

Geef mij noch armoe noch rijkdom, maar laat mij eten het brood dat mij is toegemeten.

Uit het Boek der Spreuken

Ieder woord van God is in vuur gelouterd ;
voor wie op Hem bouwen is Hij een schild.
Gij moogt aan zijn woorden niets toevoegen,
want dan zou Hij u tot de orde roepen
en zoudt ge voor leugenaar staan.

Heer, twee dingen zijn er, waar ik U om bid ;
weiger ze mij niet, tot mijn dood toe :
Houd onwaarheid en leugen ver van mij af
en geef mij noch armoe noch rijkdom,
maar laat mij eten
het brood dat mij is toegemeten.
Dan loop ik geen kans,
dat ik in mijn overmoed U ga loochenen
en ga zeggen : Wie is de Heer ?
En evenmin zal ik uit armoe gaan stelen
en mij aan de naam van mijn God vergrijpen.

TUSSENZANG      Ps. 119 (118), 29, 72, 89,
101, 104, 163

Uw woord, Heer, is een lamp voor mijn voeten.

Gedoog niet dat ik een dwaalweg insla,
maar geef mij uw wet als gids.

De wet uit uw mond is mij meer waard
dan schatten van zilver en goud.

Uw woord, Heer, blijft gelden voor eeuwig,
het staat in de hemel vast.

Van slechte wegen weerhoud ik mijn schreden
om steeds aan uw woord te voldoen.

Door uw bevelen word ik verstandig
en keer ik mij af van de slechte weg.

Ik haat en verafschuw het onrecht,
uw wet heb ik lief.

ALLELUIA         Ps. 119(118), 18

Alleluia.
Ontsluit mijn ogen om te aanschouwen, Heer,
de heerlijkheid van uw wet
Alleluia.

EVANGELIE       Lc. 9, 1-6

Jezus zond de twaalf uit om het Rijk Gods te verkondigen
en genezingen te verrichten.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd riep Jezus de twaalf bijeen
en gaf hun macht en gezag over alle boze geesten
en de kracht om ziekten te genezen.
Daarop zond Hij hen uit
om het Rijk Gods te verkondigen en genezingen te verrichten.
En Hij vermaande hen :
“Neemt niets mee voor onderweg :
geen stok, geen reiszak, geen voedsel en geen geld ;
niemand van u mag dubbele kleding hebben.
“Als ge een huis binnengaat moet ge daar blijven
en ge moet vandaar weer afreizen.
“Als men u ergens niet ontvangt,
verlaat dan die stad
en schudt het stof van uw voeten, als een getuigenis tegen hen.”

Toen gingen ze op weg en trokken van dorp tot dorp,
terwijl zij overal de Blijde Boodschap verkondigden
en genezingen verrichten.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

179. Op sommige plaatsen worden coöperaties voor de exploitatie van hernieuwbare energie opgericht die zowel lokaal produceren als ook de verkoop van de overtollige productie mogelijk maken. Dit eenvoudige voorbeeld wijst erop dat, terwijl de bestaande wereldorde niet in staat blijkt verantwoordelijkheid te nemen, de lokale instantie het verschil kan maken. Daar kunnen immers een grotere verantwoordelijkheid, een sterk gemeenschapsgevoel, een bijzonder vermogen om voor de ander te zorgen, een edelmoedigere creativiteit en een diepe liefde voor de eigen grond ontstaan, evenals de visie aan wat men kinderen en kleinkinderen achterlaat. Deze waarden hebben zeer diepe wortels in de oorspronkelijke bevolkingen. Omdat het recht soms ten gevolge van de corruptie niet voldoende functioneert, is er onder druk van de bevolking een politieke beslissing vereist. De maatschappij moet door middel van niet gouvernementele organisaties de regeringen verplichten strenge regels, procedures en strengere controles te ontwikkelen. Als de burgers de – nationale, regionale en gemeentelijke – politieke macht niet controleren, dan is er ook geen bestrijden van milieuschade mogelijk. Anderzijds kan gemeentelijke wetgeving doeltreffender zijn, als er overeenkomsten zijn tussen naburige plaatsen om eenzelfde milieupolitiek te ondersteunen.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: