http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag in de vijfentwintigste week door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
Prediker schenkt ons de visie van een oud man die terugkijkt op het leven. Hij komt tot de pijnlijke conclusie  dat alles ijdel en zinloos is. Alles gaat voorbij. Wat zal komen is er al geweest. De cyclus begint telkens opnieuw en er is niets nieuws onder de zon. We kunnen deze visie beter begrijpen vanuit het besef dat het klassieke Oude Testament geen hiernamaals kende. Als alle recht, beloning of straf binnen de aardse levenstermijn moet geschieden, dan is deze troosteloze houding verstaanbaar, en is de dood het radicale einde.

EERSTE LEZING       Pred. I, 2-11
Er is niets nieuws onder de zon.

Uit het Boek Prediker

IJdelheid der ijdelheden, zegt de Prediker,
ijdelheid der ijdelheden
en alles is ijdelheid.
Wat heeft de mens voor baat
bij al het gezwoeg, waarmee hij zich aftobt onder de zon?
Er gaat een geslacht en er komt een geslacht
en de aarde blijft steeds maar bestaan.
De zon komt op, de zon gaat onder
en haast zich alweer naar haar plaats,
en komt daar weer op en beweegt naar het Zuiden
en draait naar het Noorden.
En de wind blijft draaien en gaat maar voort
en de wind komt terug op zijn kringloop.
Alle rivieren stromen de zee in
en de zee wordt niet vol.
Vanwaar de rivieren zijn uitgegaan,
daar keren zij weer om om opnieuw te stromen.
Al die dingen, voortdurend in werking,
vermag de mens niet op te sommen.
Het oog raakt niet verzadigd van zien,
het oor niet verzadigd van horen.
Dat wat er gebeurd is, zal nog eens gebeuren
en wat er gedaan is, wordt nog eens gedaan,
en er is niets nieuws onder de zon.
Zegt men van iets : “Kijk, dat is nieuw!”
dan heeft het al eerder bestaan
in de eeuwen, die vóór ons geweest zijn.
Aan de mensen van vroeger dacht men niet meer
en evenmin blijft een volgend geslacht in herinnering
bij hen die weer later komen.

TUSSENZANG       Ps. 90(89), 3-4, 5-6, 12-13, 14, 17

Gij, Heer, zijt steeds onze toevlucht geweest
voor ieder geslacht opnieuw.

Wat sterfelijk is vergaat weer tot stof,
Gij zegt : keer terug, kind van mensen !.
Voor U zijn duizend jaren één dag,
als gisteren dat al voorbij is,
een uur van slaap in de nacht.

Ons leven breekt af als een droom in de ochtend,
kortstondig is het als gras op het veld.
Des morgens ontkiemt het en schiet het op,
des avonds is het verwelkt.

Leer ons onze dagen naar waarde te schatten
en zo te komen tot wijsheid van hart.
Laat af, Heer, hoe lang nog pijnigt Gij ons ?
wees toch uw dienaars genadig.

Verleen ons van nu af uw rijkste zegen
en laat heel ons leven gelukkig zijn.
Uw zegen, Heer God, moge over ons waken,
bestuur onze handen bij al wat zij doen.

ALLELUIA     Hebr. 4, 12

Alleluia.
Het woord van God is levend en krachtig,
en het dringt door tot het raakpunt van ziel en geest.
Alleluia.

EVANGELIE       Lc. 9, 7-9
Herodes zei : Johannes heb ik onthoofd.
Wie kan dat zijn over wie ik dergelijke verhalen hoor ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd hoorde de viervorst Herodes alles wat Jezus deed
en hij wist niet wat hij ervan moest denken.
Sommigen immers zeiden : “Johannes is verrezen uit de doden”;
anderen : “Elia is verschenen”;
en weer anderen : “een van de oude profeten is opgestaan”.
Maar Herodes zei :
“Johannes heb ik onthoofd.
“Wie kan dat zijn over wie ik dergelijke verhalen hoor ?”
Hij wilde Jezus daarom te zien krijgen.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

180. Men kan niet denken aan uniforme recepten, omdat er specifieke problemen en beperkingen van ieder land en iedere streek zijn. Weliswaar kan ook politiek realisme vragen om overgangsmaatregelen en overgangstechnologieën, mits ze maar gepaard gaan met planning en een accepteren van geleidelijke bindende verplichtingen, maar tegelijkertijd is er altijd op nationaal en lokaal niveau veel te doen, bijvoorbeeld het bevorderen van vormen van energiebesparing. Dat impliceert het begunstigen van industriële productiewijzen met de grootste doelmatigheid op het gebied van energieverbruik en een geringer verbruik van grondstoffen, waarbij producten die vanuit energieoogpunt bezien weinig doelmatig of meer vervuilend zijn, uit de markt worden gehaald. Wij kunnen hier ook een goed beheer van het vervoer of bouw- en verbouwingstechnieken bij gebouwen vermelden die het energieverbruik en de vervuiling terugdringen. Anderzijds kan de lokale politiek zich richten op een verandering in de consumptie, de ontwikkeling van een afval- en recyclingeconomie, op de bescherming van bepaalde soorten en de programmering van een gediversifieerde landbouw met een wisselbouw van culturen. Het is mogelijk een verbetering op landbouwgebied van de arme streken te begunstigen door middel van investeringen in de rurale infrastructuren, in de organisatie van de lokale of nationale markt, in irrigatiesystemen, in de ontwikkeling van houdbare landbouwtechnieken. Men kan vormen van samenwerking en gemeenschappelijke organisatie faciliteren die de belangen van de kleine producenten beschermen en lokale ecosystemen behoeden voor plundering. Er is veel wat men kan doen!

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: