http://kerkengeloof.wordpress.com

Zesentwintigste zondag door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Openingswoord

Als christenen zoeken we inzicht in wat God verlangt,
we proberen te onderscheiden wat zijn wil is over ons.
Dat is niet altijd eenvoudig,
want Gods wegen en plannen
kunnen wij niet helemaal doorgronden.
Wat we wél weten is dat Gods drijfveer liefde is.
Zo heeft Jezus ons God getoond:
een totale liefde waar wij terecht op kunnen vertrouwen.
God verlangt dat wij ons naar die liefde richten,
ons tot die liefde bekeren.
Wat vanuit die liefde groeit, ontstaat en gebeurt,
zal ons dichter bij God brengen en bij zijn wil.
Laten wij vanuit dat verlangen hier samen zijn
rond het woord en de tafel van de Heer.

EERSTE LEZING          Ez. 18, 25-28

Als de boosdoener zich van zijn boze daden afkeert, zal hij in leven blijven.

Uit de profeet Ezechiël

Dit zegt de Heer:

“Gij beweert: De weg van de Heer is niet recht!
“Huis van Israël, luister toch!
“Zou het werkelijk mijn weg zijn, die niet recht is?
“Zijn niet veeleer uw eigen wegen niet recht?
“Als een rechtvaardige zich van zijn rechtvaardigheid afkeert
en kwaad gaat doen,
dan zal hij daaraan sterven,
sterven om het kwaad dat hij gedaan heeft.

“En als de boosdoener
zich van zijn boze daden afkeert
en gaat handelen naar rechtschapenheid en deugd,
dan zal hij in leven blijven.
“Als hij tot inzicht komt
en zich afkeert van zijn slechte daden,
dan blijft hij zeker leven,
dan zal hij niet sterven.”

Antwoordpsalm    Ps. 25(24), 4bc-5, 6-7, 8-9

Keervers
Gedenk uw barmhartigheid, Heer.

Leer mij uw paden kennen.
Leid mij volgens uw woord,
want Gij zijt mijn God en Verlosser.
Op U stel ik altijd mijn hoop.

Gedenk, uw barmhartigheid, Heer,
uw altijd geschonken ontferming.
Herinner U niet het kwaad van mijn jeugd,
maar denk aan mij met erbarmen.

De Heer is goed en rechtschapen,
daarom wijst Hij zondaars de weg.
Hij leidt de geringe langs eerzame paden,
Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen.

TWEEDE  LEZING     Fil. 2, 1-11 of 1-5
Die gezindheid moet onder u heersen welke Christus Jezus bezielde.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi

Broeders en zusters,

Als vermaning in Christus en liefdevolle bemoediging
iets vermogen,
als gemeenschap van Geest,
als hartelijkheid en mededogen u iets zeggen,
maakt dan mijn vreugde volkomen
door uw eenheid van denken,
uw eenheid in de liefde,
uw saamhorigheid en eensgezindheid.
Geeft niet toe aan partijzucht en ijdelheid,
maar acht in ootmoed de ander hoger dan uzelf.
Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen,
maar liever die van zijn naasten.
Die gezindheid moet onder u heersen
die ook Christus Jezus bezielde:

Hij die bestond in goddelijke majesteit,
heeft zich niet willen vastklampen
aan de gelijkheid met God.
Hij heeft zichzelf ontledigd
en het bestaan van een slaaf op zich genomen.
Hij is aan de mensen gelijk geworden.
En als mens verschenen
heeft Hij zich vernederd
door gehoorzaam te worden tot de dood,
tot de dood aan een kruis.
Daarom heeft God Hem hoog verheven
en Hem de naam verleend
die boven alle namen is.
Opdat bij het noemen van zijn naam
zich iedere knie zou buigen
in de hemel, op aarde en onder de aarde,
en iedere tong zou belijden
tot eer van God, de Vader:
Jezus Christus is de Heer.

Vers voor het evangelie       Joh. 10, 27

Alleluia.
Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer,
en Ik ken ze en zij volgen Mij.
Alleluia.

EVANGELIE            Mt. 21, 28-32

Hij kreeg spijt en ging toch. Tollenaars en ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij het Rijk Gods binnen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus
tot de hogepriesters en de oudsten van het volk:

“Wat denkt ge van het volgende?
“Een man had twee zonen.
“Hij ging naar de eerste toe en zei:
Mijn zoon, ga vandaag werken in mijn wijngaard.
“Goed vader – antwoordde deze – maar hij deed het niet.
“Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde.
“Deze antwoordde: Neen, ik wil niet;
maar later kreeg hij spijt en ging toch.
“Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?”

Zij antwoordden:
“De laatste”.

Toen zei Jezus hun:
“Voorwaar, Ik zeg u:
de tollenaars en ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij
het Rijk Gods binnen.
“Johannes kwam tot u en beoefende de gerechtigheid;
toch hebt gij hem geen geloof geschonken,
terwijl de tollenaars en ontuchtige vrouwen
hem wel geloof schonken.
“Maar zelfs nadat ge dit hadt gezien,
zijt ge toch niet tot inkeer gekomen
en hebt ge hem geen geloof geschonken.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

183. Een studie van het milieueffect zou niet moeten komen na de uitwerking van een productieplan of welke politiek, welk plan of programma dan ook. Zij moet vanaf het begin worden opgenomen en uitgewerkt op een interdisciplinaire, transparante en van iedere economische en politieke druk onafhankelijke wijze. Zij moet worden verbonden met een analyse van de arbeidsomstandigheden en de mogelijke effecten op de fysieke en geestelijke gezondheid van mensen, op de lokale economie en op de veiligheid. De economische resultaten zal men zo op een meer realistische wijze kunnen voorzien, rekening houdend met de mogelijke scenario’s en eventueel vooruitlopend op de noodzaak van een grotere investering om ongewenste en corrigeerbare effecten op te lossen. Het is altijd noodzakelijk toestemming te krijgen van de verschillende maatschappelijke actoren die verschillende perspectieven, oplossingen en alternatieven kunnen aandragen. Maar in het debat moeten de bewoners een bevoorrechte plaats hebben: zij stellen zich de vragen over wat zij voor zich en hun eigen kinderen willen, en zij kunnen de doeleinden in aanmerking nemen die het onmiddellijke economische belang overstijgen. Men moet van het idee van “ingrepen” in het milieu afstappen om plaats te maken voor een politiek waarover door alle betrokken partijen wordt nagedacht en gedebatteerd. Deelname vereist dat allen adequaat worden geïnformeerd over de verschillende aspecten en de verschillende risico’s en mogelijkheden, en beperkt zich niet tot een beslissing aan het begin over een project, maar houdt ook controle en constante monitoring in. Er is behoefte aan eerlijkheid en waarheid in de wetenschappelijke en politieke discussies zonder dat men zich ertoe beperkt in aanmerking te nemen wat er wel of niet door de wetgeving wordt toegestaan.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: