Maandag – H. Wenceslaus, mrt. – HH. Laurentius Ruiz en gez., mrt.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging

Net zoals Prediker worstelt Job met de schijnbare absurditeit van het chaotisch menselijk bestaan. De traditionele vergeldingsleer binnen dit aards bestaan doet het niet langer. Er zit een geweldige vaart in het begin van dit verhaal: ik alleen…ik ,alleen…. Het is een meesterwerk van oosterse vertelkunst.

EERSTE LEZING       Job 1,6-22

Het was de Heer die gaf, het was de Heer die nam,
gezegend zij zijn Naam.

Uit het Boek Job

Het gebeurde op zekere dag,
dat de boden des Heren voor God verschenen,
en ook de Satan was in hun midden.
Toen sprak de Heer tot Satan :
“Waar kom je nu vandaan ?”
De Satan gaf de Heer ten antwoord :
“Ik heb rondgezworven op de aarde en er heen en weer getrokken.”
Toen sprak de Heer tot Satan :
“Heb je soms ook mijn dienaar Job gezien
en bemerkt dat niemand op aarde is zoals hij,
een zeer onberispelijk en rechtschapen man
die God vreest en afschuw heeft van het kwaad ?”
De Satan antwoordde :
“Is Job dan soms voor niets godvrezend ?
“Hebt U niet zelf hem en zijn huis beschermd
en alles wat hij heeft, omgeven met een haag ?
“Hebt U niet al zijn werk gezegend,
en overstroomt zijn kudde niet het land ?
“Maar steek eens uw hand uit
en tref hem in al wat hij heeft ;
dan vervloekt hij U in het aangezicht.”
Toen sprak de Heer tot Satan :
“Welaan dan, alles wat hij heeft, is in je hand !
“Maar raak niet aan hemzelf!”
Toen ging de Satan weg van het aanschijn van de Heer.
En op een dag gebeurde het
dat al de zonen en de dochters
in het huis van de oudste broer een maaltijd hielden ;
toen kwam bij Job een bode die zei :
“Uw ossen waren aan het ploegen,
de ezelinnen graasden dicht daarbij;
toen vielen de Sabeeërs binnen,
ze roofden al het vee
en hebben al uw knechten met het zwaard gedood ;
ik alleen ben ontkomen en meld u dit.”
Terwijl hij sprak kwam er een tweede bode en zei :
“Het vuur van God sloeg uit de hemel,
verbrandde en verteerde de schapen en de herders ;
ik alleen ben ontkomen en meld u dit.”
Terwijl hij sprak kwam daar een ander en zei :
“De Chaldeeën hadden drie benden gevormd,
overvielen de kamelen en roofden ze ;
de knechten hebben zij neergeslagen
met de scherpte van het zwaard ;
ik alleen ben ontkomen en meld u dit.”
Terwijl hij sprak kwam daar nog een ander en zei :
“Uw zonen en dochters zaten te eten en te drinken
in het huis van de oudste broer ;
en zie, toen kwam daar een zware storm uit de woestijn
die het huis aan de vier hoeken heeft aangepakt ;
het huis is ingestort boven de jonge mensen,
en zij zijn omgekomen ;
ik alleen ben ontkomen en meld u dit.”
Toen stond Job op, scheurde zijn gewaad en schoor zijn hoofd ;
hij wierp zich op de grond en bad aldus :
“Naakt ben ik uit de moederschoot gekomen
en naakt keer ik daar weer terug ;
het was de Heer die gaf, het was de Heer die nam,
gezegend zij zijn Naam.”
Bij al die slagen zondigde Job niet
en hij sprak tegen God geen dwaze woorden.

TUSSENZANG      Ps. 17(16), 1, 2-3, 6-7

Nu roep ik U aan, Heer, want Gij zult mij verhoren,
wend dus uw oor naar mij, hoor naar mijn stem.

Luister, Heer, want mijn zaak is rechtvaardig,
let op mijn luid geroep.
Wil mijn gebed aanhoren ;
mijn lippen bedriegen U niet.

Mijn oordeel verwacht ik van U,
uw ogen zien wat mij toekomt.
Zie in mijn hart, ga mij na in de nacht,
of stel mij met vuur op de proef :
Gij vindt geen onrecht in mij.

Nu roep ik U aan, want Gij zult mij verhoren ;
wend dus uw oor naar mij, hoor naar mijn stem.
Toon mij de grootheid van uw erbarmen,
redder van ieder die vlucht in uw hand.

ALLELUIA      Ps. 24(25), 4c, 5a

Alleluia.
Leer mij uw paden kennen, Heer;
leid mij volgens uw woord.
Alleluia.

EVANGELIE           Lc. 9, 46-50

Wie de kleinste is onder u allen, die is de grootste.

 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
In die tijd kregen de leerlingen van Jezus woorden over de vraag
wie van hen wel de grootste was.
Maar Jezus die wist wat zij dachten
nam een kind, zette het naast zich en sprak tot hen:
“Wie dit kind opneemt in mijn Naam neemt Mij op;
en wie Mij opneemt, neemt Hem op die Mij gezonden heeft.
Wie dus de kleinste is onder u allen, die is de grootste.”
Nu nam Johannes het woord en zei:
“Meester, we hebben iemand in uw Naam duivels zien uitdrijven
en we hebben getracht het hem te beletten
omdat hij niet een van uw volgelingen is, zoals wij.”
Maar Jezus zei tot hem:
“Belet het hem niet.
Want wie niet tegen u is, is voor u.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

184. Wanneer er eventuele risico’s voor het milieu opdoemen die het huidige en toekomstige algemeen welzijn raken, vraagt deze situatie “dat de beslissingen worden gebaseerd op een vergelijking tussen te voorspellen risico’s en voordelen voor iedere mogelijke alternatieve keuze”. Dit geldt vooral, als een project een toename kan betekenen in de exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen, de emissies en lozingen, in de productie van afval, ofwel een aanzienlijke verandering van het landschap, in de habitat van beschermde soorten of in een publieke ruimte. Sommige projecten, die niet door een nauwkeurige analyse worden ondersteund, kunnen de levenskwaliteit van een plaats ten diepste aantasten door onderling verschillende aspecten zoals bijvoorbeeld een niet voorziene akoestische vervuiling, een beperking van het zicht, het verlies van culturele waarden, de effecten van het gebruik van kernenergie. De consumptiecultuur, die de voorkeur geeft aan de korte termijn en aan het privébelang, kan te snelle procedures opeisen of het achterhouden van informatie toestaan.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: