Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging

Veel mensen beschouwen engelen als religieuze sprookjesfiguren: goede feeën die redding brengen als alles vast zit, speelse elfjes die de dagelijkse sleur wat opvrolijken. Zo plaatsen zij de engelen in de schemer van de legende. Toch zijn engelen, als beschermende figuren, een vast bijbels gegeven. Aan hen voorbijgaan is een teken van inconsequent geloof. Wij geloven Jezus graag wanneer Hij zegt:’ Benadeel niemand, wees rechtvaardig, bemin je naaste’. Het maakt immers onze volwassen wereld leefbaar. Maar ongelovig halen we de schouders op bij de woorden: ‘Om echt te geloven moet je worden als kinderen wiens engelen voor de troon van de Vader staan’. (Uit het Missaal voor weekdagen en heiligenvieringen)

EERSTE LEZING     Dan. 7, 9-10.13-14

Duizendmaal duizenden dienden Hem.

Uit de Profeet Daniël

In mijn visioen zag ik dat er tronen werden geplaatst
en dat een hoogbejaarde zich neerzette.
Zijn gewaad was wit als sneeuw
en zijn hoofdhaar blank als wol.
Zijn troon bestond uit vlammen,
de wielen ervan uit laaiend vuur.
Een stroom van vuur welde op
en vloeide voor Hem uit.
Duizendmaal duizenden dienden Hem
en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor Hem.
Het gerechtshof zette zich neer
en de boeken werden geopend.
In mijn nachtelijk visioen zag ik met de wolken des hemels
iemand aankomen die op een mens geleek.
Hij ging naar de hoogbejaarde en werd voor Hem geleid.
Toen werd Hem heerschappij gegeven,
luister en koninklijke macht ;
alle volken, stammen en talen brachten Hem hun hulde.
Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij
die nooit vergaat,
zijn koninkrijk gaat nooit te gronde.

TUSSENZANG      Ps. 138(137), 1-2a, 2b-3, 4-5

Ik zing voor U, Heer, en alle hemelmachten.

U wil ik prijzen, Heer, uit heel mijn hart,
omdat Gij naar mijn bidden hebt geluisterd.
Ik zing voor U en alle hemelmachten
en werp mij neer, gebogen naar uw heiligdom.

U prijs ik om uw goedheid en uw trouw,
want uw belofte hebt Gij mateloos vervuld.
Wanneer ik tot U riep hebt Gij mij steeds verhoord,
Gij hebt mij altijd nieuwe moed gegeven.

U zullen alle koningen der aarde eren
wanneer zij horen wat Gij tot hen zegt.
Ook zij zullen de daden van de Heer bezingen :
ja waarlijk, machtig is de grootheid van de Heer.

ALLELUIA    Ps. 103(102), 21

Alleluia.
Verheerlijkt de Heer, al zijn legerscharen,
trouwe knechtendie doen wat Hij wil.
Alleluia.

EVANGELIE        Joh. 1, 47-51

Gij zult de hemel open zien
en de engelen Gods zien opstijgen en neerdalen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zag Jezus Natanaël naar zich toekomen
en zei, doelend op hem :
“Dat is waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is !”
Natanaël zei tot Hem :
“Hoe kent Gij mij?”
Jezus gaf hem ten antwoord :
“Voordat Fipippus u riep
zag Ik u onder de vijgeboom zitten.”
Toen zei Natanaël tot Hem :
“Rabbi,
Gij zijt de Zoon Gods,
Gij zijt de Koning van Israël.”
Jezus antwoordde :
“Omdat Ik u zei dat Ik u onder de vijgeboom zag gelooft ge?
“Gij zult grotere dingen zien dan deze.”
En Hij voegde er aan toe :
“Voorwaar, voorwaar, ik zeg u :
gij zult de hemel open zien
en de engelen Gods zien opstijgen en neerdalen
in dienst van de Mensenzoon.”

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

185.  Bij iedere discussie betreffende een ondernemersinitiatief zou men een reeks vragen moeten stellen om te kunnen onderscheiden of het tot een werkelijke integrale ontwikkeling leidt: met wat voor doel? waarom? waar? hoe? op wie is het gericht? wat zijn de risico’s? tot welke prijs? wie betaalt de kosten en hoe zal hij dat doen? Bij dit onderzoek zijn er kwesties  die voorrang moeten hebben. Wij weten bijvoorbeeld dat water een schaarse en onontbeerlijke hulpbron is, bovendien is het een fundamenteel recht dat het uitoefenen van andere mensenrechten conditioneert. Dit staat buiten kijf en overstijgt iedere analyse van ieder milieueffect op een streek.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling