Woensdag – H. Hiëronymus, pr. en krkl.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging

De vrienden van Job argumenteren dat zo’n beproeving onmogelijk een onschuldig man kan treffen. Job pleit onschuldig maar dit brengt hem in een onmogelijke positie tegenover God. ‘Al sta ik in mijn recht, ik heb geen verweer’. Is Gods recht het recht van de sterkste? In elk geval is zijn macht in de natuur overweldigend. Wie kan tegen Hem iets beginnen? Hij luistert niet. Deze gedurfde wijze van spreken toont voldoende aan hoe diep het boek Job met deze problematiek worstelt.

EERSTE LEZING         Job 9, 1-12.14-16

Tegenover God staat niemand in zijn recht, geen mens.

Uit het Boek Job

Zo luidde het antwoord van Job aan zijn vrienden :
“Ja, ik weet het, je hebt gelijk ;
tegenover God staat niemand in zijn recht, geen mens.
“Treed je met Hem in het geding,
duizend tegen één dat je geen verweer hebt.
“Zo wijs is Hij en zo sterk
dat niemand Hem ongestraft kan blijven weerstaan.
“Bergen rukt Hij van hun plaats en ze weten het niet ;
in zijn toorn stoot Hij ze omver.
“Hij schudt de aarde : ze trilt,
ze wankelt op haar zuilen.
“Hij beveelt de zon en ze komt niet meer op,
Hij dekt de sterren af en ze schijnen niet meer.
“Hij, en Hij alleen spant het hemelgewelf,
legt de geweldige zee aan zijn voeten.
“Hij schiep de Grote Beer en Orion,
de Plejaden en de sterren van het zuiden.
“Grote, ondoorgrondelijke dingen brengt Hij tot stand,
wonderen ontelbaar.
“Hij gaat voorbij, en ik zie Hem niet,
glipt langs mij heen, en ik merk het niet eens.
“Wanneer Hij toeslaat, wie zal het beletten ?
“Wie zal zeggen : wat doet Gij daar ?
“Hoe kan ik tegen Hem in het krijt treden,
naar voren brengen wat ik wil ?
“Al sta ik in mijn recht, ik heb geen verweer ;
ik kan mijn rechter slechts smeken om genade.
“Maar Hij luistert niet eens naar mijn roepen,
al weet ik zeker dat Hij me hoort.”

TUSSENZANG    Ps. 88(87), 1abc-11, 12-13, 14-15

Laat mijn bede doordringen tot U, Heer.

Elke dag, Heer, roep ik om erbarmen,
strek mijn handen smekend naar U uit.
Doet Gij wonderen voor wie gestorven zijn ?
Staan er doden op om U te loven ?

Wordt uw goedheid in het graf geprezen ?
Wordt uw trouw ook in het dodenrijk erkend ?
Ziet men in het land der duisternis uw werken ?
Aan de oevers der vergetelheid uw gunst ?

Toch zal ik U blijven roepen, Heer,
elke morgen kom ik met mijn bede.
Waarom, Heer, verstoot gij mij steeds weer,
blijft Gij uw gelaat voor mij verbergen ?

ALLELUIA      Ps. 111(110), 8ab

Alleluia.
Het werk van de Heer is goed en betrouwbaar,
al wat Hij besluit, staat onwrikbaar vast.
Alleluia.

EVANGELIE         Lc. 9, 57-62

Ik zal U volgen, waar Gij ook heen gaat.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei iemand tot Jezus :
“Ik zal U volgen, waar Gij ook heen gaat.”
Jezus sprak tot hem :
“De vossen hebben holen en de vogels hun nesten,
maar de Mensenzoon
heeft niets waar Hij zijn hoofd op kan laten rusten.”
Tot een ander sprak Hij :
“Volg Mij.”
Deze vroeg :
“Heer,
laat mij eerst teruggaan om mijn vader te begraven.”
Jezus zei tot hem :
“Laat de doden hun doden begraven ;
maar gij,
ga heen en verkondig het Rijk Gods.”
Weer een ander zei :
“Ik zal U volgen Heer,
maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten.”
Tot hem sprak Jezus :
“Wie de hand aan de ploeg slaat
maar omziet naar wat achter hem ligt,
is ongeschikt voor het Rijk Gods.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

186. In de verklaring van Rio van 1992 stelt men dat “daar waar er een dreiging is van ernstige of onomkeerbare schade, het ontbreken van volledige wetenschappelijke zekerheid niet een reden (zal) mogen zijn om het toepassen van efficiënte maatregelen te vertragen die milieuschade verhindert”. Deze voorzorgsmaatregelen maakt de bescherming van de zwaksten mogelijk, die over weinig middelen beschikken om zich te verdedigen. Als objectieve informatie ertoe leidt ernstige en onomkeerbare schade te voorzien, ook al zou er geen onbetwistbaar bewijs zijn, dan zou ieder project moeten worden stopgezet of gewijzigd. Zo wordt de bewijslast omgekeerd, daar het in deze gevallen noodzakelijk is een objectief en beslissend bewijs te leveren dat de voorgestelde activiteit geen ernstige schade aan het milieu en allen die daarin wonen, zal toebrengen.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: