http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag – H. Teresia van Lisieux, mgd. en krkl.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
Wat er nog te doen blijft is: verzaken aan onszelf. Deze onthechting en deze innerlijke strijd zijn zeer hard. We zijn immers zo nauw verbonden met onszelf en we zien onszelf zo graag. Wij moeten onze genegenheid afwenden van beuzelachtigheden en ons richten op het onvergankelijke . . .Zelfs in hele kleine zaken is zorgzaamheid nodig. Zodra onze neiging naar iets uitgaat en wij ons best doen dit uit onze gedachten te verwijderen om onze aandacht weer op God te richten, komt zijne Majesteit ons te hulp. (Teresia van Lisieux)

EERSTE LEZING      Job 19, 21-27
Ik ben er zeker van : mijn verdediger leeft.

Uit het Boek Job

In die dagen sprak Job aldus :

“Vrienden, hebt medelijden met mij
want de hand van God heeft mij geslagen.
“Waarom mij vervolgen zoals God?
“Waarom mijn vege lijf niet met rust gelaten?
“Ach, werden mijn woorden maar opgetekend,
ergens in vastgelegd,
door een ijzeren stift in een rotssteen gedreven
met lood gevuld – tot blijvend getuigenis.
“Want ik weet : ik ben er zeker van :
mijn verdediger leeft,
op het laatst zal hij de arena binnentreden.
“En al ben ik nog zo geschonden,
ik zal God zien vanuit dit lichaam.
“Aan mijn zijde zal ik Hem zien, met eigen ogen ;
ik sterf haast van verlangen.”

TUSSENZANG      Ps. 27(26), 7-8b, 9abc, 13-14

Ik reken er nog op tijdens mijn leven
de weldaden van de Heer te ervaren.

Wil luisteren, Heer, naar mijn roepende stem,
heb medelijden en wil mij verhoren.
Tot U spreekt mijn hart, naar U zie ik op,
uw Aanschijn, Heer, tracht ik te zien.

Wil uw gelaat niet verbergen voor mij,
verstoot mij, uw dienaar, niet in uw gramschap,
want Gij zijt mijn helper, verjaag mij dus niet.

Ik reken er nog op tijdens mijn leven
de weldaden van de Heer te ervaren.
Zie uit naar de Heer en houd dapper stand,
wees moedig van hart en vertrouw op de Heer.

ALLELUIA       Ps 119(118)

Alleluia.
Leid mij op de weg van uw bevelen, Heer,
dan zal ik uw daden indachtig zijn.
Alleluia.

EVANGELIE         Lc. 10, 1-12
Laat uw eerste woord zijn : Vrede aan dit huis !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd wees de Heer twee en zeventig leerlingen aan
en zond hen twee aan twee voor zich uit
naar alle steden en plaatsen
waarheen Hijzelf van plan was te gaan.
Hij sprak tot hen:
De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig.
Vraagt daarom de Heer van de oogst
arbeiders te sturen om te oogsten.
Gaat dan,
maar zie, Ik zend u als lammeren tussen wolven.
Neemt geen beurs mee, geen reiszak, geen schoeisel
en groet niemand onderweg.
Laat in welk huis gij ook binnengaat uw eerste woord zijn:
Vrede aan dit huis!
Woont daar een vredelievend mens,
dan zal uw vrede op hem rusten;
zo niet, dan zal hij op u terugkeren.
Blijft in dat huis en eet en drinkt wat zij u aanbieden;
want de arbeider is zijn loon waard.
Gaat niet van het ene huis naar het andere.
In elke stad waar ge binnengaat en ontvangen wordt,
eet wat u wordt voorgezet, geneest de zieken die er zijn
en zegt tot hen: Het Rijk Gods is u nabij.
In elke stad waar ge binnengaat en niet ontvangen wordt,
trekt daar door de straten en zegt:
Zelfs het stof uit uw stad dat aan onze voeten kleeft
schudden wij tegen u af.
Maar weet dit wel: Het Rijk Gods is nabij,
Ik zeg u: Op die dag zal het voor de mensen van Sodom
draaglijker zijn dan voor die stad.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

187. Dit betekent niet dat men zich tegen iedere technologische vernieuwing verzet die het mogelijk maakt de kwaliteit van leven van een bevolking te verbeteren. Maar het moet in ieder geval vaststaan dat rendement niet het enige criterium mag zijn dat men voor ogen moet houden en dat op het ogenblik dat in de informatie nieuwe inzichten naar voren komen, en met deelname van alle betrokken partijen een nieuwe beoordeling zou moeten zijn. Het resultaat van de discussie zal de beslissing kunnen zijn om niet verder te gaan met een project, maar het zou ook een wijziging of de uitwerking van alternatieve voorstellen kunnen zijn.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: