Vrijdag – HH. Engelbewaarders

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
Er wordt vandaag veel over engelen geschreven. In vergelijking met sommige, soms zeer fantasierijke auteurs, die de soorten engelen gedetailleerd beschrijven, lijken de schriftlezingen vandaag wel zeer discreet. Wat vooral in de verf wordt gezet is het geloof dat God ons in de engelen zijn liefdevolle bescherming en nabijheid laat kennen. Op de weg door de woestijn van het leven wil God zijn kinderen nabij blijven, hen beschermen en leiden. Iedereen die op deze tocht Gods gelaat weerspiegelt, kan een engel zijn in menselijke gedaante.

EERSTE LEZING             Ex. 23, 20-23a

Mijn engel zal voor u uitgaan.

Uit het Boek Exodus

Zo spreekt de Heer :
“Zie, Ik zend mijn engel voor u uit
om u onderweg te beschermen
en u te brengen naar de plaats die Ik heb vastgesteld.
“Heb aandacht voor hem en luister naar zijn woord.
“Kom niet tegen hem in opstand,
want hij zou uw verzet niet vergeven.
“In hem immers is mijn naam tegenwoordig.
“Als gij gehoorzaamt aan zijn woord
en doet wat Ik u zeg,
dan ben Ik de vijand van uw vijanden,
de verdrukker van uw verdrukkers.
“Mijn engel zal voor u uitgaan.”

TUSSENZANG        Ps. 91(90), 1-2, 3-5a, 5b-6, 10-11

De Heer heeft zijn engelen last gegeven
op al uw wegen u te bewaken.

Gij die de bescherming geniet van de Allerhoogste
en die in de schaduw van de Almachtige woont,
voor u is de Heer : mijn toevlucht mijn burcht,
mijn God, op wie ik vertrouw.

Want Hij maakt u los uit de strik van de jagers,
Hij redt u uit doodsgevaar.
Hij zal u met zijn vleugels beschermen,
onder zijn wieken vindt gij een toevlucht,
zijn trouw is uw pantser en schild.

Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen,
geen pijl bij klaarlichte dag ;
geen ziekte die sluipt in de duisternis,
geen kwaal in de gloeiende zon.

Het kwaad zal u niet bereiken,
de ramp blijft ver van uw tent.
Hij heeft zijn engelen last gegeveh
op al uw wegen u te bewaken.

ALLELUIA                   Ps. 103(102), 21

Alleluia.
Verheerlijkt de Heer, al zijn legerscharen,
trouwe knechten die doet wat Hij wil;
Alleluia.

EVANGELIE              Mt. 18, 1-5.10

Zij hebben engelen,
en deze aanschouwen voortdurend het aangezicht

van mijn Vader die in de hemel is.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd richtten de leerlingen tot Jezus de vraag :
“Wie is nu wel de grootste in het Rijk der hemelen?”
Hij riep een klein kind,
zette het in hun midden en zei :
“Voorwaar, Ik zeg u :
als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen,
zult gij het Rijk der hemelen zeker niet binnengaan.
Wie dus zichzelf gering acht zoals dit kind,
is de grootste in het Rijk der hemelen.
“En wie in mijn Naam zulk een kind opneemt
neemt Mij op.
“Hoedt u er voor een van deze kleinen te minachten,
want Ik zeg u :
zij hebben engelen in de hemel
en dezen aanschouwen voortdurend
het aangezicht van mijn Vader die in de hemel is.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

188. Er zijn discussies over kwesties betreffende het milieu waarbij het moeilijk is tot een consensus te komen. Ik beklemtoon nogmaals dat de Kerk niet pretendeert wetenschappelijke vragen te beslechten, noch de plaats van de politiek wil innemen, maar ik nodig uit tot een eerlijk en transparant debat, opdat uitzonderlijke behoeften of ideologieën het algemeen welzijn niet schaden.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: