Zaterdag in de zesentwintigste week

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging

Brengt het einde van het boek Job – na de lezing van gisteren – geen anticlimax? Een happy end zoals in een minder goede Amerikaanse film? Misschien wordt de vraag opgelost als we de bijbel openslaan. Het begin en het einde van het boek zijn in proza geschreven. Wellicht een heel oud verhaal (raamverhaal). Als men begin en einde na elkaar leest, heeft men de traditionele opvatting. Job wordt beproefd, Job onderwerpt zich, Job wordt in dit leven beloond. Het lange tussengedeelte is poëzie en verschilt in taal, stijl en inhoud van de prozatekst. Wellicht is dit een later ingelaste tekst van een auteur die heel ernstig worstelt met de traditionele leer en het mysterie van Gods beleid wil peilen.

EERSTE LEZING         Job 42, 1-3.5-6.12-17

Nù hebben mijn ogen U aanschouwd.
Daarom herroep ik mijn woorden.

Uit het Boek Job

Toen gebeurde het
dat Job aan de Heer het volgende antwoord gaf :
“Ik heb erkend, dat Gij alle macht hebt ;
niets wat Gij wilt, wordt U geweigerd.
“Daarom sprak ik in domheid,
over dingen, te wonderbaar voor mijn begrip.
“Van horen zeggen had ik over U gehoord ;
“Daarom herroep ik mijn woorden en doe ik boete in stof en as.”

Toen zegende de Heer Job, meer nog dan tevoren,
en hij kreeg veertienduizend schapen,
duizend koppel runderen en duizend ezelinnen.
Hij kreeg ook zeven zonen en drie dochters.
De eerste noemde hij Jemina,
de tweede Kesia en de derde Keren-Happuk.
Er waren in het hele land geen vrouwen te vinden,
zo mooi als de dochters van Job,
en hun vader gaf hun een erfdeel evenals aan haar broers.

Daarna leefde Job nog honderdveertig jaar,
en hij zag zijn kinderen en kleinkinderen
tot in het vierde geslacht.
Toen stierf Job, hoogbejaard en levensmoe.

TUSSENZANG   Ps. 119(118), 66, 71, 75, 91, 125, 130

Laat voor uw dienaar uw Aangezicht stralen, Heer.

Verleen mij dan inzicht en wijsheid,
want op uw geboden stel ik mijn hoop.

De kwelling was mij een weldaad :
zo leerde ik wat Gij beschikt.

Rechtvaardig is wat Gij bepaalt, Heer, ik weet het,
Gij hebt mij terecht gestraft.

Zoals Gij bepaald hebt, zo is het voor immer,
want al wat bestaat dient U.

Uw dienaar ben ik, geef mij verstand
om wat Gij verordent te kennen.

De uitleg van uw woorden geeft klaarheid,
schenkt wijsheid aan wie onervaren is.

ALLELUIA           Ps. 130(129), 5

Alleluia.
Op de Heer stel ik mijn hoop,
op zijn woord vertrouw ik.
Alleluia.

EVANGELIE       Lc. 10, 17-24

Verheugt u omdat uw namen staan opgetekend in de hemel.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd keerden de tweeënzeventig leerlingen
vol blijdschap terug en zeiden :
“Heer, zelfs de duivels
onderwerpen zich aan ons door uw Naam.”
Jezus zei hun :
“Ik zag de satan als een bliksemstraal uit de hemel vallen.
“Ik heb u macht gegeven
op slangen en schorpioenen te treden,
te heersen over heel de kracht van de vijand ;
en niets zal u kunnen schaden.
“Toch moet ge u niet verheugen over het feit
dat de duivels aan u onderworpen zijn,
maar verheugt u
omdat uw namen staan opgetekend in de hemel.”
Op dat uur jubelde Hij het uit, vervuld van de heilige Geest,
en Hij sprak :
“Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt
voor wijzen en verstandigen,
maar ze hebt geopenbaard aan kinderen.
“Ja, Vader,
zo heeft het U behaagd.

“Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven.
“Niemand weet wie de Zoon is tenzij de Vader ;
en wie de Vader is tenzij de Zoon
en hij aan wie de Zoon Hem wil openbaren.”
Daarop keerde Hij zich naar zijn leerlingen afzonderlijk
en Hij zei tot hen :
“Gelukkig de ogen die zien wat gij ziet.
“Ik zeg u :
Vele profeten en koningen verlangden te zien wat gij ziet
maar zij hebben het niet gezien;
en te horen wat gij hoort
maar zij hebben het niet gehoord.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

IV. Polkitiek en economie in dialoog voor een volle menselijke ontplooiing

189. De politiek moet zich niet aan de economie onderwerpen en deze moet zich niet onderwerpen aan de voorschriften en het op efficiëntie gerichte paradigma van de technocratie. Wanneer wij denken aan het algemeen welzijn, hebben wij er  vandaag onontkoombaar behoefte aan dat politiek en economie zich in dialoog vastbesloten ten dienste van het leven, vooral van het menselijk leven, stellen. Het redden van de banken ten koste van alles en daarvoor de bevolking de prijs laten betalen zonder de onwrikbare vastberadenheid het hele systeem te herzien en te hervormen, bevestigt opnieuw een absolute macht van het geld die geen toekomst heeft en alleen maar naar een lange, kostbare en schijnbare oplossing nieuwe crises zal kunnen scheppen. De financiële crisis van 2007-2008 was een gelegenheid om een nieuwe economie te ontwikkelen die meer let op de ethische principes, en voor een nieuwe reglementering van de financiële speculatieve activiteiten en van de virtuele rijkdom. Maar er is geen reactie geweest die ertoe heeft geleid opnieuw na te denken over de verouderde criteria die de wereld blijven beheersen. De productie is niet altijd rationeel en zij houdt dikwijls verband met economische variabelen die de producten een waarde toekennen die niet altijd beantwoordt aan hun werkelijke waarde. Dit bepaalt vaak een overproductie van sommige goederen met een onnodige milieubelasting, die tegelijkertijd vele regionale economieën schaadt. Een financiële zeepbel is gewoonlijk ook een productiezeepbel. Wat men niet vastberaden aanpakt, is uiteindelijk het probleem van de reële economie, zodat het mogelijk wordt dat de productie wordt gediversifieerd en verbeterd, dat de ondernemingen adequaat functioneren en dat kleine en middelgrote ondernemingen zich ontwikkelen en werk scheppen.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: