Dinsdag – H. Bruno

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

OVERWEGING
Het zijn niet de apostelen, maar God zelf die Paulus oproept te verkondigen. God heeft hem uitverkoren om de stap naar de heidenen te zetten, zoals eens de profeten Jesaja en Jeremia geroepen werden om in Gods naam licht voor de volken te zijn. Het is Gods genade waaraan Paulus zich onderwerpt; reeds van bij zijn geboorte was hij uitverkoren om Gods wegen te gaan. Bij onze geboorte zag God al voor zich waar en hoe wij onze roeping zouden vervullen. Staan wij daar al? Mag Hij ons helpen om ons daar te krijgen waar wij moeten zijn?

EERSTE LEZING                  Gal. 1, 13-24

God besloot zijn Zoon aan mij te openbaren
opdat ik Hem onder de heidenvolken zou verkondigen.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten

Broeders en zusters,

Gij hebt gehoord
hoe ik vroeger als Jood geleefd heb,
hoe ik de kerk van God fel vervolgde
en haar trachtte uit te roeien,
en hoe ik op het stuk van de Joodse godsdienst
velen van mijn leeftijd en mijn volk overtrof
in mijn hartstochtelijke ijver
voor de overleveringen van het voorgeslacht.
Maar toen besloot God,
die mij vanaf mijn geboorte had uitgekozen
en mij riep door zijn genade,
zijn Zoon aan mij te openbaren
opdat ik Hem onder de heidenvolken zou verkondigen.
Daarna vertrok ik meteen naar Arabië,
zonder een mens te raadplegen.
Ik ben ook niet naar Jeruzalem gegaan,
naar hen die eerder apostel waren dan ik.
Maar ik ben aanstonds vertrokken naar Arabië,
en van Arabië ben ik weer teruggekeerd naar Damascus.

Pas drie jaar later ging ik naar Jeruzalem
om met Kefas kennis te maken
en ik ben maar veertien dagen bij hem gebleven.
Van de andere apostelen heb ik niemand ontmoet
behalve Jakobus, de broeder des Heren.
Wat ik schrijf is de zuivere waarheid : God is mijn getuige.
Daarna ben ik naar Syrië en Silicië gegaan
zonder dat de gemeenten van Christus in Judea
mij persoonlijk hadden leren kennen.
Zij wisten alleen van horen zeggen :
“Hij die ons vroeger vervolgde,
verkondigt nu het geloof dat hij eerst wilde uitroeien.”
En zij verheerlijkten God om mij.

TUSSENZANG                Ps. 139(138), 1-3, 13-14, 15

Leid mij, Heer, langs beproefde paden.

Gij kent mij, heer, en Gij doorschouwt mij,
Gij ziet mij waar ik ga of sta.
Van verre kent Gij mijn gedachten,
Gij weet waarom ik bezig ben of rust.

Want wat er in mij is hebt Gij geschapen,
Gij hebt mij als een weefsel
in de moederschoot gevormd.
Ik dank U voor het wonder van mijn leven,
voor alle wonderwerken die Gij hebt gemaakt.

Gij weet ook alles wat er omgaat in mijn geest,
mijn diepste wezen is U niet verborgen.
Toen ik geheimnisvol werd voortgebracht,
mijn levensdraden in de schoot gevlochten werden.

ALLELUIA              Mt.4, 4b

Alleluia.
Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van alles wat uit de mond van God voortkomt.
Alleluia.

EVANGELIE               Lc. 10, 38-42

Marta ontving Jezus in haar woning.
Zij heeft het beste deel gekozen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd kwam Jezus in een dorp
waar een vrouw die Marta heette Hem in haar woning ontving.
Ze had een zuster, Maria die
-gezeten aan de voeten van de Heer –
luisterde naar zijn woorden.
Marta werd in beslag genomen door de drukte van het bedienen,
maar ze kwam er een ogenblik bij staan en zei :
“Heer, laat het U onverschillig
dat mijn zuster mij alleen laat bedienen ?
“Zeg haar dan dat ze mij moet helpen.”
De Heer gaf haar ten antwoord :
“Marta, Marta,
wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen.
“Slechts één ding is nodig.
“Maria heeft het beste deel gekozen
en het zal haar niet ontnomen worden.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

192. Een traject van een meer creatieve en beter georiënteerde ontwikkeling van de productie zou bijvoorbeeld de ongelijkheid kunnen corrigeren tussen een buitensporige technologische investering voor de consumptie en een schaarse investering voor het oplossen van de urgente problemen van de mensheid; het zou verstandige en winstgevende vormen van hergebruik en recycling kunnen scheppen; het zou de energie-efficiëntie van de steden kunnen verbeteren, enzovoort. De diversificatie van de productie biedt de menselijke rede zeer uitgebreide mogelijkheden om te scheppen en te vernieuwen, terwijl dit het milieu beschermt en meer werkgelegenheid schept. Dit zou een creativiteit zijn die in staat is de opnieuw de adeldom van de mens te doen bloeien, omdat het meer getuigt van waardigheid met moed en verantwoordelijkheid het verstand te gebruiken om binnen het kader van een bredere opvatting over kwaliteit van leven vormen van een houdbare en rechtvaardige ontwikkeling te vinden. Andersom getuigt het van minder waardigheid en creativiteit en van een grotere oppervlakkigheid, door te gaan met creëren van vormen van plundering van de natuur, alleen maar om nieuwe mogelijkheden voor consumptie en onmiddellijk rendement te bieden.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: