Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De geschiedenis van de jonge Kerk is het verhaal van onze huidige Kerk. Het conflict in Antiochië bedreigt de eenheid en (dus) de universaliteit van de Kerk. Wij hebben het vandaag vaak over de malaise die onze Kerk doormaakt. We kijken machteloos toe hoe er onenigheid ontstaat tussen christenen die hechten aan gebruiken uit een niet zo ver verleden en christenen die vinden dat het in en met de Kerk niet snel genoeg vooruit gaat. Denken we vandaag na over de nederigheid waarmee Paulus zoekt naar een evenwicht tussen uitersten. Beseffend dat hij een diensttaak opneemt in de Kerk, weet hij dat hij deze slechts dan kan waarmaken wanneer hij in eenheid leeft met alle anderen die een diensttaak opnemen.

EERSTE LEZING             Gal. 2, 1-2.7-14 

Zij erkenden de mij geschonken genade.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten

Broeders en zusters,

Ik ben naar Jeruzalem gegaan,
samen met Barnabas,
en ik nam ook Titus mee.
God had te kennen gegeven dat ik moest gaan.
Ik legde hun -dat wil zeggen, de mannen van aanzien –
in besloten vergadering het evangelie voor
dat ik onder de heidenen verkondig.
Ik wilde er zeker van zijn
dat ik niet voor niets had gewerkt of zou werken.

Zij, van hun kant, zagen in
dat aan mij het evangelie was toevertrouwd voor de heidenen,
juist zoals aan Petrus het evangelie was toevertrouwd
voor de Joden.
Want Hij
die Petrus gesterkt had voor het apostelschap onder de Joden,
had mij kracht gegeven om apostel te zijn bij de heidenvolken.
Zij erkenden dus de mij geschonken genade
en zij
-dat wil zeggen Jakobus, Kefas en Johannes, die steunpilaren –
reikten Barnabas en mij de hand
als teken van gemeenschap :
wij zouden naar de heidenen gaan,
zij naar de Joden.
Maar wij moesten wel hun armen blijven gedenken,
wat ik dan ook van harte gedaan heb.
Maar toen Kefas in Antiochië kwam
heb ik mij openlijk tegen hem verzet,
want het ongelijk was duidelijk aan zijn kant.
Eerst at hij gewoon met de heidenchristenen mee,
maar toen sommige mensen van Jakobus gekomen waren,
begon hij zich terug te trekken en zich afzijdig te houden
uit vrees voor de mannen van de besnijdenis.
De andere Joodse christenen deden aan dit spel mee ;
zelfs Barnabas liet zich door hun veinzerij meeslepen.
Toen ik zag dat hun gedrag
niet strookte met de waarheid van het evangelie,
zei ik tegen Kefas waar allen bij waren :
“Als jij, een geboren Jood,
leeft als een heiden en niet als een Jood,
met welk recht
kun je dan de heidenen dwingen om te leven als Joden ?”

TUSSENZANG             Ps. 116, 117(116), 1, 2

Gaat uit over de hele wereld
en verkondigt het evangelie aan heel de schepping
of : Alleluia.

Looft nu de Heer, alle naties der aarde,
huldigt de Heer, alle volken rondom.

Omdat Hij bij ons zijn goedheid getoond heeft;
de trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand.

ALLELUIA             Mt. 11, 25

Alleluia.
Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat Gij deze dingen
hebt geopenbaard aan kinderen.
Alleluia.

EVANGELIE          Lc. 11, 1-4

Heer, leer ons bidden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Op een keer was Jezus ergens aan het bidden.
Toen Hij ophield zei een van zijn leerlingen tot Hem :
“Heer,
leer ons bidden,
zoals Johannes het ook aan zijn leerlingen geleerd heeft.”
Hij sprak tot hen :
“Wanneer ge bidt, zegt dan :
Vader, uw Naam worde geheiligd,
uw Rijk kome.
“Geef ons iedere dag ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze zonden,
want ook wijzelf vergeven aan ieder die ons iets schuldig is.
“En leid ons niet in bekoring.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

193. Hoewel in sommige gevallen de duurzame ontwikkeling nieuwe vormen van groei met zich zal meebrengen, moet men in andere gevallen met het oog op een gretige en onverantwoordelijke groei die vele decennia lang heeft plaatsgevonden, er toch aan denken enigszins de pas in te houden, enkele redelijke grenzen te stellen en ook op zijn schreden terug te keren, voor het te laat is. Wij weten dat het gedrag van hen die steeds meer consumeren en verwoesten, onhoudbaar is, terwijl anderen er niet in slagen overeenkomstig de eigen menselijke waardigheid te leven. Daarom is het uur gekomen een zekere vermindering van groei in sommige delen van de wereld te accepteren en hulp te verschaffen, opdat men in andere delen op gezonde wijze kan groeien. Benedictus XVI zei dat “het noodzakelijk is dat de technologisch geavanceerde maatschappijen bereid zijn een gedrag te bevorderen dat wordt gekenmerkt door soberheid door het eigen energieverbruik te verminderen en de voorwaarden voor het gebruik ervan te verbeteren”.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling