Donderdag in de Zevenentwintigste week door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De christelijke boodschap is geen ideologie, geen grote les in moraal, geen wetboek. Christenen geloven niet ‘dat Iemand’, maar ‘in Iemand’. In een persoon, Jezus Christus. Hij richt aan elk van ons een oproep om Hem te volgen. Het belangrijkste in ons geloof is dan: het op weg gaan naar, en met Hem. Het antwoord op zijn oproep. De persoonlijke ontmoeting met Diegene die ons roept. Dat is de essentie van Paulus’ boodschap aan de Galaten: hebben ze, samen met hem, geen wonderen gezien die alleen door de werking van Gods Geest mogelijk waren? Was dat dankzij de Wet, of dankzij hun geloof in het evangelie?

EERSTE LEZING       Gal. 3, 1-5
Hebt gij de Geest ontvangen door de wet te onderhouden
of door te geloven in de boodschap van het evangelie ?

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten

Domme Galaten, wie heeft u behekst !
Jezus Christus was u toch openlijk en onverbloemd
beschreven als de gekruisigde ?
Eén ding wil ik van u horen :
hebt gij de Geest ontvangen door de wet te onderhouden
of door te geloven in de boodschap van het evangelie ?
Hoe kunt ge zo dom zijn !
Ge zijt begonnen met de Geest,
wilt ge nu eindigen met het vlees ?
hebt ge zoveel meegemaakt voor niets ?
Dat kan ik niet aannemen.
Nogmaals,
als God u de Geest geeft en wonderen onder u bewerkt,
is dat omdat ge de wet onderhoudt
of omdat ge luistert en gelooft ?

TUSSENZANG               Lc. 1, 69-70, 71-72, 73-75

Geprezen zij de Heer, de God van Israël,
omdat Hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.

Een redder heeft Hij ons verwekt
in het geslacht van David, zijn getrouwe;
zoals Hij reeds van oudsher had verklaard
bij monde van zijn heilige profeten :
Verlossing uit de macht van onze vijanden
en uit de hand van allen die ons haten.
Zo zal Hij onze vaderen barmhartig zijn,
zijn heilige verbond gestand doen.

De eed van onze vader Abraham gezworen
ons eenmaal te verlenen ;
om aan de greep van vijanden ontrukt
Hem zonder vrees te dienen ;
in vroomheid en gerechtigheid
al onze dagen voor zijn Aanschijn.

ALLELUIA             cf. Lc. 8, 15

Alleluia.
Zalig zij die het woord Gods dat zij hoorden,
in een goed en edel hart bewaren
en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid.
Alleluia.

EVANGELIE             Lc. 11, 5-13
Vraagt en u zal gegeven worden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Stel dat iemand van u een vriend heeft.
“Midden in de nacht gaat hij naar hem toe en zegt :
Vriend, leen mij drie broden,
want een vriend van mij is van een reis bij mij aangekomen
en ik heb niets om hem voor te zetten.
“Zou die ander van binnen uit dan antwoorden :
Val me niet lastig ;
de deur is al op slot en mijn kinderen en ik liggen in bed ;
ik kan niet opstaan om het te geven ?
“Ik zeg u,
als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat hij zijn vriend is,
zal hij toch opstaan en hem geven al wat hij nodig heeft,
om zijn onbescheiden aandringen.
“Tot u zeg Ik hetzelfde :
Vraagt en u zal gegeven worden ;
zoekt en gij zult vinden ;
klopt en er zal worden opengedaan.
“Want al wie vraagt verkrijgt ; wie zoekt vindt ;
en voor wie klopt doet men open.
“”Is er soms onder u een vader die aan zijn zoon een steen zal geven,
als deze hem om brood vraagt ?
“Of als hij om vis vraagt
zal hij hem toch in plaats van vis geen slang geven ?
“Of als hij een ei vraagt
zal hij hem toch geen schorpioen geven ?
“Als gij dus – ofschoon ge slecht zijt –
goede gaven aan uw kinderen weet te geven,
hoeveel te meer zal dan uw Vader in de hemel
de heilige Geest geven aan wie Hem erom vragen.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

194. Willen er nieuwe modellen van ontwikkeling ontstaan, dan is het noodzakelijk ” het model van de globale ontwikkeling te veranderen”, en dit houdt in op verantwoordelijke wijze na te denken “over de zin van de economie en het doeleinde ervan om de vormen van disfunctioneren en vervormingen ervan te corrigeren”. Het is niet voldoende als middenweg de zorg voor de natuur af te stemmen op het financiële rendement of het behoud van het milieu op de vooruitgang. Bij dit thema zijn middenwegen alleen maar een kleine vertraging van de ramp. Het gaat er eenvoudigweg om de vooruitgang opnieuw te definiëren. Een technologische en economische ontwikkeling die geen betere wereld en een integraal hogere kwaliteit van leven achterlaat, kan niet als vooruitgang worden beschouwd. Anderzijds gaat vaak de werkelijke kwaliteit van het leven van de mensen achteruit – door de verslechtering van het milieu, de lage kwaliteit van de voedingsmiddelen of het uitgeput raken van enkele hulpbronnen – in de context van een groei van de economie. In dit kader wordt het discours van de houdbare groei van de economie vaak een afleidingsmanoeuvre en een middel tot rechtvaardiging dat waarden van het ecologische discours opneemt in de logica van het geld en de technocratie en wordt de verantwoordelijkheid voor maatschappij en milieu van de ondernemingen meestal gereduceerd tot een reeks acties die gericht zijn op marketing en imago.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: