http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag – HH. Dionysius, b., en gez., mrt. – H. Johannes Leonardi, pr.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking


Overweging
Abraham was één van de grootste geloofsvaders in de Bijbelse geschiedenis. Maar het joodse volk leek het monopolie te hebben over hem: men moest behoren tot zijn volk om uitverkoren te zijn door God. Jezus echter gooide de poorten van Gods liefde open voor iedereen. Dankzij zijn geloof werd Abraham gezegend; door datzelfde geloof zijn de Galaten kinderen van Abraham, en erfgenamen van de belofte. Wat betekent dat voor ons? Staan de poorten van onze liefde open voor iedereen?

EERSTE LEZING                                                      Gal. 3, 7-14
Zij die steunen op het geloof worden gezegend met Abraham.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten

Broeders en zusters,

Ge ziet het :
de mensen van geloof,
dat zijn de kinderen van Abraham.
En daar de Schrift voorzag
dat God de heidenvolken zou rechtvaardigen door het geloof,
heeft zij aan Abraham bij voorbaat het evangelie verkondigd :
“In u zullen alle volken worden gezegend.”
Zij die steunen op het geloof
worden dus gezegend met Abraham,
de man van geloof.

Maar zij die steunen op naleving van de wet,
liggen onder een vloek.
Er staat immers geschreven :
“Vervloekt is ieder
die zich niet metterdaad
aan alle voorschriften houdt in het boek der wet.”
trouwens, het is duidelijk
dat niemand door een wet met God in het reine komt
want, zo lezen we :
“Hij die door het geloof gerechtvaardigd is,
zal leven.”
Welnu, de wet heeft niet met geloven te maken
maar met doen :
“Wie deze dingen doet zal leven” staat er.
Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet
door zelf voor ons een vervloekte te worden.
Er is immers geschreven :
“Vervloekt is ieder
die aan een paal is opgehangen.”
Het was Gods bedoeling
dat door Jezus Christus
Abrahams zegen ook over de heidenvolken zou komen,
opdat wij de beloofde Geest zouden ontvangen
door middel van het geloof.

TUSSENZANG                                                    Ps. 111(110), 1-2, 3-4, 5-6

Altijd herinnert God zich zijn verbond.
of : Alleluia

De Heer wil ik danken uit heel mijn hart,
te midden der vromen, voor heel de gemeente.
Geweldig is alles wat Hij verricht,
de aandacht boeiend van elk die het nagaat.

Mildheid en majesteit spreekt uit zijn daden,
eeuwig blijft Hij rechtvaardig en trouw.
Wonderen deed Hij om nooit te vergeten,
minzaam en liefdevol toont zich de Heer.

Voedsel geeft Hij aan die Hem vereren,
altijd herinnert Hij zich zijn verbond.
Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden
en gaf hen het heidense land in bezit.

ALLELUIA                                                   Joh. 6, 64b, 69b

Alleluia.
Uw woorden, Heer, zijn geest en leven ;
uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.
Alleluia.

EVANGELIE                                                     Lc. 11, 15-26
Als ik door de vinger Gods de duivels uitdrijf,
dan is inderdaad het Rijk Gods tot u gekomen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Toen Jezus eens een duivel had uitgedreven
zeiden enkelen :
“Door Beëlzebub, de vorst der duivels drijft Hij de duivels uit.”
Anderen – om Hem op de proef te stellen –
verlangden van Hem een teken uit de hemel.
Maar Hij kende hun gedachten en sprak tot hen :
“Elk rijk dat innerlijk verdeeld is vervalt tot een woestenij ;
het ene huis valt op het andere.
“Als nu ook de satan met zichzelf in strijd is,
hoe kan zijn rijk dan standhouden ?
“Ge zegt immers dat Ik door Beëlzebub de duivels uitdrijf.
“Als ik door Beëlzebub de duivels uitdrijf,
door wie drijven uw zonen ze dan uit ?
“Daarom zullen zij uw rechters zijn.
“Maar als Ik door de vinger Gods de duivels uitdrijf,
dan is inderdaad het Rijk Gods tot u gekomen.
“Wanneer een sterke, welbewapend, zijn huis en hof bewaakt,
is zijn bezit veilig.
“Komt er echter iemand die sterker is dan hij en die hem overwint,
dan rooft deze zijn volle uitrusting,
waarop hij zijn vertrouwen stelde,
en verdeelt wat hij bezit als buit.
“Wie niet met Mij is is tegen Mij,
en wie niet met Mij bijeenbrengt, die verstrooit.
“Wanneer de onreine geest een mens verlaat
gaat hij rondzwerven in dorre streken op zoek naar rust.
“Vindt hij die niet dan zegt hij :
Ik keer terug naar mijn huis dat ik verlaten heb.
“Bij zijn komst vindt hij het schoongemaakt en op orde.
“Dan gaat hij zeven andere geesten erbij halen,
nog slechter dan hijzelf ;
ze trekken erin en gaan daar wonen.
“Het laatste is voor die mens nog erger dan het eerste.”

________________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

195. Het principe van de maximalisatie van de winst, die ernaar neigt zich van iedere andere overweging te isoleren, is een verdraaiing van het begrip economie: als de productie stijgt, is het van weinig belang dat er ten koste van de toekomstige hulpbronnen of de gezondheid van het milieu wordt geproduceerd; als het kappen van een bos de productie vergroot, meet niemand bij deze berekening het verlies dat het in een woestijn veranderen van een gebied, de verwoesting van de biodiversiteit of het doen toenemen van de vervuiling inhoudt. Dit wil zeggen dat ondernemingen winsten maken door een uiterst gering gedeelte van de kosten te berekenen en te betalen. Men zou alleen een gedrag als ethisch mogen beschouwen wanneer “de economische en maatschappelijke kosten die voortvloeien uit het gebruik van de gemeenschappelijke hulpbronnen in het milieu, op transparante wijze worden erkend en volledig worden gedragen door hen die ervan profiteren, en niet door andere volken of door de toekomstige generaties. De instrumentele rationaliteit die alleen maar een statistische analyse van de werkelijkheid met betrekking tot de behoefte van het ogenblik, is zowel aanwezig wanneer de markt de hulpbronnen toewijst, als bij een staat met een planeconomie.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: