Achtentwintigste zondag door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord

Jezus vertelt een dubbele parabel vandaag:
van een aangekondigd feest dat eindelijk plaatsvindt
en van gasten die plotseling hun kat sturen;
van een gastheer die mensen van de straat plukt
om toch maar te kunnen feesten.
En dan die andere parabel
die vertelt dat er iemand tussen de gasten aanwezig is
die niet het passende kleed draagt.

Welkom, lieve mensen.
U bent ingegaan op de uitnodiging
om met Jezus aan tafel te gaan, om nu al te feesten.
Het komt er niet op aan of we netjes gekleed gaan.
Belangrijker is dat we met open handen hier samen zijn,
ontvankelijk voor Gods barmhartigheid.

EERSTE LEZING                         Jes. 25, 6-10a

De Heer zal een maaltijd aanrichten, en de tranen wissen van alle
aangezichten.

Uit de profeet Jesaja

In die dagen zal de Heer van de hemelse machten
op de berg Sion voor alle volken
een maaltijd aanrichten,
een maaltijd van vette spijzen
en van belegen wijnen,
een maaltijd van vette, mergrijke spijzen
en van geklaarde, belegen wijnen.
Op deze berg zal Hij de sluier verscheuren
die ligt over alle volkeren,
en het floers dat alle naties bedekt.
Hij zal de dood voor eeuwig vernietigen
en van alle aangezichten zal Hij, de Heer,
de tranen wissen.
Hij zal de smaad van zijn volk
wegnemen van de gehele aarde.
Ja, zo heeft de Heer het besloten !

Op die dag zal men zeggen:
“Dat is onze God, op wie wij hoopten:
Hij heeft ons gered!
“Dat is de Heer, op wie wij vertrouwden:
laat ons jubelen en ons verheugen
om de redding die Hij ons gebracht heeft !
“Ja, de hand van de Heer
zal rusten op deze berg.”

Antwoordpsalm                    Ps. 23(22), 1-3a, 3b-4, 5, 6

Keervers
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
Voor alle komende tijden.

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort;
Hij laat mij weiden op groene velden.
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten,
Hij geeft mij weer frisse moed.

Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden
omwille van zijn Naam.
Al voert mijn weg door donkere kloven,
ik vrees geen onheil, waar Gij mij leidt.
Uw stok en uw herdersstaf
geven mij moed en vertrouwen.

Gij nodigt mij aan uw tafel
tot ergernis van mijn bestrijders.
Met olie zalft Gij mijn hoofd,
mijn beker is overvol.

voorspoed en zegen verlaten mij nooit
elke dag van mijn leven.
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden.

TWEEDE LEZING                    Fil. 4, 12-14.19-20

Alles vermag ik in Hem die mij kracht geeft.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Filippi

Broeders en zusters,

Ik weet wat armoede is, ik weet wat overvloed is.
Ik ben volledig ingewijd;
ik kan volop eten en ik kan honger lijden,
ik ben vertrouwd met overvloed en met gebrek.
Alles vermag ik in Hem die mij kracht geeft.
Toch hebt gij er goed aan gedaan
mij te helpen in mijn moeilijkheden.

Mijn God zal met goddelijke rijkdom
in al uw noden voorzien
door u de heerlijkheid te schenken in Christus Jezus.
Aan onze God en Vader zij de eer
in de eeuwen der eeuwen! Amen.

Vers voor het evangelie               Vgl. Ef. I, 17-18

Alleluia.
Moge de Vader van onze Heer Jezus Christus
ons innerlijk oog verlichten,
om te zien hoe groot de hoop is waartoe Hij ons roept.
Alleluia.

EVANGELIE                            Mt. 22, 1-14 of 1-10

Nodigt tot de bruiloft wie ge maar vindt.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd nam Jezus het woord en sprak opnieuw in gelijkenissen
tot de hogepriesters en de oudsten van het volk.
Hij zei:

“Het Rijk de hemelen gelijkt op een koning
die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon.
“Hij stuurde zijn dienaars uit om allen te roepen
die hij tot de bruiloft had uitgenodigd,
maar zij wilden niet komen.

“Daarop zond hij andere dienaars met de opdracht:
Zegt aan de genodigden:
Zie, ik heb mijn maaltijd klaar,
mijn ossen en het gemeste vee zijn geslacht;
alles staat gereed.
“Komt dus naar de bruiloft.
“Maar zonder er zich om te bekommeren, gingen zij weg,
de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken.
“De overigen grepen zijn dienaars vast,
mishandelden en doodden hen.

“Nu ontstak de koning in toorn,
stuurde zijn troepen en liet de moordenaars ombrengen
en hun stad in brand steken.
“Toen sprak hij tot zijn dienaars:
Het bruiloftsmaal staat klaar,
maar de genodigden waren het niet waard.
“Gaat dus naar de kruispunten der wegen
en nodigt wie ge er maar vindt, tot de bruiloft.
“Zijn dienaars gingen naar de wegen
en brachten allen mee die zij er aantroffen,
slechten zowel als goeden,
en de bruiloftszaal liep vol met gasten.

“Toen nu de koning binnenkwam
om de aanliggenden te bezoeken,
merkte hij daar iemand op
die niet voor de bruiloft gekleed was.
“En hij sprak tot hem:
Vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen
zonder bruiloftskleed?
“Maar de man bleef het antwoord schuldig.
“Toen sprak de koning tot de bedienden :
Bindt hem aan handen en voeten
en werpt hem buiten in de duisternis.
“Daar zal geween zijn en tandengeknars.

“Velen zijn geroepen maar weinigen uitverkoren.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

197. Wij hebben behoefte aan een politiek die een brede visie heeft en een nieuwe integrale benadering ontwikkelt door bij een interdisciplinaire dialoog de verschillende aspecten van de crisis te betrekken. Vaak is de politiek zelf verantwoordelijk voor het verlies van aanzien door corruptie en het gebrek aan een goede transparante politiek. Als de staat in een regio zijn eigen rol niet vervult, kunnen sommige economische belangengroepen verschijnen als weldoeners en de werkelijke macht hebben, omdat zij zich gemachtigd voelen zich niet aan bepaalde normen te houden en daarbij zelfs verschillende, moeilijk uit te roeien vormen van georganiseerde misdaad, mensenhandel, drugshandel en geweld mogelijk maken. Als de politiek niet in staat is een perverse logica te doorbreken en bovendien blijft steken in onsamenhangende verhalen, zullen wij ermee doorgaan de grote problemen van de mensheid niet aan te pakken. Een strategie van werkelijke verandering vereist een opnieuw nadenken over de totaliteit van de processen, omdat het niet voldoende is de oppervlakkige beschouwingen over het milieu op te nemen, terwijl men de onderliggende logica van de huidige cultuur niet ter discussie stelt. Een gezonde politiek zou in staat moeten zijn deze uitdaging aan te gaan.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: