Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Als zesde argument tegen de Galaten gebruikt Paulus een allegorie die ons helemaal vreemd is. Hij argumenteert in de trant van de toenmalige rabbijnen en dat ligt ons niet. Toch loopt het argument uit op een sublieme conclusie: “Voor die vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt”. De dood van Christus op het kruis was een vrijwillig offer en heeft verlossende waarde. Ze is de bron van de christelijke vrijheid.

EERSTE LEZING               Gal. 4, 22-24.26-27.31-5,1

Wij zijn geen kinderen van een slavin,
onze moeder is een vrije vrouw.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten

Broeders en zusters,

We lezen dat Abraham twee zonen kreeg,
een van zijn slavin en een van zijn vrijgeboren vrouw.
De zoon van de slavin werd geboren uit kracht van de natuur,
die van de vrije vrouw uit kracht van Gods belofte.

Deze dingen hebben een diepere betekenis.
De twee vrouwen vertegenwoordigen twee verbonden.
Het ene, dat van de berg Sinaï, brengt slaven voort.
Terwijl het Jeruzalem van omhoog de vrije vrouw is,
en dat is onze moeder.
Want er staat geschreven :
“Verheug u, onvruchtbare,
gij die nooit hebt gebaard ;
breek los in gejuich,
gij die geen weeën kent.
“Want de kinderen der eenzame zullen talrijker zijn
dan de kinderen van haar die een man heeft.”

Broeders en zusters,
wij zijn dus geen kinderen van een slavin,
onze moeder is een vrije vrouw.

Voor die vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt.
Houdt dus stand
en laat u niet weer het slavenjuk opleggen.

TUSSENZANG               Ps. 113(112), 1-2, 3-4, 5a, 6-7

De Naam van de Heer zij geprezen
vandaag en in eeuwigheid.
of: Alleluia.

Verheerlijkt, dienaars des Heren,
verheerlijkt de Naam van de Heer.
De Naam van de Heer zij geprezen,
vandaag en in eeuwigheid.

Van ochtendgloren tot avondrood
moet ieder die Naam aanbidden.
Want boven de volkeren troont de Heer,
zijn Glorie beheerst de hemel.

Wie is als de Heer onze God,
die van omhoog overziet
het hemelgewelf en de aarde ;
die machtelozen tilt uit het stof,
van vuilnishopen de armen weghaalt ?

ALLELUIA                    Joh. 10, 27

Alleluia.
Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer ;
en Ik ken ze en zij volgen Mij.
Alleluia.

EVANGELIE                 Lc. 11, 29-32

Dit geslacht zal geen ander teken gegeven worden
dan het teken van Jona.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Toen het volk samenstroomde
begon Jezus te spreken :
“Dit geslacht is een verdorven geslacht : het verlangt een teken ;
maar geen ander teken zal het gegeven worden
dan het teken van Jona.
“Zoals namelijk Jona een teken werd voor de Ninevieten,
zo zal ook de Mensenzoon het zijn voor dit geslacht.
“De koningin van het Zuiden zal bij het oordeel opstaan
samen met de mensen van dit geslacht ;
en zij zal hen veroordelen,
want zij kwam van het uiteinde der aarde
om te luisteren naar de wijsheid van Salomo :
welnu, hier is méér dan Salomo.
“De mensen van Nineve zullen bij het oordeel opstaan
samen met dit geslacht
en zij zullen het veroordelen,
want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona :
welnu, hier is méér dan Jona.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

198. Politiek en economie neigen ertoe elkaar de schuld voor de armoede en het verval van het milieu toe te dichten. Maar waar wij op wachten, is dat zij de eigen fouten erkennen en vormen van interactie vinden die gericht zijn op het algemeen welzijn. Terwijl de een alleen maar streeft naar economisch rendement en de ander alleen maar ervan bezeten is de macht te behouden of te vergroten, is het resultaat oorlogen en vage overeenkomsten, terwijl het beschermen van het milieu en zorg dragen voor de zwaksten beide partijen minder interesseert. Ook hier geldt het principe dat “de eenheid boven het conflict gaat”.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling