http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag – H. Callistus I, paus en mrt.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Paulus spreekt voortdurend over de Geest en over het ‘vlees’. Deze uitdrukking is voor moderne gelovigen vrij onverstaanbaar. Men vertaalt ‘vlees’ dan ook terecht door verschillende andere woorden; hier bijvoorbeeld door ‘zelfzucht’, in de nieuwe vertaling door ‘zondig leven’. Ze geven perfect weer wat Paulus bedoelt: het menselijk egoïsme. Maar hoe schitterend spreekt Paulus over de vruchten van de Geest: dit heeft niets meer met de wet te maken, maar met het opbloeien van allen die deel uitmaken van de christelijke gemeenschap.

EERSTE LEZING             Gal. 5, 18-25

Zij die bij Christus Jezus horen, hebben hun zelfzucht
gekruisigd, met haar hartstochten en begeerten.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten

Broeders en zusters,

Als ge u door de Geest laat leiden,
staat ge niet onder de wet.

De uitingen van zelfzucht zijn bekend genoeg :
ontucht, onreinheid en losbandigheid,
afgoderij en toverij,
haat, tweespalt, afgunst, driftbuien en intriges,
ruzies,
partijschappen en jaloersheden,
drinkgelagen, uitspattingen en zo meer.
Ik waarschuw u zoals ik u al eerder gewaarschuwd heb :
wie zich zo mishagen
zullen het koninkrijk van God nooit erven.

De vrucht van de Geest daarentegen
is liefde, vreugde, vrede, geduld,
vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid.
Met zulke dingen heeft geen wet iets te maken.
En zij die bij Christus Jezus horen,
hebben hun zelfzucht gekruisigd
met haar hartstochten en begeerten.
Daar wij leven door de Geest,
willen we ook leven volgens de Geest.

TUSSENZANG             Ps. 1, 1-2, 3, 4, 6

Wie U volgt, Heer
zal het levenslicht bezitten
(cf. Joh. 8, 12).

Gelukkig de man die weigert te doen
wat goddelozen hem raden ;
die niet de wegen der zondaars gaat,
niet zit te midden der spotters ;
maar die zijn geluk vindt in ‘s Heren wet,
haar dag en nacht overweegt.

Hij is als een boom, aan het water geplant,
die vruchten draagt op zijn tijd ;
des zomers verdorren zijn bladeren niet,
maar al wat hij doet brengt hem voorspoed.

De goddelozen vergaat het zo niet :
de wind blaast hen weg als kaf.
De Heer immers let op de weg der gerechten,
de weg van de zondaars loopt dood.

ALLELUIA           cf. Ef. 1, 17-18

Alleluia.
De God van onze Heer Jezus Christus
moge ons innerlijk oog verlichten,
om te zien, hoe groot de hoop is
waartoe Hij ons roept.
Alleluia.

EVANGELIE           Lc. 11, 42-46

Wee u, Farizeeën ; wee ook u, wetgeleerden !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus :
“Wee u, Farizeeën !
“Gij betaalt wel tienden van munt en wijnruit en allerlei kruiden,
maar bekommert u niet om rechtvaardigheid en liefde tot God.
“Het ene moet men doen en het andere niet verwaarlozen.
“Wee u, Farizeeën !
“Gij zijt belust op de voornaamste zetel in de synagoge
en op de begroetingen op de markt.
“Wee u !
“Gij zijt gelijk aan onzichtbare graven,
waar de mensen overheen wandelen zonder het te weten.”

Hier nam een van de wetgeleerden het woord en zei tot Hem :
“Meester, door zo te spreken beledigt Ge ook ons.”
Hij antwoordde echter :
“Wee ook u, wetgeleerden !
“Gij legt de mensen haast ondraaglijke lasten op
die ge zelf niet met één van uw vingers aanraakt.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

200. Anderzijds zal welke technische oplossing dan ook die de wetenschappen pretenderen aan te reiken, niet in staat zijn de ernstige problemen van de wereld op te lossen, als de mensheid haar koers kwijtraakt, als men de grote motivaties die het samenleven, het offer, de goedheid mogelijk maken, vergeet. In ieder geval zal het noodzakelijk zijn een beroep te doen op de gelovigen in overeenstemming met hun geloof te leven en met hun daden er niet tegenin te gaan, men zal erop moeten aandringen zich opnieuw open te stellen voor de genade van God en ten diepste te putten uit de eigen overtuigingen betreffende liefde, gerechtigheid en vrede. Als een slecht begrip van onze principes ons soms ertoe heeft gebracht het misbruik van de natuur of een despotische overheersing van de schepping door de mens of oorlogen, ongerechtigheid en geweld te rechtvaardigen, dan kunnen wij als gelovigen erkennen dat wij op die wijze de schat aan wijsheid die wij hadden moeten bewaken, ontrouw zijn geweest. Vaak heeft de cultuur door de tijd heen een dergelijk bewustzijn van het eigen ethische en geestelijke erfgoed te kort gedaan, maar juist de terugkeer naar de respectievelijke bronnen ervan maakt het de godsdiensten mogelijk beter te beantwoorden aan de huidige noden.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: