Donderdag – H. Teresia van Avila, mgd. en krkl.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Vandaag worden heidenen en joden in één adem genoemd wanneer het gaat over zwakheid en zonde. Allen hebben gezondigd. Allen worden ‘om niet’ gerechtvaardigd, niet door de Wet, maar door het geloof in Jezus Christus. De zondigheid is een menselijk gegeven, waarop Gods redding het antwoord vormt. Zijn liefde moet niet bewerkt, afgedwongen, verdiend worden. Er is geen enkele menselijke prestatie denkbaar die Gods liefde zou kunnen opeisen: Gods liefde is altijd eerst. Omdat Hij ons liefheeft zijn wij op onze beurt in staat om lief te hebben. Onze goede werken zijn niet de voorwaarde tot, maar het dankbare antwoord op die liefde van God. Niet wij redden onszelf!

EERSTE LEZING            Ef. 1, 1-10

In Hem heeft Hij ons uitverkoren
vóór de grondlegging der wereld.

Begin van de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Van Paulus,
door Gods wil apostel van Christus Jezus,
aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus.

Genade en vrede voor u
vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus !

Gezegend is God,
de Vader van onze Heer Jezus Christus,
die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend
met elke geestelijke zegen.

In Hem heeft Hij ons uitverkoren
vóór de grondlegging der wereld,
om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht.
In liefde heeft Hij ons voorbestemd
zijn kinderen te worden door Jezus Christus,
naar het welbehagen van zijn wil,
tot lof van de heerlijkheid van zijn genade.

Hiermee heeft Hij ons begiftigd in de Geliefde,
in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed,
de vergiffenis der zonden
dank zij de rijkdom van zijn genade.
Die heeft Hij ons meegedeeld
als een overvloed van wijsheid en inzicht.
Want Hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen,
de beslissing die Hij in Christus had genomen
ter verwezenlijking van de volheid der tijden :
het heelal in Christus onder één Hoofd te brengen,
alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde,
in Hem.

TUSSENZANG           Ps. 98(97), 1, 2-3ab, 3cd-4, 5-6

Zijn weldaden deed de Heer ons kennen.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.
Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw
ten gunste van Israëls huis.

Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.
Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.

Zingt voor de Heer bij de citer,
met citer en psalterspel.
Laat schallen trompet en bazuin
en danst voor de Heer, uw koning.

ALLELUIA         Joh. 14, 23

Alleluia.
Als iemand Mij liefheeft,
zal hij mijn woord onderhouden ;
mijn Vader zal hem liefhebben
en Wij zullen tot hem komen.
Alleluia.

EVANGELIE         Lc. 11, 47-54

Dit geslacht zal verantwoordelijk gesteld worden
voor het bloed van alle profeten dat vergoten is
vanaf de grondvesting der wereld.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot de wetgeleerden :
“Wee u !
“Gij bouwt de graven van de profeten,
maar uw vaderen hebben hen gedood.
“Hiermee legt gij getuigenis af
dat gij instemt met de werken van uw vaderen,
want zij doodden hen en gij bouwt hun graven.
“Daarom ook heeft Gods wijsheid gezegd :
Ik zal profeten en afgezanten tot hen zenden,
maar sommigen van hen zullen zij doden en vervolgen,
zodat dit geslacht verantwoordelijk gesteld zal worden
voor het bloed van alle profeten
dat vergoten is vanaf de grondvesting der wereld,
vanaf het bloed van Abel tot het bloed van Zekarja,
die gedood werd tussen het altaar en het tempelgebouw.
“Ja, zeg ik u,
dit geslacht zal verantwoordelijk zijn !
“Wee u, wetgeleerden !
“Gij hebt de sleutel van de kennis weggenomen.
“Zelf zijt ge niet binnengegaan,
hebt ge het belet.”

Toen Hij naar buiten kwam,
begonnen de schriftgeleerden en de Farizeeën,
-hevig op Hem gebeten –
Hem allerlei netelige vragen te stellen,
met de heimelijke bedoeling
Hem op grond van de een of andere uitlating te kunnen vangen.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

201. Het merendeel van de bewoners van de planeet ziet zich als gelovige en dat zou de godsdiensten ertoe moeten aanzetten met elkaar in dialoog te treden, gericht op de zorg voor de natuur, de bescherming van de armen, het bouwen aan een netwerk van respect en broederschap. Ook is een dialoog tussen de wetenschappen zelf onontbeerlijk, daar elk de neiging heeft zich op te sluiten binnen de grenzen van het eigen taalgebruik en specialisatie ertoe neigt isolement en verabsolutering van eigen kennis te worden. Dit verhindert op een adequate wijze de problemen van het milieu aan te pakken. Evenzo wordt een open en respectvolle dialoog noodzakelijk tussen de verschillende ecologische bewegingen, waar het niet ontbreekt aan ideologische strijd. De ernst van de ecologische crisis eist van ons allen dat wij denken aan het algemeen welzijn en verder gaan op de weg van de dialoog, die om geduld, ascese en edelmoedigheid vraagt, eraan denkend dat “de werkelijkheid belangrijker is dan het idee”.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: